Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i  https://unilearn.southwales.ac.uk/

Prifysgol De Cymru sy'n rhedeg y wefan hon. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • llywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver)

Mae AbilityNet yn darparu cyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon 

Mae nifer o adrannau i’n gwefan, sy'n cael eu darparu gan wahanol systemau. Rydym wedi casglu’r materion rydym yn ymwybodol ohonynt o dan yr adrannau perthnasol. Gobeithiwn y bydd hyn yn ei gwneud yn haws i chi gael gafael ar y wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Rydym yn gwybod nad yw rhai rhannau o'r wefan hon yn gwbl hygyrch:

 • Nid yw peth o'r testun ar ein gwefan mor hawdd ei ddarllen ag y gallai fod oherwydd cyferbyniad gwael.
 • Nid oes labeli na thestun defnyddiol ar rai o'n helfennau rhyngweithiol fel ffurflenni a botymau, sy'n eu gwneud yn anoddach i'w defnyddio.
 • Weithiau nid yw strwythur ein tudalen mor eglur ag y gallai fod, gan ei gwneud yn anoddach gwneud synnwyr o'r wybodaeth yn seiliedig ar ei strwythur.
 • Mae ein testun amgen ar ddelweddau weithiau'n ddryslyd.

Adborth a sut i gysylltu â ni. 

Cysylltwch â ni os oes gennych ymholiad hygyrchedd gan gynnwys: 

 • Os ydych chi'n profi problemau gyda chyrchu gwybodaeth neu ddefnyddio'r wefan 
 • Os dewch o hyd i broblem hygyrchedd nad yw wedi'i rhestru ar y datganiad hwn 
 • Os oes gennych adborth cadarnhaol ar yr ystyriaethau hygyrchedd a wnaed. 

Wrth gysylltu â ni, a wnewch chi ddarparu:  

 • Cyfeiriad gwe'r dudalen lle daethoch o hyd i'r broblem.  
 • Disgrifiad o'r broblem (ac a oedd hyn o ddyfais symudol neu fwrdd gwaith).  
 • Enw ac, os yn bosibl, fersiwn y porwr gwe sy'n cael ei ddefnyddio.  
 • Manylion unrhyw dechnoleg gynorthwyol sy'n cael ei defnyddio (er enghraifft, darllenydd sgrin). 

Cysylltwch trwy  

E-bost [email protected]

Cysylltwch â Ni - Cysylltu â ni | Prifysgol De Cymru

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon 

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os dewch o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydyn ni'n cwrdd â gofynion hygyrchedd, Cysylltwch â Ni. 

Gweithdrefn orfodi 

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy'n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych chi'n hapus â sut rydyn ni'n ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS). 

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni 

Darganfyddwch sut i gysylltu â ni https://www.southwales.ac.uk/cymraeg/cysylltu-ni/

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon 

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i wneud y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 

Statws cydymffurfio 

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon fersiwn 2.1 AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe, oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir isod. 

Cynnwys nad yw'n hygyrch 

Rydym yn profi hygyrchedd ein gwefan yn ffurfiol yn rheolaidd yn erbyn safonau WCAG 2.1 AA. 

Efallai na fydd rhai rhannau o'r wefan yn gweithio i bawb. Isod mae materion hysbys y mae angen i ni naill ai eu trwsio, na allwn eu trwsio, neu nad oes angen i ni eu trwsio ar hyn o bryd. Os dewch chi o hyd i rywbeth nad yw'n gweithio y gwnaethon ni ei fethu, cofiwch gysylltu â ni. 

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd 

Mae'r adran hon yn ymdrin â materion y mae'n rhaid i ni eu datrys ac rydym yn gweithio i wneud hynny.

Efallai y bydd angen i ni weithio gyda chyflenwyr trydydd parti i ddatrys rhai problemau.

Blackboard

https://blackboard.southwales.ac.uk

Materion Cyferbyniad

Mae gan rai tudalennau elfennau â chyferbyniad isel rhwng yr elfen a'i chefndir, yn enwedig pan fyddant dan ffocws. Gall hyn beri bod testun yn anodd ei ddarllen, yn enwedig i'r rheini sydd â golwg gwan, golwg gwael, neu ddallineb lliw (WCAG: 1.4.3).

Rydym wedi gofyn i'n cyflenwr fynd i'r afael â'r materion hyn.

Rolau Anghywir mewn Elfennau Tudalen  

Mae rhai o'n helfennau tudalen ar y tudalennau Cwestiynau Cyffredin yn colli gwybodaeth 'ARIA' ddefnyddiol i helpu defnyddwyr i nodi cyd-destun. Pan nad yw'r wybodaeth hon yn bresennol, efallai na fydd darllenwyr sgrin yn gallu cyfleu'r diffiniad o rôl yr elfen i'r defnyddwyr. (WCAG 1.4.1, WCAG 1.4.2, WCAG 1.3.1)

Rydym wedi gofyn i'n cyflenwr fynd i'r afael â'r materion hyn.

Ni ellir addasu bylchiad testun.

Gwelsom na ellir addasu ychydig o’r testun ar ein tudalennau. Gwelsom y mater hwn yn rhai o'n helfennau llywio. (WCAG 1.4.12)

Rydym wedi gofyn i'n cyflenwr fynd i'r afael â'r materion hyn.

Elfen Ffurf heb Label

Nid oes labeli na thestun defnyddiol ar rai o'n helfennau rhyngweithiol fel ffurflenni a botymau, sy'n eu gwneud yn anoddach i'w defnyddio. WCAG 1.3.1, WCAG 4.1.2

Rydym wedi gofyn i'n cyflenwr fynd i'r afael â'r materion hyn.

Mae gan y systemau canlynol wybodaeth fanwl a ddarparwyd gan y cyflenwr.

Panopto

https://southwales.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Home.aspx


Rydym yn defnyddio Panopto i recordio deunyddiau dysgu ac rydym yn ceisio gwneud y Rhaglen a'r Gwefannau mor hygyrch â phosibl. Mae gan y cyflenwr wybodaeth fanwl am hygyrchedd.


Mae mwy o gyngor ar gael

Vevox

Mae Vevox yn blatfform trydydd parti sy'n golygu bod rhai agweddau ar ei hygyrchedd y tu allan i'n rheolaeth uniongyrchol. 


Mae’r cyflenwr wedi darparu gwybodaeth fanwl am hygyrchedd y cynnyrch.

Turnitin

Mae Turnitin yn blatfform trydydd parti sy'n golygu bod rhai agweddau ar ei hygyrchedd y tu allan i'n rheolaeth uniongyrchol. Mae’r wybodaeth Cydymffurfio â Safonau Hygyrchedd  a ddarparwyd gan Turnitin yn nodi materion a gofnodwyd gyda hygyrchedd Turnitin.


Ein nod yw gweithio gyda chyflenwyr i wella hygyrchedd eu cynnyrch.

Cylix

Rydym yn defnyddio Cylix i ddarparu rhywfaint o'n gwybodaeth hyfforddiant staff. 

Mae Cylix yn blatfform trydydd parti sy'n golygu bod rhai agweddau ar ei hygyrchedd y tu allan i'n rheolaeth uniongyrchol. 


Baich anghymesur  

QMP (QuestionMark Perception)

Rydym yn dod â defnydd Question Mark Perception i ben cam wrth gam yn 2021 ac yn hawlio baich anghymesur ar gyfer y cynnyrch hwn.

Capsiynau

Rydym yn defnyddio capsiynau awtomataidd ar hyn o bryd yn ein cynnwys sydd wedi'i recordio. Nid yw hyn yn bodloni gofynion llawn y rheoliadau Hygyrchedd ac rydym wedi cynhyrchu asesiad baich anghymesur.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ar 11 Mis Awst 2021. Fe'i hadolygwyd diwethaf ar 11 Mis Awst 2021.