YMHOLIADAU SYSTEM RECRIWTIO

Defnyddiwch y ddolen ‘Wedi anghofio’ch cyfrinair’ ar waelod y dudalen ‘Mewngofnodi defnyddiwr presennol’. Bydd angen i chi deipio eich enw defnyddiwr (y cyfeiriad e-bost a roesoch i ni yn flaenorol).

Bydd dolen ailosod cyfrinair yn cael ei e-bostio atoch. Gwiriwch eich post sothach hefyd.

Os ydych yn Weithiwr presennol, ewch i'r Porth Recriwtio trwy iTrent ESS (Hunanwasanaeth Gweithwyr)


Weithiau, rydyn ni'n cymryd ein system recriwtio all-lein i wneud gwaith uwchraddio neu gynnal a chadw hanfodol i gadw'ch data'n ddiogel ac i wneud gwelliannau.

Mae hyn fel arfer am gyfnod byr ac yn bennaf ar benwythnos, ond weithiau gall gymryd diwrnod neu ddau.

Dyddiadau ein gwaith cynnal a chadw wedi'i drefnu

Rydym yn ceisio osgoi cau unrhyw ymgyrchoedd recriwtio o gwmpas yr amser hwn, felly ni ddylai hyn effeithio ar eich cais, ond e-bostiwch [email protected]os oes angen unrhyw gymorth arnoch.

Efallai eich bod wedi gwneud cais yn flaenorol gan ddefnyddio ein hen system recriwtio. Aeth ein Porth Ymgeiswyr newydd yn fyw ym mis Ebrill 2021, felly bydd yn rhaid i chi gofrestru fel defnyddiwr newydd.

Adolygwch y dudalen Crynodeb o'r Cais a sicrhewch fod pob adran wedi'i chwblhau - caiff hyn ei nodi gan farc siec yn hytrach na chylch yn erbyn pob adran fel y dangosir yn yr enghraifft uchod.

 

Efallai y bydd neges hefyd yn rhoi gwybod am broblemau gyda'ch cais yn cael ei harddangos ar frig y dudalen, gallai enghraifft o hyn gynnwys -

Cymryd camau priodol yn seiliedig ar y neges a roddwyd.

Argraffwch eich cais gan ddefnyddio'r opsiwn “Print Preview” ar brif Dudalen crynodeb yr ymgeisydd. Yna e-bostiwch [email protected] gyda'ch ffurflen gais a byddant yn sicrhau bod hwn yn cael ei gynnwys.

Mae hyn fel arfer yn digwydd wrth gopïo testun wedi'i fformatio o ddogfen fel MS word, yn enwedig os yw'r wybodaeth yn cael ei chadw mewn tabl. Copïwch a gludwch y testun i Notepad neu olygydd testun arall gan y bydd hyn yn dileu unrhyw fformatio, gan ganiatáu i'r testun gael ei gludo i mewn i'r blwch dewis meini prawf. Os na fydd hyn yn llwyddiannus, anfonwch e-bost at [email protected]

Mae'r neges gwall hon yn ymddangos pan fyddwch efallai wedi mewngofnodi i'r porth ymgeiswyr sawl gwaith. Sicrhewch fod pob tab ar gau neu hyd yn oed gau eich porwr, gall hefyd ddigwydd pan fyddwch chi'n cau'r dudalen we heb allgofnodi.

I ddatrys y mater, gallwch glirio storfa'r porwr, bydd y ddolen isod yn eich helpu i wneud hyn.

Gallwch newid y cyfeiriad lle mae cyfathrebiadau'n cael eu hanfon trwy glicio ar "Fy Mhroffil" ac yna'r ddolen "Cliciwch yma i ddiweddaru eich manylion personol".

  • Enw defnyddiwr (peidiwch â newid hyn: dyma'ch mewngofnodiad)
  • Teitl (Mrs, Mrs …)
  • Enw cyntaf
  • Cyfenw
  • Cyfeiriad ebost
  • Cadarnhau Cyfeiriad ebost

Yn ddelfrydol, bydd unrhyw borwr yn gweithio, ond bydd Chrome yn rhoi'r profiad gorau wrth wneud cais.

YMHOLIADAU AM Y BROSES RECRIWTIO

Na.  Mae'r ffurflen gais a manyleb y person yn arfau allweddol yn ein proses o lunio rhestr fer a dethol.

Dylech ddangos sut yr ydych yn bodloni'r meini prawf a restrir ar gyfer y swydd wag hon o Fanyleb y Person sydd ynghlwm wrth yr Hysbyseb.

Byddwch yn gallu darparu'r dystiolaeth hon gan ddefnyddio'r adrannau meini prawf unigol ar dudalen Gwybodaeth Ategol y ffurflen gais.

Lle na fyddwch yn darparu tystiolaeth ysgrifenedig o fodloni'r meini prawf yn yr adrannau hyn, efallai na fydd gennym ddigon o wybodaeth i symud eich cais yn ei flaen.

Na, mae ein ffurflenni cais wedi'u cynllunio i sicrhau bod gennym yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnom ar gyfer y broses o lunio rhestr fer. Mae angen i chi gwblhau'r Adrannau Meini Prawf ar y dudalen Gwybodaeth Ategol i ddangos sut yr ydych yn bodloni'r meini prawf ar gyfer y swydd a hysbysebir.

Wrth i chi fynd drwy'r broses ymgeisio defnyddiwch y dolenni ar waelod y dudalen i'r naill neu'r llall

  • Cadw ac ewch i'r dudalen flaenorol
  • Cadw ac ewch yn ôl i dudalen Crynodeb yr Ymgeisydd
  • Cadw ac ewch i'r dudalen nesaf

Ar ôl ei gyflwyno, byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth yn awtomatig yn dweud bod y cais wedi'i gyflwyno'n llwyddiannus.

Os na fyddwch yn derbyn y cydffurfiad hwn, gwiriwch eich post sothach a bod y cyfeiriad e-bost a roddwyd gennych yn gywir. Os yw'r e-bost wedi'i anfon i sothach fe'ch cynghorir i osod ein cyfeiriad e-bost fel nid sothach, fel nad yw unrhyw e-byst pellach a anfonir atoch yn mynd i'ch blwch post sothach

Fel arall, defnyddiwch y ddolen “Fy Ngheisiadau” ar y Porth recriwtio a gwnewch yn siŵr bod y cais wedi'i restru. Os yw eich cais wedi’i restru o dan yr adran ‘Ceisiadau ar y gweill’, cliciwch ar ‘Diweddaru’ sicrhau bod pob adran o’r ffurflen gais wedi’i chwblhau, yna cliciwch ar “Gwneud Cais”.

Argymhellir yn gryf eich bod yn cael rhagolwg o'ch ffurflen gais ac yn gwirio'r manylion yn drylwyr cyn ei chyflwyno. Unwaith y bydd cais wedi’i gyflwyno ni ellir ei olygu, fodd bynnag, os oes angen ichi newid unrhyw beth, cysylltwch â [email protected]

Gallwn ychwanegu dogfennaeth ychwanegol i gefnogi eich cais, neu gallwn dynnu eich cais yn ôl, yna byddwch yn gallu ailgyflwyno cais newydd os ydych yn dal yn dymuno cael eich ystyried ar gyfer y swydd wag, yn amodol ar y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau nad ydynt wedi dod i ben.

Byddwch yn derbyn e-bost oddi wrthym, neu rydym yn cynghori ymgeiswyr i edrych ar y ddolen “Fy Ngheisiadau” ar eich Porth Ymgeiswyr i weld statws eich cais.

Unwaith y bydd y rhestr fer wedi'i chwblhau, fe'ch hysbysir trwy e-bost ar hynt eich cais - Os na fyddwch yn derbyn cydffurfiad e-bost, gwiriwch eich post sothach a bod y cyfeiriad e-bost a roddwyd gennych yn gywir. Os yw'r e-bost wedi'i anfon i sothach fe'ch cynghorir i osod ein cyfeiriad e-bost fel nid sothach, fel nad yw unrhyw e-byst pellach a anfonir atoch yn mynd i'ch blwch post sothach. 

Gellir darparu adborth ar geisiadau neu gyfweliadau trwy gysylltu â'r unigolyn a enwir ar yr hysbyseb / manylion y swydd.