Swyddi yn PDC

Yn PDC, rydyn ni'n newid bywydau a'n byd er gwell.

PDC yw'r lle i weithio i bobl sy'n ymgysylltu ac sy'n poeni am ein cymdeithas. Rydyn ni'n creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory: pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd a chwarae eu rhan wrth ddatrys yr heriau sydd o'n blaenau.

Rydym yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory. Dyluniwyd ein cyrsiau gan y bobl sy'n cynnig swyddi i'n graddedigion ac yn cael eu haddysgu gan bobl sydd â phrofiad gwaith go iawn.

Os ydych chi'n gwerthfawrogi addysg yn ymarferol, nid mewn theori yn unig, yna rydyn ni am glywed gennych chi. Os ydych chi'n credu y gallwn ni, trwy weithio gyda'n gilydd, wneud yfory yn well, i'n myfyrwyr, ein cymunedau a'n partneriaid, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Ni yw'r Brifysgol Yfory.


GWEITHIO YN PDC

working-at-usw-cymraeg.jpg

Mae ein staff wrth wraidd yr hyn yr ydym ac yn ei wneud.

Rydyn ni eisiau denu pobl ragorol a thalentog, eu cefnogi i lwyddo, a dathlu eu llwyddiant. Rydym yn buddsoddi mewn syniadau da ac mewn pobl dda.

Pam PDC?

Academyddion ac Ymchwilwyr yn PDC


Mae buddion gweithwyr yn cynnwys:

Cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith:

Rydym yn cynnig hawl i wyliau blynyddol hael sy'n ceisio annog cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith. Yr hawl i wyliau blynyddol ar gyfer swyddi sydd wedi'u graddio A i D yw 22 diwrnod (27 diwrnod ar ôl 5 mlynedd) ac ar gyfer swyddi sydd â gradd E ac uwch yw 35 diwrnod. Byddwch hefyd yn derbyn hyd at 8 gwyliau banc cyhoeddus ac absenoldeb â thâl ychwanegol os bydd y Brifysgol yn cau yn ystod rhai adegau o'r flwyddyn. Mae hawl gwyliau yn pro rata ar gyfer gweithwyr rhan amser / tymor.

Mae gan bob gweithiwr gyfle i ymuno â chynllun pensiwn galwedigaethol.

Rydym wedi ymrwymo i gydbwysedd bywyd a gwaith ac mae gennym bolisïau gweithio hyblyg. Bydd trefniadau rhan-amser, tymor-amser, rhannu swyddi a gweithio hyblyg yn cael eu hystyried, yn amodol ar ddiwallu anghenion y sefydliad.


PWY YDYM NI

who-we-are-cymraeg.jpg

Yn PDC, rydym yn creu amgylchedd a phrofiad cadarnhaol i'n myfyrwyr a'n cydweithwyr.

Rydyn ni o ddifrif heb fod yn stwff ac rydyn ni'n croesawu pobl a fydd yn ffynnu yn ein diwylliant cydweithredol ac yn ymdrechu i wneud cysylltiadau.

Sharon Drew.png

Dr Sharon Drew, Darlithydd PDC mewn Anghenion Addysg Arbennig

"Mae fy nhaith bersonol trwy addysg wedi fy arwain at lefydd na fyddwn erioed wedi eu rhagweld. O blentyn 16 oed heb unrhyw hyder yn fy ngallu i ddysgu, mae gallu troi rhywbeth rydw i'n ei garu yn fy ngyrfa wedi bod yn anhygoel. Mae cymaint o'r myfyrwyr ar y cyrsiau rwy'n eu dysgu yn dod i'r brifysgol yn eu tridegau neu'n hŷn, gyda bywydau teuluol ac yn gweithio i jyglo ochr yn ochr â'u haddysg. Rwy'n gwybod sut deimlad yw bod yn eu hesgidiau. Mae'r myfyrwyr yn dod â gwaith a bywyd gyda nhw. profiad sy'n amhrisiadwy wrth iddynt ymgymryd â'u hastudiaethau."

Gill Edwardes.png

Gill Edwardes, Llyfrgellydd y Gyfadran 

"Rwy'n caru amrywiaeth fy swydd. Mae'n rhaid i mi wneud rhywfaint o ddysgu fy hun, rwy'n gweithio'n agos gyda staff academaidd ac ymchwilwyr ar bob math o wahanol agweddau ar weithgareddau addysgu ac ymchwil y Brifysgol yn ogystal â staff gwasanaethau proffesiynol sy'n darparu'r hanfodol. isadeiledd ar gyfer y gweithgareddau hyn ac rwy'n ymwneud â darparu gwasanaeth llyfrgell i bawb yn y Brifysgol. Rwy'n credu'n wirioneddol mai hon yw'r swydd orau y gallwch ei chael yn y byd academaidd."


EIN GWERTHOEDD CRAIDD

core-values-cymraeg.jpg

Mae pob unigolyn sy'n gweithio yma yn cyfrannu at brofiad y myfyriwr.

Rydyn ni'n creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Pobl yn barod i adeiladu gyrfaoedd a chwarae eu rhan wrth ddatrys yr heriau sydd o'n blaenau. Fel Prifysgol, rydyn ni'n llythrennol yn trawsnewid bywydau pobl ac rydyn ni'n chwilio am weithwyr sydd eisiau bod yn rhan o hynny.


Mae PDC yn lle y gall staff ffynnu.

Mae ein hymrwymiad i gefnogi pobl dalentog o bob cefndir wedi cael ei gydnabod gan Athena SWAN, Stonewall, a Disability Confident.

Rydym wedi ymrwymo i gyflogi gweithlu amrywiol a chreu amgylchedd cynhwysol lle gall staff fod yn nhw eu hunain a phawb yn cael eu trin ag urddas, tegwch a pharch. Rydym yn croesawu ymgeiswyr o gefndiroedd a chymunedau amrywiol, yn enwedig o ran oedran, anabledd, rhyw, hunaniaeth rhyw, cyfeiriadedd rhywiol, hil a chrefydd neu gred. Fel cyflogwr 'Hyderus Anabledd', rydym yn gwarantu bod pob ymgeisydd anabl sy'n cwrdd â'r holl feini prawf hanfodol ar gyfer y swydd wag y maent yn gwneud cais amdani yn cael cynnig cyfweliad.

EDI Logos two tier.png


Beth sydd angen i chi ei wybod


BLE YDYN NI

Campysau ym Mhontypridd (Trefforest and Glyntaff), CaerdyddChasnewydd.

Gallwch chi fwynhau popeth sydd gan dde Cymru i'w gynnig - bywyd a diwylliant y ddinas, traethau syfrdanol a chefn gwlad syfrdanol.

Cymerwch daith rithwir

Mae ein teithiau rhithwir rhyngweithiol yn rhoi cyfle i chi brofi ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd a Pontypridd. Gweler panoramâu 360 sgrin lawn ein cyfleusterau, gan gynnwys yr hangar awyrennau, llyfrgelloedd, caeau chwaraeon pob tywydd a llawer mwy.


Os oes angen i chi gysylltu â ni:

Adnoddau Dynol
Prifysgol De Cymru
Pontypridd
CF37 1DL

[email protected]