Football

Rhaglen Chwaraeon Perfformio

Cydnabod Rhagoriaeth


* Mae meini prawf y 2020/21 o ysgoloriaethau chwaraeon wedi cael eu gohirio oherwydd epidemig cyfredol y COVID. Bydd y cais 2020/21 yn cael ei adolygu a bydd diweddariad yn cael ei osod ar y wefan ym mis Tachwedd 2020. *


Ym Mhrifysgol De Cymru rydym yn cydnabod ac yn gwobrwyo cyflawniadau chwaraeon. Rydym yn cynnig cefnogaeth i'n myfyrwyr i'w cynorthwyo i barhau i gystadlu ar lefel uchel wrth gyflawni eu nodau addysgol. Mae ein Rhaglen Chwaraeon Perfformiad ar gael i fyfyrwyr sy'n cystadlu i lefel iau neu genedlaethol iau o leiaf yn eu camp.

Mae'r Rhaglen Chwaraeon Perfformiad yn USW yn cynnwys tair gwobr wahanol. I wneud cais i fod yn rhan o'r Rhaglen Chwaraeon Perfformiad yn USW rhaid i chi fod yn astudio naill ai ar gampysau Treforest, Caerdydd neu'r Ddinas a bod yn astudio o leiaf 60 credyd y flwyddyn.


Cliciwch ar y dolenni isod i gael mwy o wybodaeth am yr Ysgoloriaeth Chwaraeon, Bwrsariaeth Chwaraeon a Gwobr yr Is-Ganghellor.


* Disgwylir i bob Ysgolhaig Chwaraeon gynrychioli CCC yng nghystadlaethau BUCS.

  • Bydd ceisiadau am Ysgoloriaethau Chwaraeon, Bwrsariaethau a Gwobr yr Is-Ganghellor ar gael am 5pm ddydd Iau 19 Medi 2019. 
  • Mae angen ceisiadau blynyddol gan fyfyrwyr sy'n dychwelyd ac mae pob ysgoloriaeth yn ddilys am flwyddyn.
  • Gellir adnewyddu Ysgoloriaethau Chwaraeon hyd at gyfanswm o bedair blynedd. Bydd y Pwyllgor Ysgoloriaeth Chwaraeon yn adolygu pob dyfarniad unigol yn flynyddol a bydd angen i chi lenwi ffurflen gais newydd bob blwyddyn os ydych chi'n dymuno ail-ymgeisio. 
  • Mae'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch i lenwi'r ffurflen gais yn y Ddogfen Cefnogi Chwaraeon Perfformiad.
  • I wneud cais i fod yn rhan o'r Rhaglen Chwaraeon Perfformiad cwblhewch y cais ar-lein neu deipiwch ac argraffwch y ffurflen gais a'i chyflwyno erbyn y dyddiad cau.


* Ni fydd pawb sy'n gwneud cais yn llwyddiannus.

Pwy all wneud cais?

 

Unrhyw fyfyriwr amser llawn neu ran-amser sy'n astudio yn USW naill ai ar gampysau Treforest, Caerdydd neu'r Ddinas. Rhaid i fyfyrwyr rhan-amser fod yn astudio o leiaf 60 credyd y flwyddyn i fod yn gymwys. Os ydych chi'n gwneud llai na 60 credyd y flwyddyn yn anffodus, ni fyddwch yn gymwys i gynrychioli'r Brifysgol yn BUCS. Felly, ni fyddech yn gallu gwneud cais am Ysgoloriaeth Chwaraeon neu Fwrsariaeth Chwaraeon. Gallwch wneud cais ar unrhyw gam (e.e. blwyddyn 1af, 2il flwyddyn, ac ati).


A oes angen i mi ymuno â thîm Undeb y Myfyrwyr?

 Rhaid bod pob ymgeisydd wedi talu cysylltiad yr Undeb Athletau i fod yn gymwys i wneud cais am ysgoloriaeth chwaraeon. I bob pwrpas, mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi gofrestru, mynychu treialon a hyfforddiant a thalu i ymuno â Chlwb Undeb y Myfyrwyr. Mae cost hyn rhwng £ 60-190 yn dibynnu ar y clwb. Mae’r ffioedd yn cynnwys yr holl gostau am y flwyddyn ac mae’r mwyafrif yn cynnwys ‘pecyn pecyn’ ar gyfer eich camp. Dim ond myfyrwyr sydd wedi ymuno â Chlybiau Undeb y Myfyrwyr sy'n gymwys i gael Ysgoloriaeth Chwaraeon.


Os byddwch yn llwyddiannus yn derbyn ysgoloriaeth chwaraeon ac yn cwrdd ag ymrwymiadau'r cynllun, byddwch yn derbyn ad-daliad llawn am gysylltiad y clwb ym mis Rhagfyr 2019. Os nad ydych yn llwyddiannus neu heb fodloni telerau'r ysgoloriaeth, ni fyddwch yn gwneud hynny. derbyn ad-daliad.A ganiateir i chwaraeonwyr / menywod proffesiynol llawn amser wneud cais?   


Na.


Oes rhaid datgelu dyfarniadau eraill yn y cais?

 Ydw. Rhaid i chi ddatgan a ydych chi'n derbyn unrhyw ddyfarniadau ychwanegol fel nawdd gan glwb neu sefydliad cenedlaethol. Rhaid datgan y swm llawn yn eich cais.


Faint o ddyfarniadau y gallaf wneud cais amdanynt?

Gallwch wneud cais bob blwyddyn o'ch astudiaeth yn USW. Gallai hyn fod yn dair blynedd fel myfyriwr israddedig amser llawn, fel myfyriwr rhan amser neu fel myfyriwr ôl-raddedig. Gweler isod ynglŷn â myfyrwyr rhan amser. Os bydd yn rhaid i chi ail-eistedd blwyddyn ni fyddwch yn gallu ailymgeisio am yr un flwyddyn eto.


Trefn ymgeisio ar gyfer Ysgoloriaethau Chwaraeon a Bwrsariaethau Chwaraeon

Rhaid i'ch ffurflen gais wedi'i chwblhau gael ei danfon i Ganolfan Chwaraeon Treforest neu Barc Chwaraeon USW wedi'i farcio at sylw Lewys Thomas (Swyddog Chwaraeon) cyn 5pm ddydd Iau 10 Hydref 2019.


Gwobr Bwrsariaeth Clwb Golff Brenhinol a Hynafol St Andrews

R & A


Os ydych chi'n golffiwr Rhyngwladol efallai y byddwch chi'n gymwys i gael y Wobr Bwrsariaeth Ymchwil a Datblygu o hyd at £5000.


I wneud cais bydd angen i chi ysgrifennu'n uniongyrchol at yr R&A yn y cyfeiriad canlynol:


Yr Ymchwil a Datblygu,
St Andrews,
Fife,
Yr Alban,
KY16 9JD.Canolfan Ragoriaeth Criced Prifysgol MCC

MCC

Mae'r Brifysgol ar y cyd â Phrifysgol Caerdydd a Phrifysgol Metropolitan Caerdydd wedi ffurfio Canolfan Rhagoriaeth Criced Caerdydd / Morgannwg, fel rhan o gynllun cenedlaethol sy'n cael ei redeg gan Fwrdd Criced Cymru a Lloegr.

Mae Canolfan Caerdydd / Morgannwg yn un o ddim ond chwe Chanolfan yn y DU sydd wedi'u datblygu i sicrhau bod y cricedwyr ifanc gorau yn gallu cyfuno addysg uwch â chyfleoedd i ddatblygu eu criced. Yn 2007 a 2009 enillodd Canolfan Caerdydd / Morgannwg y bencampwriaeth ac yn 2010 cynghrair BUCS.


Beth fydd y rhaglen yn ei gynnig? 

  • Cyfleusterau criced o ansawdd uchel (defnyddio'r Ganolfan Griced Dan Do newydd yng Nghaerdydd a chaeau dosbarth cyntaf) 
  • Hyfforddwr amser llawn 
  • Gwyddor Chwaraeon a chymorth meddygol 
  • Rhaglen chwarae sy'n cynnwys gemau tymor cynnar yn erbyn siroedd dosbarth cyntaf, gemau MCCU a gemau Uwch Gynghrair BUCS. 

I gael mwy o wybodaeth am yr MCCU Criced, cysylltwch â Kelvin Hughes (kelvin.hughes@southwales.ac.uk).Cysylltwch â Ni

I gael mwy o wybodaeth am unrhyw beth sy'n ymwneud â'r Rhaglen Chwaraeon Perfformiad yn USW, cysylltwch â Lewys Thomas (Swyddog Chwaraeon); 


Lewys Thomas (Swyddog Chwaraeon), 

Parc Chwaraeon USW, 

Ystad Ddiwydiannol Treforest, 

Pontypridd, CF37 5UP. 


E-bost: lewys.thomas@southwales.ac.uk

Ffôn: (01443) 654747


Fencing scholar