Mae gennym gyfrifoldeb cyfreithiol i sicrhau bod gan ein holl weithwyr a chyflogeion yr hawl gyfreithiol i fyw a gweithio yn y DU.

Gwirio dogfennau gwreiddiol fel prawf o hawl i weithio yn y DU

Os cewch eich gwahodd i gyfweliad, gofynnir i chi ddarparu copïau gwreiddiol o ddogfennaeth sy'n darparu tystiolaeth o'ch hawl i fyw a gweithio yn y DU. Gall hyn fod yn un neu’n gyfuniad o ddogfennau gwreiddiol o’r rhestr o ddogfennau derbyniol a gynhyrchir gan y Swyddfa Gartref. Byddwn yn anfon e-bost atoch cyn y cyfweliad gyda chyfarwyddiadau ynghylch y gwiriad hawl i weithio. Sylwch ei bod yn ofynnol i fisas a stampiau Caniatâd Amhenodol i Aros mewn pasbortau fod mewn dogfen ddilys er mwyn bod yn dystiolaeth dderbyniol o hawl i weithio. Ni ellir derbyn fisas/stampiau mewn pasbortau sydd wedi dod i ben.

Os nad ydych wedi darparu tystiolaeth o’ch hawl i weithio yn y DU mewn cyfweliad â ni, bydd unrhyw gynnig o waith neu gyflogaeth a wneir i chi yn amodol ar i chi gyflwyno hyn cyn i chi ymuno â ni. Rhaid cynnal y gwiriad dogfen hwn cyn i chi ddechrau unrhyw waith gyda ni.

 

Cynllun Setliad yr UE

O 1 Gorffennaf 2021, bydd angen i gyflogeion newydd yr UE, AEE a’r Swistir gyda Phrifysgol De Cymru neu Professional and Support Services Limited ddangos eu hawl i weithio naill ai gyda statws preswylydd cyn-sefydlog neu sefydlog, neu gyda fisa o dan y system fewnfudo sy’n seiliedig ar bwyntiau. Gellir cynnal y Gwiriadau Hawl i Weithio hyn yn ddigidol yn bennaf ar gyfer dinasyddion yr UE, AEE a’r Swistir.

Mae gan Gov.uk ganllaw i ddinasyddion yr UE, AEE a’r Swistir ar weld a phrofi eu statws mewnfudo (eFisa).  Mae’r canllaw yn esbonio sut y gall pobl weld, profi a rhannu eu statws mewnfudo, diweddaru eu manylion, yr hyn y dylent ei ddisgwyl wrth groesi ffin y DU a sut i gael cymorth i gael mynediad at eu statws mewnfudo.

 

Beth os nad oes gennyf yr hawl i weithio yn y DU eto?

Rolau medrus

Y llwybr mwyaf cyffredin y gallwch chi ei ddefnyddio i ennill yr hawl i weithio yn y DU yw trwy'r system fewnfudo yn seiliedig ar bwyntiau. Rydym yn gallu noddi gweithwyr mewn galwedigaethau medrus drwy system fewnfudo newydd y DU sydd wedi disodli’r system flaenorol o 1 Ionawr 2021. I fod yn gymwys am nawdd mae angen i chi sgorio 70 pwynt. Er mwyn sgorio'r 50 pwynt gorfodol mae angen i chi gael cynnig swydd gan noddwr cymeradwy; bod yn ymgymryd â rôl ar y lefel sgil briodol; ac mae’n ofynnol i chi allu siarad Saesneg ar y lefel gofynnol. Gellir cyflawni'r 20 pwynt sy'n weddill o ystyried cyflog/swydd yn y rhestr prinder galwedigaethol/cymhwyster PhD.

Dim ond galwedigaethau a restrir fel rhai cymwys ar gyfer fisa Gweithiwr Medrus y gellir eu noddi. Mae rhestr o alwedigaethau medrus yn Nhabl 1 yma. Gallwch wirio i weld a ydych yn gymwys ar gyfer fisa Gweithiwr Medrus yma. Mae Tabl 5 yn y ddolen yma yn rhestru'r galwedigaethau nad ydynt yn gymwys i gael nawdd ar gyfer fisa Gweithiwr Medrus.

Bydd unrhyw gais am swydd y byddwch yn ei gyflwyno i ni yn cael ei asesu gan ddefnyddio meini prawf sy'n seiliedig ar y wybodaeth, y sgiliau a'r profiad sydd eu hangen ar gyfer y swydd berthnasol.

Os byddwch yn llwyddiannus ar ôl cyfweliad a’n bod yn eich cynghori nad yw'r rôl ar y rhestr o alwedigaethau sy'n gymwys ar gyfer nawdd, bydd angen i chi wirio y gallwch gael hawl i weithio trwy ddulliau eraill. Bydd unrhyw gynnig cyflogaeth a wnawn i chi yn amodol arnoch yn cael caniatâd i weithio yn y DU. Ni fyddwch yn gallu dechrau gweithio hyd nes y byddwch yn gallu darparu tystiolaeth bod hyn wedi'i ganiatáu.

 

Rolau heb eu dosbarthu fel rhai medrus

Os nad yw'r rôl yn gymwys ar gyfer fisa Gweithiwr Medrus, fodd bynnag, efallai y byddwch yn gallu gwneud cais am un o'r llwybrau fisa eraill sydd ar gael yn y DU. Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn gwirio a ydych yn gymwys ar gyfer unrhyw un o’r llwybrau hyn fel rhan o’ch paratoadau wrth wneud cais am y rôl. Gallwch wneud hyn drwy fynd i wefan llywodraeth y DU - gov.uk, o dan yr adran 'Applying for a visa to come to the UK ' ar dudalennau gwe y Swyddfa Gartref.