Yn PDC, rydyn ni'n newid bywydau a'n byd er gwell.

PDC yw'r lle i weithio i bobl sy'n ymgysylltu ac sy'n poeni am ein cymdeithas. Rydyn ni'n creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory: pobl sy'n barod i adeiladu eu gyrfaoedd a chwarae eu rhan wrth ddatrys yr heriau sydd o'n blaenau.

Rydym yn cynnig dysgu sydd wedi'i gynllunio i adlewyrchu anghenion myfyrwyr heddiw a gofynion cyflogwyr yfory. Dyluniwyd ein cyrsiau gan y bobl sy'n cynnig swyddi i'n graddedigion ac yn cael eu haddysgu gan bobl sydd â phrofiad gwaith go iawn.

Os ydych chi'n gwerthfawrogi addysg yn ymarferol, nid mewn theori yn unig, yna rydyn ni am glywed gennych chi. Os ydych chi'n credu y gallwn ni, trwy weithio gyda'n gilydd, wneud yfory yn well, i'n myfyrwyr, ein cymunedau a'n partneriaid, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Ni yw'r Brifysgol Yfory.


GWEITHIO YN PDC

working-at-usw-header-welsh

Mae ein staff wrth wraidd yr hyn yr ydym ac yn ei wneud.

Rydyn ni eisiau denu pobl ragorol a thalentog, eu cefnogi i lwyddo, a dathlu eu llwyddiant. Rydym yn buddsoddi mewn syniadau da ac mewn pobl dda.

Pam PDC?

Academyddion ac Ymchwilwyr yn PDC


Mae buddion gweithwyr yn cynnwys:

Cydbwysedd rhwng bywyd a gwaith:

Rydym yn cynnig hawl i wyliau blynyddol hael sy'n ceisio annog cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith. Yr hawl i wyliau blynyddol ar gyfer swyddi sydd wedi'u graddio A i D yw 22 diwrnod (27 diwrnod ar ôl 5 mlynedd) ac ar gyfer swyddi sydd â gradd E ac uwch yw 35 diwrnod. Byddwch hefyd yn derbyn hyd at 8 gwyliau banc cyhoeddus ac absenoldeb â thâl ychwanegol os bydd y Brifysgol yn cau yn ystod rhai adegau o'r flwyddyn. Mae hawl gwyliau yn pro rata ar gyfer gweithwyr rhan amser / tymor.

Mae gan bob gweithiwr gyfle i ymuno â chynllun pensiwn galwedigaethol.

Rydym wedi ymrwymo i gydbwysedd bywyd a gwaith ac mae gennym bolisïau gweithio hyblyg. Bydd trefniadau rhan-amser, tymor-amser, rhannu swyddi a gweithio hyblyg yn cael eu hystyried, yn amodol ar ddiwallu anghenion y sefydliad.


PWY YDYM NI

Who-we-are-Header-Welsh

Yn PDC, rydym yn creu amgylchedd a phrofiad cadarnhaol i'n myfyrwyr a'n cydweithwyr.

Rydyn ni o ddifrif heb fod yn stwff ac rydyn ni'n croesawu pobl a fydd yn ffynnu yn ein diwylliant cydweithredol ac yn ymdrechu i wneud cysylltiadau.


USW Family - Richie Turner (Welsh)

EIN GWERTHOEDD CRAIDD

Our-Core-Values-Header-Welsh

Mae pob unigolyn sy'n gweithio yma yn cyfrannu at brofiad y myfyriwr.

Rydyn ni'n creu graddedigion sy'n barod ar gyfer yfory. Pobl yn barod i adeiladu gyrfaoedd a chwarae eu rhan wrth ddatrys yr heriau sydd o'n blaenau. Fel Prifysgol, rydyn ni'n llythrennol yn trawsnewid bywydau pobl ac rydyn ni'n chwilio am weithwyr sydd eisiau bod yn rhan o hynny.

Mae PDC yn lle y gall staff ffynnu.

Mae ein hymrwymiad i gefnogi pobl dalentog o bob cefndir wedi cael ei gydnabod gan Athena SWAN, Stonewall, a Disability Confident.

Yma ym Mhrifysgol De Cymru rydyn ni'n ein herio ein hunain i feddwl a gweithredu'n wahanol. Rydym yn gwella ac yn datblygu ein cyfleoedd i ddysgu am gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ledled y sefydliad. Mae sicrhau ein hymrwymiad i gyflogi gweithlu amrywiol yn adlewyrchu ein poblogaeth myfyrwyr gynyddol amrywiol.  Rydym yn symud o eiriau i weithredoedd yn ein hymrwymiad i greu amgylchedd teg a chynhwysol i bawb.  
Croesawir cydweithwyr i fod yn nhw eu hunain ac mae pob person yn cael ei drin ag urddas a pharch. Er mwyn galluogi ein poblogaeth myfyrwyr i’w gweld eu hunain o fewn ein gweithlu rydym yn mynd ati i annog ymgeiswyr o grwpiau sydd wedi'u tangynrychioli a chefndiroedd economaidd-gymdeithasol gwahanol.

Fel cyflogwr 'Hyderus o ran Anabledd', rydym yn gwarantu y bydd pob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r holl feini prawf allweddol ar gyfer y swydd wag y mae’n gwneud cais amdani yn cael cynnig cyfweliad. 

Jobsite logos


ANGEN GWYBOD


BLE YDYN NI

Where we are (Welsh)


Campysau ym Mhontypridd

(Trefforest and Glyntaff),

Caerdydd a Chasnewydd.


Gyda champysau yng Nghaerdydd a'r cyffiniau, gallwch brofi'r amrywiaeth sydd gan Dde Cymru i'w gynnig – bwrlwm y ddinas, harddwch yr arfordir, a thawelwch cefn gwlad. Mae gennym bum campws ar draws tri lleoliad, ond un brifysgol ydyn ni. Mae pob campws ar agor i chi beth bynnag sy'n eich ysbrydoli, mae croeso yma i chi bob amser.


Mae ein campysau wedi'u cynllunio i gydweithio. Gallwch deithio o un i'r llall yn rhwydd.

Cymerwch daith rithwir

Mae ein teithiau rhithwir rhyngweithiol yn rhoi cyfle i chi brofi ein campysau yng Nghaerdydd, Casnewydd a Pontypridd. Gweler panoramâu 360 sgrin lawn ein cyfleusterau, gan gynnwys yr hangar awyrennau, llyfrgelloedd, caeau chwaraeon pob tywydd a llawer mwy.


Os oes angen i chi gysylltu â ni:

Adnoddau Dynol
Prifysgol De Cymru
Pontypridd
CF37 1DL

[email protected]