Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i  


Prifysgol De Cymru sy'n rhedeg y wefan hon. Rydym am i gynifer o bobl â phosibl allu defnyddio'r wefan. Er enghraifft, mae hynny'n golygu y dylech allu: 

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad a ffontiau 
 • chwyddo hyd at 300% heb i'r testun ollwng oddi ar y sgrin 
 • llywio’r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig 
 • llywio'r rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod lleferydd 
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin (gan gynnwys y fersiynau diweddaraf o JAWS, NVDA a VoiceOver) 

Mae AbilityNet yn darparu cyngor ar wneud eich dyfais yn haws i'w defnyddio os oes gennych anabledd.

Pa mor hygyrch yw'r wefan hon

Mae nifer o adrannau i’n gwefan, sy'n cael eu darparu gan wahanol systemau. Rydym wedi casglu’r materion rydym yn ymwybodol ohonynt o dan yr adrannau perthnasol. Gobeithiwn y bydd hyn yn ei gwneud yn haws i chi gael gafael ar y wybodaeth sydd ei hangen arnoch.

Adborth a sut i gysylltu â ni 

Cysylltwch â ni os oes gennych ymholiad hygyrchedd gan gynnwys: 

 • Os ydych chi'n profi problemau gyda chyrchu gwybodaeth neu ddefnyddio'r wefan 
 • Os dewch o hyd i broblem hygyrchedd nad yw wedi'i rhestru ar y datganiad hwn 
 • Os oes gennych adborth cadarnhaol ar yr ystyriaethau hygyrchedd a wnaed. 

Wrth gysylltu â ni, a wnewch chi ddarparu:  

 • Cyfeiriad gwe'r dudalen lle daethoch o hyd i'r broblem.  
 • Disgrifiad o'r broblem (ac a oedd hyn o ddyfais symudol neu fwrdd gwaith).  
 • Enw ac, os yn bosibl, fersiwn y porwr gwe sy'n cael ei ddefnyddio.  
 • Manylion unrhyw dechnoleg gynorthwyol sy'n cael ei defnyddio (er enghraifft, darllenydd sgrin). 

Cysylltwch trwy  

E-bost [email protected]

Cysylltwch â Ni - Cysylltu â ni | University of South Wales

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda'r wefan hon 

Rydym bob amser yn ceisio gwella hygyrchedd y wefan hon. Os dewch o hyd i unrhyw broblemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen hon neu'n credu nad ydyn ni'n cwrdd â gofynion hygyrchedd, Cysylltwch â Ni.

Gweithdrefn orfodi 

Y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol (EHRC) sy'n gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Chymwysiadau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y 'rheoliadau hygyrchedd'). Os nad ydych chi'n hapus â sut rydyn ni'n ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â’r Gwasanaeth Cynghori a Chymorth Cydraddoldeb (EASS).

Cynnwys nad yw'n hygyrch 

Rydym yn profi hygyrchedd ein gwefan yn ffurfiol yn rheolaidd yn erbyn safonau WCAG 2.1 AA.

Efallai na fydd rhai rhannau o'r wefan yn gweithio i bawb. Isod mae materion hysbys y mae angen i ni naill ai eu trwsio, na allwn eu trwsio, neu nad oes angen i ni eu trwsio ar hyn o bryd. Os dewch chi o hyd i rywbeth nad yw'n gweithio y gwnaethon ni ei fethu, cofiwch gysylltu â ni.

Wefan  

https://findaroom.southwales.ac.uk/cy

Materion  

Mae problem gyda chyferbyniad y testun sy'n effeithio ar rywfaint o destun ar y safle hwn. Meini prawf perthnasol WCAG yw1.4.3 Cyferbyniad (Isafswm) (Lefel AA)

Rydym yn bwriadu trwsio hyn.

Baich anghymesur  

Nid ydym yn hawlio baich anghymesur ar gyfer y wefan hon.

Cynnwys nad yw o fewn cwmpas y rheoliadau hygyrchedd 

Mae'r adran hon yn ymdrin â materion nad oes angen i ni eu datrys ar hyn o bryd. Mae'r gyfraith yn galw'r rhain yn eithriadau.  

Mae'r wefan hon yn cyflwyno mapiau o'r campws a'r adeiladau — mae'r rhain wedi'u heithrio o'r rheoliadau, ond mae gwybodaeth ddefnyddiol ar gael mewn fformat hygyrch. 

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Fe wnaethon ni brofi'r tudalennau canlynol yn awtomatig i gynrychioli taith nodweddiadol trwy'r wefan. 

dudalennau a brofwyd 

Adeiladau campws Caerdydd :: Gwasanaeth FindARoom Prifysgol De Cymru :: (southwales.ac.uk)

Paratowyd y datganiad hwn ar 17 Mawrth 2021. Fe'i hadolygwyd diwethaf ar 17 Mawrth 2021.

Profwyd y wefan hon ddiwethaf ar 25 Ionawr 2021. Cynhaliwyd y prawf gan Wasanaethau TG ym Mhrifysgol De Cymru.