Mae prifysgol yn fuddsoddiad mawr felly ni fyddai’n deg pe na fyddem yn cynnig rhywbeth yn ôl. O ddosbarthiadau meistr gydag arbenigwyr diwydiant i deithiau maes byd-eang ac ystod o glybiau a chymdeithasau, rydym yn ymdrechu i roi'r profiad PDC gorau posibl i chi.

Edrychwch ar ein tudalennau cyrsiau i gael mwy o wybodaeth am y manteision sydd ar gael i chi.


TANYSGRIFIADAU AC AELODAETHAU

handshake.png

Nid yw llwyddiant yn ymwneud yn unig â'r hyn rydych chi'n ei wybod, ond pwy rydyn ni'n ei wybod. Mae llawer o gyrsiau yn PDC yn cynnig aelodaeth o gyrff proffesiynol ar brisiau gostyngedig a chynigion digwyddiadau cyffrous. Darganfyddwch beth allai hyn ei olygu i chi:

 • Aelodaeth a thanysgrifiadau corff proffesiynol am ddim
 • Ffioedd aelodaeth ostyngedig a chymhorthdal
 • Tocynnau am ddim i wyliau a chynyrchiadau theatr


ADNODDAU OFFER, TECHNOLEG AC ASTUDIO

Laptop - Getty Images.png

Mae Prifysgol yn gyfle i fuddsoddi mewn rhywbeth rydych chi'n credu ynddo, ac rydyn ni'n credu na ddylai unrhyw beth eich atal rhag cael y profiad addysgol llawn. Dyna pam mae gennym ni ffyrdd ychwanegol i'ch cefnogi a'ch dysgu, o fenthyca offer i ddarparu gwerslyfrau penodol - i gyd yn rhad ac am ddim.

 • Mynediad am ddim i mac books a chyfrifiaduron personol o'r radd flaenaf
 • Benthyciadau offer, yn rhad ac am ddim
 • Offer PPE a ddarperir ar gyfer cyrsiau gwyddoniaeth ofynnol
 • Gwerslyfrau (i'w cadw, nid ar fenthyciad llyfrgell) yn rhad ac am ddim ar gyfer rhai cyrsiau
 • Llyfrgelloedd ar gael ar bob campws


ACHREDIADAU A CHYMWYSTERAU

business.png

Rydym yn datblygu ac yn cyflwyno cyrsiau mewn partneriaethau unigryw gydag arweinwyr diwydiant, y sector cyhoeddus a chyrff proffesiynol. O ganlyniad, mae eich gradd PDC yn canolbwyntio 100% ar yr hyn sydd ei angen ar gyflogwyr nawr ac yn y dyfodol. Dyma rai o'r achrediadau a'r cymwysterau ychwanegol y gallwch chi elwa ohonynt yn PDC:

 • Cyfleoedd am gymwysterau deuol trwy'ch gradd, heb unrhyw ffi ychwanegol
 • Achrediadau wedi'u cynnwys mewn ystod o gyrsiau, sy'n ofynnol ar gyfer cyflogaeth yn y dyfodol
 • Mynediad uniongyrchol i weithwyr proffesiynol y diwydiant

CLYBIAU A CHYMDEITHASAU I BAWB

usw football.png

Mae PDC yn gymuned agored o fyfyrwyr; mae'n amrywiol a chroesawgar, lle mae cyfeillgarwch gydol oes yn cael ei wneud. Gyda'r amrywiaeth enfawr o bethau i'w gwneud, eu gweld a'u profi ar draws ein lleoliadau, mae rhywbeth newydd i'w ddarganfod bob amser a rhywun newydd i gwrdd. Mae'r holl fywyd yma, ym mhobman rydych chi'n edrych, felly dewch i archwilio!

CYFLEUSTERAU TRAWIADOL A MANNAU ASTUDIO

facilities .png

Y ffordd orau i fod yn barod am yrfa yw astudio gan ddefnyddio'r un cyfleusterau, meddalwedd a thechnegau y byddwch chi'n eu defnyddio yn y gweithle. Dyna pam yn PDC mae gennym gyfleusterau, gweithdai, lleoedd labordy ac offer o safon diwydiant i sicrhau eich bod chi'n barod ar gyfer y byd gwaith pan fyddwch chi'n graddio. Darganfyddwch fwy isod:

 • Labordy pwrpasol, lleoedd astudio a gweithio
 • Mannau dysgu sy'n efelychu amgylcheddau'r byd go iawn
 • Mynediad at gyfleusterau, offer a meddalwedd safonol y diwydiant
 • Llogi gliniaduron ac offer am ddim


DYSGU GAN ARWEINWYR DIWYDIANT

lecturers.png

Mae ein hacademyddion yn byw ac yn anadlu eu meysydd pwnc - maen nhw'n arweinwyr diwydiant, ymchwilwyr cydnabyddedig a gweithwyr proffesiynol, gan sicrhau eich bod chi'n dysgu o'r gorau yn y maes rydych chi'n angerddol amdano.


DOSBARTHIADAU MEISTR A GWEITHDAI

masterclass.png

Pob blwyddyn, rydym yn croesawu miloedd o fyfyrwyr sy'n dod ynghyd i ddysgu ac adeiladu eu dyfodol yn PDC. Byddwch yn rhan o gymuned wych sy'n ymestyn ymhell y tu hwnt i gampws y brifysgol! Yn ystod eich amser yma, byddwn yn darparu digonedd o gyfleoedd i rwydweithio â sefydliadau a chyflogwyr yn eich maes astudio a'ch cefnogi chi yn eich camau cyntaf tuag at eich gyrfa.TEITHIAU MAES LLEOL A BYD-EANG

Field trips.png

Yn PDC, mae gennym syniadau ein hunain ynglŷn â sut y dylai ystafell ddosbarth edrych. O deithiau rhyngwladol i ymweliadau â safleoedd busnes lleol, byddwch chi'n dysgu am eich gyrfa yn y dyfodol mewn ystod o amgylcheddau ac yn profi hynny. Rydym yn darparu addysg yn ymarferol, nid mewn theori yn unig. Dyma ragflas o'r hyn sydd ar gael:

 • Cyfleoedd i astudio dramor
 • Teithiau maes yn y DU a Rhyngwladol yn ymwneud â'ch cwrs
 • Lleoliadau diwydiant ac ymweliadau safle
 • Cyfleoedd gwaith maes â chymhorthdal


LLEOLIADAU A PHROFIAD GWAITH

placements.png

Mae pob cwrs yn PDC yn darparu cyfleoedd i ymgymryd â lleoliadau gwaith gyda chwmnïau blaenllaw. Mae astudio gyda ni mor agos ag y gallwch chi i fod yn eich diwydiant tra yn y brifysgol. Dyma beth sy'n rhoi cymaint o hyder i gyflogwyr yng ngraddedigion PDC.

 • Lleoliadau dan oruchwyliaeth broffesiynol
 • Briffiau prosiect byw ar gyfer effaith y byd go iawn wrth i chi astudio
 • Swyddogion lleoliad pwrpasol
 • Cyfleoedd i wneud gwaith elusennol a gwirfoddoli dramor


ARIANNU I GEFNOGI ASTUDIO A BYW

Peidiwch â gadael i unrhyw beth eich dal yn ôl o'ch yfory. Mae yna lawer o ffyrdd y gallwn eich cefnogi yn eich astudiaethau a'ch helpu chi i gyflawni'ch uchelgeisiau, fel cyllid, bwrsariaethau ac ysgoloriaethau. Archwiliwch isod neu cysylltwch am gefnogaeth a chyngor pellach.

 • Bwrsariaethau
 • Ysgoloriaethau
 • Cyllid Llywodraethol

Students at Cardiff Campus


GWNEUD CAIS

Apply to USW

Yn barod i wneud cais? Ni allwn aros i'ch croesawu i'r #TeuluPDC. Gallwch wneud cais trwy UCAS neu PDC.

EIN CYRSIAU

Find A Course

Darganfyddwch yr ystod o gyrsiau rydyn ni'n eu cynnig yn PDC a dewch o hyd i'ch yfory, heddiw.

YMWELD Â NI

Open Days Bloggers

Archwiliwch ein campysau a darganfod dinasoedd bywiog Caerdydd, Casnewydd a Pontypridd.

SGWRSIO Â NI

Chat with us

Sgwrsiwch â'n myfyrwyr, darlithwyr neu staff. Rydyn ni yma i helpu i ateb unrhyw gwestiynau.