Football

Rhaglen Chwaraeon Perfformio

Cydnabod Rhagoriaeth

Yn dod i PDC y Flwyddyn nesaf? 

*Mae ceisiadau ar gyfer Ysgoloriaeth a Bwrsariaethau Chwaraeon 2021/22 AR AGOR NAWR*

I wneud cais am Ysgoloriaeth Chwaraeon yn PDC mae'n rhaid i chi fod yn fyfyriwr cyfredol sy'n astudio naill ai ar Gampws Trefforest, Caerdydd neu'r Ddinas. Bydd y lefelau'n amrywio yn dibynnu ar yr anrhydeddau yr ydych wedi'u derbyn a hefyd os ydych yn chwarae yn un o'n Chwaraeon Ffocws.


Mae dwy Haen i'r Ysgoloriaeth Chwaraeon. Os cewch eich dewis ar gyfer ysgoloriaeth a'ch bod yn cynrychioli un o'n timau chwaraeon ffocws byddwch yn cael eich ystyried ar gyfer Gwobr Haen 1. Mae manteision Ysgoloriaeth Chwaraeon gwell i'r Chwaraeon Ffocws sy'n cynrychioli PDC yn Uwch Is-adran BUCS. Ar gyfer 2020/21 dyma dîm 1af Pêl-droed Dynion a thîm 1af Pêl-droed Menywod. Os cewch eich dewis ar gyfer Ysgoloriaeth Chwaraeon a chynrychioli unrhyw un o'n timau BUCS eraill, byddwch yn cael eich ystyried ar gyfer Gwobr Haen 2. 


* Gweler isod am y gwahanol wobrau Ysgoloriaeth Chwaraeon.

  • Mae ceisiadau am Ysgoloriaethau Chwaraeon, Bwrsariaethau a Gwobr yr Is-Ganghellor bellach ar agor
  • Mae angen ceisiadau blynyddol gan fyfyrwyr sy'n dychwelyd ac mae pob ysgoloriaeth yn ddilys am flwyddyn.
  • Gellir adnewyddu Ysgoloriaethau Chwaraeon hyd at gyfanswm o bedair blynedd. Bydd y Pwyllgor Ysgoloriaeth Chwaraeon yn adolygu pob dyfarniad unigol yn flynyddol a bydd angen i chi lenwi ffurflen gais newydd bob blwyddyn os ydych chi'n dymuno ail-ymgeisio. 
  • Mae'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i lenwi'r ffurflen gais yn y Ddogfen Cefnogi Chwaraeon Perfformiad.
  • Mae ceisiadau ar gyfer Ysgoloriaethau Chwaraeon 2021/22 AR AGOR NAWR.


* Bydd pob cais yn cael ei ystyried o fewn pythefnos i'w dderbyn

* Ni fydd pawb sy'n gwneud cais yn llwyddiannus.

*Adolygir Ysgoloriaeth Chwaraeon, Bwrsariaethau a gwobr yr Is-Ganghellor bob blwyddyn ac maent yn amodol ar gyllid a safle terfynol y gynghrair

Pwy all wneud cais?

 

Unrhyw fyfyriwr amser llawn neu ran-amser sy'n astudio yn USW naill ai ar gampysau Treforest, Caerdydd neu'r Ddinas. Rhaid i fyfyrwyr rhan-amser fod yn astudio o leiaf 60 credyd y flwyddyn i fod yn gymwys. Os ydych chi'n gwneud llai na 60 credyd y flwyddyn yn anffodus, ni fyddwch yn gymwys i gynrychioli'r Brifysgol yn BUCS. Felly, ni fyddech yn gallu gwneud cais am Ysgoloriaeth Chwaraeon neu Fwrsariaeth Chwaraeon. Gallwch wneud cais ar unrhyw gam (e.e. blwyddyn 1af, 2il flwyddyn, ac ati).


A oes angen i mi ymuno â thîm Undeb y Myfyrwyr?

 Rhaid bod pob ymgeisydd wedi talu cysylltiad yr Undeb Athletau i fod yn gymwys i wneud cais am ysgoloriaeth chwaraeon. I bob pwrpas, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi gofrestru, mynychu treialon a hyfforddiant a thalu i ymuno â Chlwb Undeb y Myfyrwyr. Mae cost hyn rhwng £ 60-190 yn dibynnu ar y clwb. Mae’r ffioedd yn cynnwys yr holl gostau am y flwyddyn ac mae’r mwyafrif yn cynnwys ‘pecyn pecyn’ ar gyfer eich camp. Dim ond myfyrwyr sydd wedi ymuno â Chlybiau Undeb y Myfyrwyr sy'n gymwys i gael Ysgoloriaeth Chwaraeon.


Os byddwch yn llwyddiannus yn derbyn ysgoloriaeth chwaraeon ac yn cwrdd ag ymrwymiadau'r cynllun, byddwch yn derbyn ad-daliad llawn am gysylltiad y clwb ym mis Rhagfyr 2019. Os nad ydych yn llwyddiannus neu heb fodloni telerau'r ysgoloriaeth, ni fyddwch yn gwneud hynny. derbyn ad-daliad.A ganiateir i chwaraeonwyr / menywod proffesiynol llawn amser wneud cais?   


Na.


Oes rhaid datgelu dyfarniadau eraill yn y cais?

 Ydw. Rhaid i chi ddatgan a ydych chi'n derbyn unrhyw ddyfarniadau ychwanegol fel nawdd gan glwb neu sefydliad cenedlaethol. Rhaid datgan y swm llawn yn eich cais.


Faint o ddyfarniadau y gallaf wneud cais amdanynt?

Gallwch wneud cais bob blwyddyn o'ch astudiaeth yn USW. Gallai hyn fod yn dair blynedd fel myfyriwr israddedig amser llawn, fel myfyriwr rhan amser neu fel myfyriwr ôl-raddedig. Gweler isod ynglŷn â myfyrwyr rhan amser. Os bydd yn rhaid i chi ail-eistedd blwyddyn ni fyddwch yn gallu ailymgeisio am yr un flwyddyn eto.


Trefn ymgeisio ar gyfer Ysgoloriaethau Chwaraeon a Bwrsariaethau Chwaraeon

Rhaid dosbarthu eich ffurflen gais wedi'i chwblhau i Ganolfan Chwaraeon Trefforest neu Barc Chwaraeon PDC wedi'i marcio at sylw Lewys Thomas (Swyddog Chwaraeon) cyn hanner. Mae ceisiadau ar gyfer Ysgoloriaethau Chwaraeon 2021/22 AR AGOR NAWR.


Gwobr Bwrsariaeth Clwb Golff Brenhinol a Hynafol St Andrews

R & A


Os ydych chi'n golffiwr Rhyngwladol efallai y byddwch chi'n gymwys i gael y Wobr Bwrsariaeth Ymchwil a Datblygu o hyd at £5000.


I wneud cais bydd angen i chi ysgrifennu'n uniongyrchol at yr R&A yn y cyfeiriad canlynol:


Yr Ymchwil a Datblygu,
St Andrews,
Fife,
Yr Alban,
KY16 9JD.Canolfan Ragoriaeth Criced Prifysgol MCC

MCC

Mae'r Brifysgol ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd wedi ffurfio Canolfan Rhagoriaeth Criced Caerdydd / Morgannwg, fel rhan o gynllun cenedlaethol sy'n cael ei redeg gan Fwrdd Criced Cymru a Lloegr.

Mae Canolfan Caerdydd / Morgannwg yn un o ddim ond chwe Chanolfan yn y DU sydd wedi'u datblygu i sicrhau bod y cricedwyr ifanc gorau yn gallu cyfuno addysg uwch â chyfleoedd i ddatblygu eu criced. Yn 2007 a 2009 enillodd Canolfan Caerdydd / Morgannwg y bencampwriaeth ac yn 2010 cynghrair BUCS.


Beth fydd y rhaglen yn ei gynnig? 

  • Cyfleusterau criced o ansawdd uchel (defnyddio'r Ganolfan Griced Dan Do newydd yng Nghaerdydd a chaeau dosbarth cyntaf) 
  • Hyfforddwr amser llawn 
  • Gwyddor Chwaraeon a chymorth meddygol 
  • Rhaglen chwarae sy'n cynnwys gemau tymor cynnar yn erbyn siroedd dosbarth cyntaf, gemau MCCU a gemau Uwch Gynghrair BUCS. 

I gael mwy o wybodaeth am yr MCCU Criced, cysylltwch â Lewys Thomas ([email protected])Cysylltwch â Ni

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw beth sy'n ymwneud â'r Rhaglen Chwaraeon Perfformiad yn USW, cysylltwch â Lewys Thomas (Swyddog Chwaraeon); 


Lewys Thomas (Swyddog Chwaraeon), 

Parc Chwaraeon USW, 

Ystad Ddiwydiannol Treforest, 

Pontypridd, CF37 5UP. 


E-bost: [email protected]

Ffôn: (01443) 654747


Fencing scholar