Prifysgol De Cymru yw'r cyntaf yng Nghymru i hyfforddi swyddogion yr heddlu dan hyfforddiant trwy gyfrwng y Gymraeg

Hydra Suite

Prifysgol De Cymru yw’r brifysgol gyntaf yn y wlad i gyflwyno sesiynau hyfforddi trwy gyfrwng y Gymraeg ar gyfer myfyrwyr Gwyddorau’r Heddlu.

Gan ddefnyddio ei chyfleuster hyfforddi heddlu o’r radd flaenaf, ystafell Hydra Minerva, mae’r Brifysgol wedi sicrhau cyllid i ddarparu achosion efelychiadol realistig yn Gymraeg i fyfyrwyr fel rhan o’u hastudiaethau.

Mae myfyrwyr blwyddyn gyntaf yn gweithredu fel Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu, gan ymdrin â ward wedi’i difetha gan nifer o broblemau cymunedol, fel ymddygiad gwrthgymdeithasol ymhlith pobl ifanc a phroblemau parcio. Rhaid iddyn nhw wedyn awgrymu ffyrdd o fynd i’r afael â'r problemau hyn, yn ogystal â chynorthwyo swyddogion rheng flaen yr heddlu. 

Bydd y sesiynau o fudd arbennig i fyfyrwyr sy’n siarad Cymraeg, sydd wedi cael eu haddysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn yr ysgol, gan y byddan nhw’n gallu parhau â’u haddysg uwch yn Gymraeg a meithrin eu sgiliau iaith.

Mae’r ystafell Hydra Minerva wedi bod yn gyfleuster efelychiadol poblogaidd yn y Brifysgol ers dros bum mlynedd, ac yn un o ddau yn unig yng Nghymru a ddefnyddir i hyfforddi myfyrwyr Gwyddorau’r Heddlu. Caiff ystafelloedd Hydra Minerva eu defnyddio’n eang gan nifer o heddluoedd ledled y wlad, gan gynnwys Heddlu De Cymru, i helpu i baratoi swyddogion ar bob lefel, ar gyfer sefyllfaoedd bywyd go iawn.

Dywedodd Judith Dacey, Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddorau’r Heddlu ym Mhrifysgol De Cymru, “Mae’n wych bod y cyllid hwn wedi caniatáu i ni gyflwyno’r sesiynau hyfforddi a’r holl ddeunyddiau ategol trwy gyfrwng y Gymraeg, i’n myfyrwyr sy’n rhugl yn y Gymraeg.

“Nid yn unig y bydd hyn yn helpu i ddatblygu a gwella eu sgiliau cyfathrebu Cymraeg, ond bydd hefyd o fudd iddyn nhw wrth geisio sicrhau rôl swyddog yr heddlu ar ôl iddyn nhw raddio o’r brifysgol.”

Hollie Jones

Dywedodd Hollie Jones (llun), myfyriwr blwyddyn gyntaf gradd BSc (Anrh) mewn Gwyddorau’r Heddlu, “Ar ôl derbyn fy holl addysg yn yr ysgol trwy gyfrwng y Gymraeg, roedd y trosiant i brifysgol yn anodd i ddechrau, gan fu rhaid newid yn sydyn i gael darlithoedd yn Saesneg. Ond gan ein bod ni nawr wedi bod yn mynychu sesiynau ystafell hydra yn Gymraeg, mae fy mhrofiad wedi bod cymaint yn well.

“Mae’n gyfleuster ardderchog a wnaeth fy nenu i at astudio ym Mhrifysgol De Cymru. Mae ystafell Hydra Minerva yn rhoi profiad ymarferol i chi sydd llawer mwy gwerthfawr na darllen rhywbeth mewn gwerslyfr. Bydd y profiad hwn yn siŵr o helpu i’n paratoi ni ar gyfer gyrfa yn yr heddlu, a chredaf ei fod yn ffordd lawer mwy trylwyr o hyfforddi na phetawn i’n ymuno’n syth o’r ysgol.”

Dywedodd Simon Butler a Charles Hawkins, sydd wedi’u lleoli yn ystafell Hydra Heddlu De Cymru: “Mae Heddlu De Cymru yn falch o weithio mewn partneriaeth â’r ystafell Hydra ym Mhrifysgol De Cymru. Fel heddlu, rydym ni’n sylweddoli gwerth senarios hyfforddi sydd mor agos â phosib at reoli digwyddiadau neu ymchwiliadau go iawn.

“Mae defnyddio’r amgylchedd Hydra yn golygu bod ein swyddogion ar bob lefel wedi eu paratoi’n well ar gyfer yr ystod eang o sefyllfaoedd y byddant yn eu hwynebu wrth gyflawni eu dyletswyddau o ddydd i ddydd.”  

#police-sciences #cymraeg