Canolfan Chwaraeon Trefforest

Croeso i Ganolfan Chwaraeon Trefforest

Dydd Llun 4 Ionawr 2021

Yn dilyn canllawiau diweddar Llywodraeth Cymru (20.12.20) bydd Canolfan Chwaraeon Trefforest yn aros ar gau hyd nes y clywir yn wahanol. Parhewch i edrych ar y wefan a gwefan Llywodraeth Cymru i gael rhagor o wybodaeth.

Isod ceir rhai darnau pwysig o wybodaeth y mae angen i gwsmeriaid fod yn ymwybodol ohonynt wrth ddefnyddio'r Ganolfan:


1. Bydd staff chwaraeon yn parhau i weithio gyda chyrff chwaraeon a Llywodraeth Cymru i gyflwyno chwaraeon dan do.

2. Mae'r Ganolfan wedi addasu'r ffordd y mae'n gweithredu er mwyn darparu amrywiaeth o wasanaethau poblogaidd tra'n diogelu cwsmeriaid, staff a'r gymuned ehangach hefyd â mesurau ymbellhau cymdeithasol, glanhau cyfarpar ac ystafelloedd yn helaeth a defnyddio archebu ymlaen llaw a thaliadau heb gysylltu lle bo hynny'n bosibl.

3. Os oes gennych dymheredd uchel neu os ydych yn arddangos symptomau COVID PEIDIWCH ag ymweld â'r Ganolfan a chysylltu â'ch meddyg teulu.

4. Cyfyngwyd y defnydd o gyfleusterau i gadw at Ganllawiau'r Llywodraeth - I gael rhagor o wybodaeth am feysydd gweithgareddau cliciwch yma.

5. Mae oriau agor y ganolfan yn wahanol iawn i'r rhai cyn eu cloi i lawr ac, wrth i'r gwasanaeth addasu ac ymestyn gyda chyfyngiadau'n lleddfu, mae'r rhain yn parhau i newid. Rydym bellach ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 8.00am - 8.00pm a dydd Sadwrn a dydd Sul 9.30am - 3.30pm.

6. Rhaid archebu pob campfa, ystafell gryfder, dosbarthiadau iechyd a ffitrwydd a gweithgareddau ymlaen llaw. POB ARCHEB i'w wneud ar-lein drwy dudalennau gwe'r Ganolfan Chwaraeon (https://www.southwales.ac.uk/sport/treforest-sports-centre/) neu dros y ffôn (01443) 482681.

7. Atgoffir cwsmeriaid bod y rhain yn gyfnod digynsail i bawb dan sylw ac, wrth i'r gwasanaeth ddechrau agor yn raddol, y bydd yn un gwahanol iawn i'r un a gaewyd ym mis Mawrth 2020 a gwerthfawrogir eich amynedd a'ch cydweithrediad parhaus yn fawr.

 1. Rhaid archebu'r holl weithgareddau ymlaen llaw drwy ein tudalennau gwe neu drwy ganu'r ganolfan.
 2. Gall Aelodau archebu'r gweithgaredd o'u dewis hyd at saith diwrnod ymlaen llaw.
 3. Gall y rhai nad ydynt yn aelodau archebu'r gweithgaredd a ddewiswyd ganddynt hyd at 24 awr ymlaen llaw.
 4. Os ydych chi'n archebu lle na allwch ei ddefnyddio mwyach, cofiwch ei ganslo er mwyn i ni allu ei gynnig i rywun arall.
 5. Mae amserlenni'n wahanol iawn i'r rhai sydd wedi'u cloi ymlaen, hyn yw sicrhau diogelwch cwsmeriaid, staff a'r gymuned ehangach wrth i ni gadw at ganllawiau ymbellhau cymdeithasol a sicrhau glanhau trylwyr rhwng sesiynau.
 6. Wrth i fesurau cloi i lawr barhau i leddfu a newid canllawiau, rydym yn diwygio ac yn ymestyn ein cynnig Hamdden yn unol â hynny. Mae hyn yn golygu bod amseroedd agor a sesiynau a dosbarthiadau campfa sydd ar gael yn parhau i newid. Cael y wybodaeth ddiweddaraf o'r dudalen hon.
 7. Mae cawodydd ac ystafelloedd newid yn aros ar gau. Cyrhaeddwch yn barod i hyfforddi
Gwnewch yn siŵr eich bod yn hoffi ac yn ein dilyn ar y cyfryngau cymdeithasol i gael y newyddion a'r newyddion diweddaraf.


Mae'r aelodau ar gyfer tymor yr Hydref ar gael nawr.

Edrychwch o amgylch y wefan ac os oes angen help arnoch mwyach rhowch ring i ni ar (01443) 482681.
Tîm y Ganolfan Chwaraeon.


Archebwch ar-lein HEDDIW!

Gall pob Aelod Cynhwysol bellach archebu slotiau amser Gym a ddyrannwyd ac amrywiaeth o ddosbarthiadau a gweithgareddau ar-lein drwy glicio ar y ddolen isod. Gellir archebu lle ar-lein 7 diwrnod cyn y dosbarth neu amser dechrau'r gweithgaredd.

Pam aros? - LLYFR HEDDIW!


Gall y rhai nad ydynt yn aelodau archebu dros y ffôn drwy ffonio (01443) 482681.

Sut mae archebu ar-lein?

 • Rhaid i chi gael Aelodaeth Hollgynhwysol
 • Gwnewch yn siŵr bod eich cyfeiriad e-bost cyfredol gennym
 • Gofynnwch am eich ID Aelod o'r dderbynfa


Telerau ac Amodau:

Mae’r dogfennau isod yn nodi manylion diweddaraf ein Telerau ac Amodau.


Amseroedd Agor - Tymor yr Hydref 2020

Yn ystod y tymor:
Dydd Llun - Dydd Gwener 8.00am - 8.00pm
Penwythnos 9.30am - 3.30pm

Cau'r Nadolig

Bydd Canolfan Chwaraeon Trefforest ar gau o ddydd Llun 14 Rhagfyr 2020 a bydd yn ailagor ddydd Llun 18 Ionawr 2021.


Hysbysiadau

Hydref 19 2020

Y Stiwdio

O 8 Hydref bydd y stiwdio ar gael i unigolion archebu lle ar gyfer ymarfer dawns, defnyddio'r bag pwnsh a'i ddefnyddio ar gyfer hyfforddiant ffitrwydd cyffredinol h.y. Ymarferion pwysau corff.

 • Cyrhaeddwch yn barod i hyfforddi gan nad oes cyfleusterau newid na chawod ar gael ar hyn o bryd.
 • Archebion i'w gwneud ymlaen llaw
 • Ni chaniatawyd unrhyw wylwyr
 •  Ni fydd offer ar gael i'w logi
 • Ni chaniateir tyweli chwys

Sut i archebu: Gall pob aelod cynhwysol archebu ar-lein drwy dudalennau gwe canolfan neu dros y ffôn hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw. Dim ond aelodau'r gampfa all archebu dros y ffôn 7 diwrnod ymlaen llaw a gall y rhai nad ydynt yn aelodau archebu dros y ffôn, hyd at 24 awr ymlaen llaw.


Badminton

O 9 Hydref, mae badminton ar gael i'w archebu yng Nghanolfan Chwaraeon Trefforest.

 • Dim ond chwarae unigolion a ganiateir
 • Bydd chwaraewyr yn aros yn yr un pen i'r llys ar gyfer eu sesiwn
 • Er mwyn gallu ymbellhau'n gymdeithasol, mae nifer y llysoedd sydd ar gael fesul sesiwn wedi gostwng.
 • Bydd angen i chwaraewyr fynychu "llys yn barod" gan nad oes cyfleusterau newid na chawodydd ar gael ar hyn o bryd.
 • Archebion i'w gwneud ymlaen llaw
 • Ni chaniatawyd unrhyw wylwyr
 •  Ni fydd offer ar gael i'w logi
 • Ni chaniateir tyweli chwys 

Sut i archebu: Gall pob aelod cynhwysol archebu ar-lein drwy dudalennau gwe canolfan neu dros y ffôn hyd at 7 diwrnod ymlaen llaw. Dim ond aelodau'r gampfa all archebu dros y ffôn 7 diwrnod ymlaen llaw a gall y rhai nad ydynt yn aelodau archebu dros y ffôn, hyd at 24 awr ymlaen llaw.


Medi 21 2020

O heddiw ymlaen bydd Canolfan Chwaraeon Trefforest yn dod yn gyfleuster heb arian. Rhaid gwneud pob taliad ar-lein neu drwy gerdyn.