YMHOLIADAU SYSTEM RECRIWTIO

Defnyddiwch y ddolen ‘Wedi anghofio’ch cyfrinair’ ar waelod y dudalen ‘Mewngofnodi defnyddiwr presennol’. Bydd angen i chi deipio eich enw defnyddiwr (y cyfeiriad e-bost a roesoch i ni yn flaenorol).

Bydd dolen ailosod cyfrinair yn cael ei e-bostio atoch. Gwiriwch eich post sothach hefyd.

Os ydych yn Weithiwr presennol, ewch i'r Porth Recriwtio trwy iTrent ESS (Hunanwasanaeth Gweithwyr)


Weithiau, rydyn ni'n cymryd ein system recriwtio all-lein i wneud gwaith uwchraddio neu gynnal a chadw hanfodol i gadw'ch data'n ddiogel ac i wneud gwelliannau.

Mae hyn fel arfer am gyfnod byr ac yn bennaf ar benwythnos, ond weithiau gall gymryd diwrnod neu ddau.

Dyddiadau ein gwaith cynnal a chadw wedi'i drefnu

Rydym yn ceisio osgoi cau unrhyw ymgyrchoedd recriwtio o gwmpas yr amser hwn, felly ni ddylai hyn effeithio ar eich cais, ond e-bostiwch [email protected]os oes angen unrhyw gymorth arnoch.

Efallai eich bod wedi gwneud cais yn flaenorol gan ddefnyddio ein hen system recriwtio. Aeth ein Porth Ymgeiswyr newydd yn fyw ym mis Ebrill 2021, felly bydd yn rhaid i chi gofrestru fel defnyddiwr newydd.

Adolygwch y dudalen Crynodeb o'r Cais a sicrhewch fod pob adran wedi'i chwblhau - caiff hyn ei nodi gan farc siec yn hytrach na chylch yn erbyn pob adran fel y dangosir yn yr enghraifft uchod.

Efallai y bydd neges hefyd yn rhoi gwybod am broblemau gyda'ch cais yn cael ei harddangos ar frig y dudalen, gallai enghraifft o hyn gynnwys -

Cymryd camau priodol yn seiliedig ar y neges a roddwyd.

Argraffwch eich cais gan ddefnyddio'r opsiwn “Print Preview” ar brif Dudalen crynodeb yr ymgeisydd. Yna e-bostiwch [email protected] gyda'ch ffurflen gais a byddant yn sicrhau bod hwn yn cael ei gynnwys.

Mae hyn fel arfer yn digwydd wrth gopïo testun wedi'i fformatio o ddogfen fel MS word, yn enwedig os yw'r wybodaeth yn cael ei chadw mewn tabl. Copïwch a gludwch y testun i Notepad neu olygydd testun arall gan y bydd hyn yn dileu unrhyw fformatio, gan ganiatáu i'r testun gael ei gludo i mewn i'r blwch dewis meini prawf. Os na fydd hyn yn llwyddiannus, anfonwch e-bost at [email protected]

Mae'r neges gwall hon yn ymddangos pan fyddwch efallai wedi mewngofnodi i'r porth ymgeiswyr sawl gwaith. Sicrhewch fod pob tab ar gau neu hyd yn oed gau eich porwr, gall hefyd ddigwydd pan fyddwch chi'n cau'r dudalen we heb allgofnodi.

I ddatrys y mater, gallwch glirio storfa'r porwr, bydd y ddolen isod yn eich helpu i wneud hyn.

Gallwch newid y cyfeiriad lle mae cyfathrebiadau'n cael eu hanfon trwy glicio ar "Fy Mhroffil" ac yna'r ddolen "Cliciwch yma i ddiweddaru eich manylion personol".

 • Enw defnyddiwr (peidiwch â newid hyn: dyma'ch mewngofnodiad)
 • Teitl (Mrs, Mrs …)
 • Enw cyntaf
 • Cyfenw
 • Cyfeiriad ebost
 • Cadarnhau Cyfeiriad ebost

Yn ddelfrydol, bydd unrhyw borwr yn gweithio, ond bydd Chrome yn rhoi'r profiad gorau wrth wneud cais.

YMHOLIADAU AM Y BROSES RECRIWTIO

Os nad yw swydd wag yn gofyn yn benodol i chi ddarparu CV neu wybodaeth bellach, ni fydd y rhain yn cael eu defnyddio fel rhan o'r broses o lunio rhestr fer.

Ar gyfer rhai swyddi gwag, gellir cyflwyno CV yn lle ffurflen gais a bydd hwn wedi'i nodi'n glir ar yr hysbyseb swydd. Gall swyddi gwag eraill gynnwys opsiwn i gyflwyno CV i ategu eich ffurflen gais. Bydd y panel sy’n llunio rhestr fer ar gyfer cyfweliad yn gwirio a ydych yn bodloni Manyleb y Person ar gyfer y rôl, fel yr amlinellir yn y swydd-ddisgrifiad, felly fe’ch cynghorir i sicrhau eich bod wedi dangos tystiolaeth o sut rydych yn bodloni’r meini prawf ar dudalen Gwybodaeth Ategol eich ffurflen gais a/neu eich CV. Os na fyddwch yn darparu tystiolaeth ysgrifenedig o fodloni’r meini prawf, efallai na fydd gennym ddigon o wybodaeth i symud eich cais ymlaen.

Os ydych yn cyflwyno CV, gofynnwn i chi wneud unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy o'r ddogfen yn ddienw. Gweler Sut mae gwneud fy CV yn ddienw?

Os ydych chi’n cyflwyno CV i wneud cais am rôl yn PDC neu PSS Ltd, boed hynny ar ei ben ei hun neu fel gwybodaeth ategol ochr yn ochr â ffurflen gais, gofynnwn i chi wneud unrhyw wybodaeth bersonol adnabyddadwy o’ch CV yn ddienw.

Nid enwau yw'r unig ddarn o wybodaeth am unigolion a all ddylanwadu ar y ffordd y gwneir penderfyniadau recriwtio. Dangoswyd bod y broses o ddileu neu guddio gwybodaeth bersonol adnabyddadwy rhag recriwtwyr yn lleihau rhagfarn anymwybodol a gasglwyd o fanylion am hil, rhyw, oedran, anabledd*, cefndir cymdeithasol ac addysgol wrth lunio rhestr fer o benderfyniadau ac i wella cyfradd llwyddiant ymgeiswyr o blith grwpiau a dangynrychiolir. Rydym yn anonymeiddio gwybodaeth bersonol adnabyddadwy yn awtomatig o bob ffurflen gais cydweithwyr yn ystod y camau gwneud cais a llunio rhestr fer fel y bydd eich gwybodaeth yn cael ei thrin yn yr un modd.

* Fel cyflogwr ‘Hyderus o ran Anabledd’, rydym yn gwarantu bod pob ymgeisydd anabl sy’n bodloni’r holl feini prawf allweddol ar gyfer y swydd wag y maent yn gwneud cais amdani yn cael cynnig cyfweliad. Felly, os ydych yn gwneud cais o dan y cynllun bydd y wybodaeth hon yn weladwy i'r panel sy'n llunio'r rhestr fer.

Pethau i'w dileu:

 • Enw
 • Cyfeiriad/lleoliad
 • Cyfeiriad e-bost
 • Ffotograffau
 • Lleoedd a dyddiadau addysg
 • Hobïau

Wrth gadw’ch CV cofiwch roi teitl iddo nad yw’n cynnwys eich enw na gwybodaeth adnabod arall.

Wrth i chi fynd drwy'r broses ymgeisio defnyddiwch y dolenni ar waelod y dudalen i'r naill neu'r llall

 • Cadw ac ewch i'r dudalen flaenorol
 • Cadw ac ewch yn ôl i dudalen Crynodeb yr Ymgeisydd
 • Cadw ac ewch i'r dudalen nesaf

Ar ôl ei gyflwyno, byddwch yn derbyn cydnabyddiaeth yn awtomatig yn dweud bod y cais wedi'i gyflwyno'n llwyddiannus.

Os na fyddwch yn derbyn y cydffurfiad hwn, gwiriwch eich post sothach a bod y cyfeiriad e-bost a roddwyd gennych yn gywir. Os yw'r e-bost wedi'i anfon i sothach fe'ch cynghorir i osod ein cyfeiriad e-bost fel nid sothach, fel nad yw unrhyw e-byst pellach a anfonir atoch yn mynd i'ch blwch post sothach

Fel arall, defnyddiwch y ddolen “Fy Ngheisiadau” ar y Porth recriwtio a gwnewch yn siŵr bod y cais wedi'i restru. Os yw eich cais wedi’i restru o dan yr adran ‘Ceisiadau ar y gweill’, cliciwch ar ‘Diweddaru’ sicrhau bod pob adran o’r ffurflen gais wedi’i chwblhau, yna cliciwch ar “Gwneud Cais”.

Argymhellir yn gryf eich bod yn cael rhagolwg o'ch ffurflen gais ac yn gwirio'r manylion yn drylwyr cyn ei chyflwyno. Unwaith y bydd cais wedi’i gyflwyno ni ellir ei olygu, fodd bynnag, os oes angen ichi newid unrhyw beth, cysylltwch â [email protected]

Gallwn ychwanegu dogfennaeth ychwanegol i gefnogi eich cais, neu gallwn dynnu eich cais yn ôl, yna byddwch yn gallu ailgyflwyno cais newydd os ydych yn dal yn dymuno cael eich ystyried ar gyfer y swydd wag, yn amodol ar y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau nad ydynt wedi dod i ben.

Byddwch yn derbyn e-bost oddi wrthym, neu rydym yn cynghori ymgeiswyr i edrych ar y ddolen “Fy Ngheisiadau” ar eich Porth Ymgeiswyr i weld statws eich cais.

Unwaith y bydd y rhestr fer wedi'i chwblhau, fe'ch hysbysir trwy e-bost ar hynt eich cais - Os na fyddwch yn derbyn cydffurfiad e-bost, gwiriwch eich post sothach a bod y cyfeiriad e-bost a roddwyd gennych yn gywir. Os yw'r e-bost wedi'i anfon i sothach fe'ch cynghorir i osod ein cyfeiriad e-bost fel nid sothach, fel nad yw unrhyw e-byst pellach a anfonir atoch yn mynd i'ch blwch post sothach. 

Gellir darparu adborth ar geisiadau neu gyfweliadau trwy gysylltu â'r unigolyn a enwir ar yr hysbyseb / manylion y swydd.