Mae’r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i https://unilife.southwales.ac.uk

Prifysgol De Cymru sy'n gyfrifol am y wefan hon. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu:change colours, contrast levels and fonts 

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau
 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin
 • llywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys fersiynau diweddaraf JAWS, NVDA a VoiceOver)

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Mae AbilityNet yn darparu cyngor ar wneud eich dyfais yn haws ei defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch mae'r wefan hon.

Mae ein gwefan yn defnyddio MyDay sef cymhwysiad trydydd parti a ddatblygwyd gan Collabco Cyf.

Datganiad Hygyrchedd ar gyfer MyDay a ddatblygwyd gan Collabco Cyf. https://collabco.elevio.help/en/articles/116

Rydym wedi casglu’r trafferthion rydym yn ymwybodol ohonynt o dan yr adrannau perthnasol. Gobeithiwn y bydd hyn yn ei gwneud yn haws i chi gael gafael ar y wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Mae gan wefan UniLife y materion canlynol:

Rydym yn gwybod bod rhannau o'r wefan hon nad ydynt yn gwbl hygyrch.

Gallwch weld rhestr lawn o unrhyw drafferthion rydym yn gwybod amdanynt ar hyn o bryd yn adran cynnwys nad yw'n hygyrch y datganiad hwn.

Fformatau gwahanol

Rydym wedi cynllunio ein cynnwys i fod mor hygyrch â phosibl. Fodd bynnag, os byddwch yn dod ar draws rhwystrau, gallwch ofyn am fformatau gwahanol. I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch [email protected] neu cysylltwch â ni.

Adborth a manylion cyswllt

Cysylltwch â ni os oes gennych ymholiad hygyrchedd gan gynnwys:

 • Os ydych yn cael trafferth gyda chyrchu gwybodaeth neu ddefnyddio'r wefan
 • Os dewch o hyd i broblem hygyrchedd nad yw wedi'i rhestru ar y datganiad hwn
 • Os oes gennych adborth cadarnhaol ar yr ystyriaethau hygyrchedd a wnaed.

Wrth gysylltu â ni, rhowch:

 • Gyfeiriad gwe'r dudalen lle daethoch ar draws y broblem.
 • Disgrifiad o'r broblem (ac a oedd hyn o ddyfais symudol neu fwrdd gwaith).
 • Enw ac, os yn bosibl, fersiwn y porwr gwe a ddefnyddiwyd.
 • Manylion unrhyw dechnoleg gynorthwyol a ddefnyddiwyd (er enghraifft, darllenydd sgrin).

E-bostiwch [email protected] neu cysylltwch â ni.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon

We’re always looking to improve the accessibility of this website. If you find any problems not listed on this page or think we’re not meeting accessibility requirements, please email [email protected].

Gweithdrefn orfodi

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (CCHA) sy'n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych chi'n hapus â sut rydyn ni'n ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Cysylltu â ni dros y ffôn neu ymweld â ni

Sut i gysylltu â ni.

Gwybodaeth dechnegol am hygyrchedd y wefan hon

Mae Prifysgol De Cymru wedi ymrwymo i wneud y wefan hon yn hygyrch, yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2) 2018.

Statws cydymffurfio

Mae'r wefan hon yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA y Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys Gwe fersiwn 2.1 (CHCG) oherwydd y diffyg cydymffurfio a restrir isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch

Rydym yn profi hygyrchedd ein gwefan yn ffurfiol yn rheolaidd yn erbyn safonau WCAG 2.1 AA.

Efallai na fydd rhai rhannau o'r wefan yn gweithio i bawb. Isod mae materion hysbys y mae angen i ni naill ai eu trwsio, na allwn eu trwsio, neu nad oes angen i ni eu trwsio ar hyn o bryd. Os dewch o hyd i rywbeth nad yw'n gweithio yr ydym wedi'i golli, cofiwch gysylltu â ni.

Diffyg cydymffurfio â'r rheoliadau hygyrchedd

Mae'r adran hon yn ymdrin â materion y mae angen inni eu datrys ac rydym yn gweithio i wneud hynny.

Efallai y bydd angen i ni weithio gyda chyflenwyr trydydd parti i ddatrys rhai problemau.


Datganiad Hygyrchedd ar gyfer MyDay a ddatblygwyd gan Collabco Cyf. https://collabco.elevio.help/en/articles/116


Os dewch o hyd i fater nad ydym wedi ei adnabod eto, cysylltwch â ni gan ddefnyddio un o'r ffyrdd a ddisgrifir yn adran 'Adrodd ar broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon' y datganiad hwn.

Gwneir gwelliannau parhaus yn ddeinamig drwy gydol y flwyddyn yn dilyn adborth drwy ein prosesau archwilio parhaus a'n defnyddwyr.

Baich anghymesur

Nid ydym yn hawlio baich anghymesur ar gyfer y wefan hon

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd

Ar hyn o bryd, nid ydym wedi nodi unrhyw gynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd.

Ein prosesau profi

Profwyd sampl gynrychioliadol o dudalennau'r wefan ynghyd â sampl o'r dogfennau o bob rhan o'r wefan yn erbyn canllawiau CHCG 2.1 AA gan ddefnyddio offer awtomataidd (axe DevTools Pro v4.4.2 a Microsoft Accessibility Insights) ar borwyr Google Chrome a Firefox ar Mac OSX a Windows.

Ar gyfer elfennau trydydd parti, rydym wedi cael datganiadau hygyrchedd gan gyflenwyr yn uniongyrchol (lle bynnag y bo modd).

Datganiad Hygyrchedd ar gyfer MyDay a ddatblygwyd gan Collabco Cyf. https://collabco.elevio.help/en/articles/116

Yr hyn rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd

Mae Prifysgol De Cymru yn gwneud y canlynol er mwyn gwella hygyrchedd:

 • Rydym yn datblygu Polisi Hygyrchedd Digidol
 • Mae gennym Weithgor Hygyrchedd Digidol er mwyn monitro a chydlynu Hygyrchedd Digidol ein Gwasanaethau a'n Systemau
 • Rydym yn penodi cyflenwyr i gynorthwyo gyda hyfforddiant hygyrchedd

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ar 27/10/2023.

Cafodd y datganiad hwn ei baratoi ar 27/10/2023.

Cafodd ei adolygu ddiwethaf ar 27/10/2023.

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn cael ei adolygu'n flynyddol.