Technegwyr FBCI

USW Family - FBCI Technicians (Welsh)

Ychydig o bobl o'r tîm Technegol mawr yn y Gyfadran Busnes a'r Diwydiannau Creadigol: Neil, Sam, Sarah, Charlotte, Matthew, Greg, Will, Chris

Charlotte: “Rydym yn dîm o Hyfforddwyr Technegol a Swyddogion sydd ag arbenigeddau mewn Theatr a Drama, Cerddoriaeth, Ffasiwn, adeiladu modelau 3D ac adeiladu set, Teledu, Ffilm a Radio, dylunio digidol 2D ac effeithiau Gweledol, Ffotograffiaeth a Cherddoriaeth. Rydym yn gweithio’n agos gyda’r timau academaidd i gadw cyrsiau’n gyfredol a sicrhau bod myfyrwyr yn cael yr hyfforddiant ymarferol sydd ei angen i weithio yn y diwydiannau creadigol.”

Simon: Mae ein tîm yn addysgu ac yn cefnogi myfyrwyr i ddysgu ystod eang o feddalwedd ac offer, yn ogystal â sut i ddefnyddio'r amrywiaeth o ofodau technegol yn yr adeilad megis gofodau Cyfryngau a Theatr yn ogystal â stiwdios Cerddoriaeth, Ffasiwn a Ffotograffiaeth. Mae gennym hefyd weithdy pren fel y gall myfyrwyr adeiladu modelau, propiau a setiau ar gyfer eu prosiectau ffilm, teledu a Drama, ac rydym yn rhoi benthyg ein harbenigedd technegol i gefnogi digwyddiadau yn y Theatr yn ogystal ag ar leoliad.”

Charlotte: Mae diwrnod arferol i’n hyfforddwyr technegol yn ymwneud yn bennaf â chynllunio ac addysgu grwpiau o fyfyrwyr sut i ddefnyddio ystod o offer, meddalwedd a gofodau sydd eu hangen i roi’r sgiliau sydd eu hangen ar fyfyrwyr i gynhyrchu eu gwaith, a’u gosod ar gyfer y byd go iawn. Mae’r swyddogion yn gweithio’n bennaf ar y ddesg benthyca offer, yn dosbarthu ac yn cymryd offer a fenthycwyd yn ôl, yn gwirio ei fod yn bresennol ac yn cynnal a chadw offer lle bo angen.

Technicians Quote WELSH

"Rydyn ni'n treulio llawer o amser yn sicrhau bod stiwdios a gweithdai'n daclus ac yn cynnal a chadw'r offer yn y mannau hyn, fel eu bod yn gweithio'n ddiogel. Mae'n rhaid i ni hefyd sicrhau bod yr offer sydd gennym ni a'r technegau rydyn ni'n eu haddysgu yn gyfredol a mwynhau ymchwilio i'r datblygiadau diweddaraf yn y meysydd maen nhw'n eu cefnogi. Rydym hefyd yn cefnogi digwyddiadau ar Gampws Caerdydd, gan weithio gyda chwmnïau allanol sy’n llogi ein gofodau neu’n gweithio’r goleuadau a’r sain yn y Theatr ar gyfer y digwyddiad ei hun. Rydym hefyd yn helpu cyrsiau trwy adeiladu strwythurau pwrpasol i arddangos gwaith mewn sioeau graddio. Rydym yn griw ymarferol sydd bob amser yn barod i helpu staff a myfyrwyr, ac yn gallu troi ein llaw at y rhan fwyaf o bethau!"

Charles: “Mae'n swnio fel peth cawslyd i'w ddweud, ond galluogi myfyrwyr i gynhyrchu gwaith fu'r rhan orau erioed o'r swydd; mewn un achos ar gyfer myfyriwr MA Animeiddio, roedd hyn yn allweddol er mwyn iddi gael ei swydd animeiddio broffesiynol gyntaf mewn gemau.”

Gawain: “Rydyn ni ar y rheng flaen felly rydyn ni'n cael gweld dilyniant myfyrwyr, o'r flwyddyn gyntaf i'r drydedd flwyddyn. Dysgu ymarferol gyda grŵp o fyfyrwyr yw'r rhan orau o'r swydd o hyd.”

Matthew: “Gweld cynnyrch terfynol prosiect myfyriwr. Mae rhoi'r offer iddynt a darparu awgrymiadau a thriciau bach yn rhoi cymaint o foddhad pan welwch eu prosiectau, yn enwedig prosiectau cyfryngau terfynol a ffilmiau graddedigion. Mae hefyd yn hyfryd gweld/clywed pan fydd myfyrwyr yn cael cyfleoedd gwaith o’r sgiliau a’r wybodaeth y maent wedi’u dysgu gan ein tîm.”
Partneriaid Busnes Adnoddau Dynol

USW Family -HRBP (Welsh)

Julie, Ceri, Rebecca, Alison, Sally, Antonia a James


Antonia: “Rydym yn darparu cymorth a chyngor AD proffesiynol i’r timau, adrannau a chyfadrannau amrywiol ar draws y Brifysgol, yn ogystal ag i Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru ac Y Coleg Merthyr Tudful. Mae rhai ohonom hefyd yn arwain ar fentrau pobl penodol, megis recriwtio gweithwyr, ymgysylltu, dysgu a datblygu, iechyd a lles ac ati.”

Julie: “Rydym yn gweithio gyda phobl ar bob lefel ar draws y busnes i edrych ar ffyrdd y gallwn wella PDC yn barhaus a’i wneud yn lle gwych i weithio. Rydym yn gweithio gyda rheolwyr i barhau i ofyn y cwestiwn “Sut gallwn ni wneud pethau’n well?” ac yna helpu i wneud hynny.”

Ceri: “Nid oes y fath beth â diwrnod arferol yn AD, sy’n golygu bod y rôl yn dod ag amrywiaeth a her.”

Alison: “Y rhan orau o'r swydd yw gwneud gwahaniaeth – boed i unigolyn, tîm, neu strategaeth y Brifysgol. Mae rheolwyr yn aml yn dod atom gyda ‘phroblemau’ neu pan fo pethau’n gymhleth ac maent yn ansicr ynghylch y ffordd orau ymlaen. Mae’n dda gallu darparu atebion a hyfforddi rheolwyr i benderfyniadau sy’n gweithio iddyn nhw a’u timau.”

HRBP Alison Quote WELSH

Julie: “Ni allwn bob amser siarad am y pethau cadarnhaol a wnawn oherwydd preifatrwydd unigolion: y tu ôl i’r llenni rydym yn gwneud llawer o waith adeiladol a chefnogol ac, oherwydd cyfrinachedd, nid ydym byth wedi lledaenu hynny’n ehangach. Ond gallwn fod yn falch o wybod ein bod wedi cefnogi cydweithwyr sy’n mynd trwy bob math o sefyllfaoedd heriol.”

Rebecca: “Dros y ddwy flynedd ddiwethaf rydym wedi cael y cyfle i fod yn yrwyr allweddol wrth gefnogi ac annog gweithio’n fwy hyblyg. Credwn ei bod yn bwysig iawn mabwysiadu arferion gweithio mwy hyblyg gan ei fod yn sail i ddiwylliant sy’n seiliedig ar ymddiriedaeth, ymreolaeth a chynwysoldeb. Credwn hefyd y bydd ymagwedd y Brifysgol at weithio hybrid ar gyfer llawer o rolau hefyd yn ffactor hollbwysig wrth ddenu a chadw talent.”

Julie: “Rydym yn cefnogi llawer o sgyrsiau anodd a sensitif iawn. Ac nid yw’n hawdd, gwaeth pa mor hir yr ydych wedi gweithio yn y swydd. Rydyn ni'n ddynol hefyd!”

James: “Jyglo amrywiaeth y rôl; mae gallu neilltuo digon o amser i bopeth a wnawn yn her wirioneddol ond yn un sy'n rhoi llawer o foddhad swydd hefyd.”​​​​​​​


Yr Athro Fiona Brookman

USW Family -Fiona Brookman (Welsh)

Yr Athro Fiona Brookman am ail rifyn ei llyfr 'Understanding Homicide'

“Yn gyffredinol, rwy'n cael fy ysgogi gan syched am wybodaeth. Fy nod yn y pen draw yw helpu i ddatblygu strategaethau a fydd yn gwella arferion ymchwilio i lofruddiaethau a chyfraddau datrys ar gyfer y troseddau marwol mwyaf difrifol hyn.

“Rwyf wedi treulio'r rhan fwyaf o fy ngyrfa hyd yma yn archwilio pam mae pobl yn cyflawni troseddau treisgar ac ymatebion i drais, gan gynnwys sut mae'r heddlu (ochr yn ochr â gwyddonwyr ac erlynwyr fforensig) yn ymchwilio i lofruddiaethau a sut y gellir eu hatal.

“Roedd y rhifyn cyntaf yn defnyddio ymchwil o fy ngwaith PhD - cyfweliadau yn bennaf gyda llofruddion a dadansoddiadau o ffeiliau llofruddiaeth yr heddlu.  Cafodd ei ddatblygu gyda fy myfyrwyr israddedig mewn golwg ychydig ar ôl i fi orffen fy PhD yn 2000.  Roeddwn i wedi cynllunio a dechrau dysgu 'Deall Llofruddio' yma a doedd dim llyfr academaidd ar gael oedd yn cwmpasu'r ystod eang o bynciau roeddwn i am eu cynnwys yn y modiwl hwnnw. Mae'r llyfr hwn yn elwa o'r holl ddata sydd wedi ei gasglu a’r holl ymchwil rwyf wedi bod ynghlwm wrthi ers ysgrifennu'r cyntaf. Mae hyn yn cynnwys fy newid mewn ffocws, o ymchwil ar lofruddion, i ymchwilio i sut mae'r heddlu, gwyddonwyr fforensig,  ac eraill, yn ymchwilio i lofruddiaethau a sut mae’r llysoedd yn ymdrin â’r drosedd. Mae hefyd wedi'i ddiwygio'n sylweddol o ran theori ac ymchwil i ystyried syniadau newydd sydd wedi dod i'r amlwg am achosion trais (marwol) a thechnegau i fynd i'r afael ag ef.

Fiona Brookman Quote WELSH

“Mae fy swydd wedi mynd â fi i wahanol rannau o Ewrop i gyflwyno canfyddiadau ymchwil mewn cynadleddau rhyngwladol a chenedlaethol, gan gynnwys Tubingen, Leiden, Oslo,  Stockholm, a gwahanol rannau o'r UD (gan gynnwys San Francisco, Chicago, Philadelphia, Atlanta, New Orleans) a Brisbane yn Awstralia lle cefais wahoddiad i roi prif gyflwyniad mewn cynhadledd, ar ymchwiliadau i lofruddiaethau.

Rwyf hefyd wedi treulio amser fel Athro Gwadd mewn Prifysgol yn America, yn Washington DC,  lle treuliais fisoedd lawer hefyd, ar ymweliadau gwahanol, yn casglu data ar ymchwiliadau i lofruddiaethau. Roedd yr ymchwil honno'n cynnwys cysgodi ditectifs wrth eu gwaith yn ymchwilio i lofruddiaethau a gwaith maes digon cofiadwy, fel chwilio gyda chŵn mewn coedwig am rywun oedd yn cael ei amau o fod yn llofrudd, mynd i bost-mortem yn Baltimore, ac eistedd wyneb yn wyneb â rhywun oedd yn rhoi gwybodaeth gudd i’r heddlu ac a roddodd fanylion am  symudiadau (posibl) rhywun oedd dan amheuaeth o fod yn llofrudd.

“Ond ymgymryd ag ymchwil yw fy hoff ran o’r swydd, a rhannu'r canfyddiadau a gwybodaeth newydd gyda fy myfyrwyr ac academyddion eraill, a goruchwylio myfyrwyr PhD.

"Yn fy amser sbâr rwy'n cerdded, yn bwyta allan, yn gwneud ychydig o Pilates, yn mynd i ddigwyddiadau cerdd, ac yn treulio amser allan ar sgwteri ac mewn ralïau sgwteri.  Mae gen i Vespa fach rydw i’n ei defnyddio o bryd i'w gilydd, yn yr haf yn bennaf!"


Yr Athro Florence Ayisi

USW Family - Florence Ayisi (Welsh)

Yr Athro Florence Ayisi, gwneuthurwr ffilmiau dogfen arobryn y mae eu ffilmiau wedi'u dangos yn genedlaethol ac yn rhyngwladol mewn gwyliau ffilm

"Rwy'n addysgu ar yr MA Ffilm (Dogfen) a’r BA (Anrh) Ffilm, yn ogystal â gwneud fy ymchwil fy hun ynghylch agweddau amrywiol ar theori ffilm, hanes ac ymarfer ffilmiau dogfen.

"Roeddwn i’n astudio ar gyfer fy PhD ym Mhrifysgol Caerlŷr, ac fe ges i fy syfrdanu gan y stereoteipiau negyddol roeddwn i’n eu gweld o Affrica ar deledu Prydain. Rhwng 1986 a 1989, roedd y rhan fwyaf o’r sylw oedd yn cael ei roi i Affrica ar y cyfryngau yn negyddol iawn – yn ymwneud â chlefyd, llygredd, newyn – ond roeddwn i'n gwybod bod realiti arall nad oedd yn cael ei ddangos Dyna pryd y penderfynais ddefnyddio fy mhrofiad o ran sut y gallai’r cyfryngau rhoi sylw i bobl, straeon a chymunedau nad oedd cynulleidfaoedd y DU yn gwybod amdanynt. Roeddwn i eisiau canolbwyntio ar y naratifau cadarnhaol am Affrica.

"Ar ôl erchyllterau 9/11, es i i Ŵyl Ffilmiau Dogfen Ryngwladol Sheffield a chwrdd â Kim Longinotto, gwneuthurwr ffilmiau dogfen o Brydain sy'n adnabyddus am wneud ffilmiau am fenywod sy'n dioddef gormes neu wahaniaethu yn eu herbyn. Fe wnaethon ni gasglu syniadau a chysylltiadau at ei gilydd, ac fe gawson ni ein comisiynu gan Channel 4 i wneud y ffilm Sisters in Law, a oedd yn ymwneud â chyfreithwyr benywaidd yn system farnwrol Cameroon. Roedd yn fraint cael mynd yn ôl i'r dref lle cefais fy magu i ganolbwyntio ar y cyfreithwyr a oedd yn gweithio yn y llys ynadon. Cyn i ni ddechrau ffilmio, es i i weld y Gweinidog dros Gyfiawnder a Cheidwad y Seliau. Roedd yn falch iawn o'r ffaith bod ganddo gyfreithwyr benywaidd yn gweithio ar lefel uchaf y system farnwrol. Mae Sisters in Law wedi cael ei dangos mewn dros 200 o wyliau ffilm ac ar y teledu ledled y byd, mae wedi ennill dros 30 o wobrau ffilm rhyngwladol pwysig ac roedd ar y rhestr fer ar gyfer enwebiad yng Ngwobrau’r Academi (Oscar) yn 2006.

"Yn 2006, teithiais i Zanzibar i wneud rhaglen ddogfen am dîm pêl-droed o fenywod Mwslimaidd, o'r enw Zanzibar Soccer Queens. Mae'n adrodd hanes cymuned o fenywod cryf, yn benderfynol o wella eu bywydau a diffinio hunaniaethau newydd drwy chwarae pêl-droed. Yna fe wnes i ffilm arall yno o'r enw Our World in Zanzibar yn 2007 am fenywod o’r Gorllewin sydd wedi mudo i Affrica. Mae'r ffilm yn adlewyrchu eu straeon personol drwy weithdai, trafodaethau gonest, cyfweliadau manwl a pherfformiadau wedi'u llwyfannu. Mae'n archwilio pam eu bod wedi teithio i Affrica, a gadael eu ffyrdd cyfforddus o fyw yn UDA, yr Iseldiroedd, Sbaen a'r DU.

"Cafodd Zanzibar Soccer Queens effaith fawr ar fywydau'r pêl-droedwyr a'r gymdeithas fenywaidd yn gyffredinol, gan newid agweddau at y pwynt lle gwnaeth y llywodraeth ganiatáu i ferched chwarae pêl-droed mewn ysgolion fel rhan o'u haddysg gorfforol.

"Dyna pryd y gwnes i wir sylweddoli pŵer ffilm a'r effaith y gall ei chael ar fywydau pobl ac ar gymdeithas. Mae wedi cael ei dangos mewn sawl gŵyl ryngwladol, ac wedi atgyfnerthu fy nghred bod pobl am weld ochr arall i Affrica.

"Yn 2018, gwnes i ffilm ddogfen o'r enw o'r enw Marie Madeleine, A Female Chief, am fenyw a gafodd ei gorseddu’n bennaeth ar Nkol Ngock I, pentref bach yn Cameroon.  Mae'r ffilm yn dangos digwyddiad anarferol yn Affrica, lle mae swydd arweinydd neu brif swyddog fel arfer yn cael ei throsglwyddo o dad i fab. Mae’n gofnod unigryw o gymuned sy'n newid.  Mae'r ffilm hon hefyd wedi cael ei dangos yn eang mewn gwyliau ffilm rhyngwladol.

Florence Ayisi Quote WELSH

"Un o'r ffilmiau rwy'n fwyaf balch ohoni yw The Bronze Men of Cameroon, a gafodd ei rhyddhau yn 2020 ac sy'n bortread agos-atoch o grefftwyr efydd yn Rhanbarth Gorllewinol Cameroon, ac yn tynnu sylw at agweddau pwysig ar dreftadaeth ddiwylliannol, a’r bygythiadau sy’n wynebu crefft draddodiadol bwrw efydd. Mae'r ffilm wedi cael ei dangos mewn dros 20 o wyliau ffilm ac wedi ennill gwobrau pwysig.  Rwyf wrth fy modd ac yn teimlo'n freintiedig bod y crefftwyr efydd wedi caniatáu i fi ddogfennu eu gwaith a'u profiadau.

"Ers y pandemig, rwyf wedi gweithio ar fy mhrosiect cyntaf yn y DU, a oedd yn dilyn menter gan y Sefydliad Iechyd Meddwl i recriwtio a hyfforddi arweinwyr-gymheiriaid o blith ffoaduriaid a cheiswyr lloches i arwain eu grwpiau eu hunain, gyda'r nod o ysgogi sgyrsiau sy'n defnyddio Saesneg ac ieithoedd eraill i gynyddu llythrennedd emosiynol, empathi a dealltwriaeth.

"Yn gynharach eleni, llwyddais i a grŵp o Athrawon benywaidd o naw prifysgol arall i ennill grant gwerth £2.5 miliwn gan UKRI ar gyfer prosiect ymchwil i archwilio effaith pandemig Covid-19 ar les a gwydnwch teuluoedd a chymunedau Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig (DALlE).

"Ar ôl bod yng Nghymru ers cynifer o flynyddoedd, rwyf wedi sylweddoli bod cymaint y mae angen i ni roi sylw iddo yma hefyd.  Mae cymuned amlddiwylliannol enfawr yma.  Mae Cymru'n genedl o ddiwylliannau amrywiol ac maen nhw i gyd yn byw'n dda gyda'i gilydd. Rwy'n hoffi canolbwyntio ar y pethau cadarnhaol mewn cymdeithas, ac mae amlddiwylliant yn bendant yn rhywbeth i'w ddathlu; yn amlygu ymdeimlad cryf o gymuned a chyswllt ac yn dangos yr hyn sy’n gyffredin rhwng pobl, er gwaethaf gwahaniaethau mewn ethnigrwydd.  Mae diwylliannau amrywiol yn cyfoethogi cymdeithasau, felly hoffwn archwilio hyn mwy yn fy ngwaith yn y dyfodol, ac mae Cymru'n cynnig cyd-destun unigryw ar gyfer hyn.
Dr Tom Owens

USW Family - Tom Owen (Welsh)

O fyfyriwr i Ddarlithydd mewn Gwyddor Biofeddygol, mae Dr Tom Owens wedi cerdded holl daith PDC.

"Ymunais â PDC yn 2013 yn astudio ar gyfer fy BSc Gwyddor Chwaraeon ac Ymarfer Corff.  Yna dychwelais i PDC i astudio ar gyfer fy PhD, yn ymchwilio i weithrediad yr ymennydd mewn chwaraewyr rygbi yn dilyn cyfergydion. Fe wnes i gwblhau fy viva ym mis Tachwedd 2021 a dyfarnwyd y PhD i fi ym mis Chwefror 2022 ond roedd honno'n adeg brysur iawn o’r flwyddyn academaidd, felly aeth heibio heb lawer o ffwdan. Adeg graddio bydd y dathlu.

"Rwy'n feiciwr mynydd brwd. Roeddwn i a fy ffrindiau yn cael ambell gnoc i'r pen ac yn dioddef symptomau cyfergyd, heb ddeall yn iawn beth oedden nhw. Mae effeithiau cyfergydion yn fater dadleuol mewn chwaraeon prif ffrwd, fel pêl-droed a rygbi. A dyma feddwl, os oes gan chwaraeon prif ffrwd broblem, tybed a yw’n broblem i ni hefyd? Beth yw'r anaf hwn a beth mae'n ei olygu ar gyfer dyfodol chwaraeon?

Tom Owens Quote WELSH

"Mae wedi bod yn heriol cael trefn ar y gwahanol agweddau i gyd – yr addysgu, cynllunio, ymchwil, ysgrifennu ac ati. Mae'n anodd. Fel gyda'r rhan fwyaf o fyfyrwyr PhD, gallwch fod dan bwysau mawr ar ambell ddiwrnod. Rwy'n ffodus bod fy nhîmau yn y Labordy Ymchwil Niwrofasgwlaidd a'r timau academaidd chwaraeon a cheiropracteg wedi bod yn gefnogol iawn.

"Tua diwedd blwyddyn gyntaf y PhD, dechreuais weithio fel Darlithydd â Thâl Fesul Awr (HPL), yn addysgu ar fodiwlau chwaraeon. Yn 2020, dechreuais fel darlithydd llawn amser mewn Gwyddorau Biofeddygol ar nifer o wahanol fodiwlau chwaraeon a cheiropracteg. Mae’r addysgu yn sicr yn un o'r uchafbwyntiau. Mae gwneud ymchwil arloesol ar yr un pryd wedi golygu fy mod, wrth i ni ddarganfod gwybodaeth newydd a chyffrous, wedi gallu ei rhannu gyda'r myfyrwyr.

"Enillais Fyfyriwr Ymchwil y Flwyddyn yng Ngwobrau Effaith PDC 2019 am fy ymchwil gyda chwaraewyr rygbi proffesiynol. Ces i fy enwebu ar gyfer gwobr y Darlithydd Gorau yng Ngwobrau Dewis Myyrwyr 2022, ac roedd hynny’n anrhydedd.

“Rwy'n hoffi'r bywyd academaidd. Mae gennyf gydbwysedd da yn PDC lle mae modd i ni addysgu a gwneud gwaith ymchwil. Rwyf am barhau gyda fy ymchwil a chawn weld i ble y bydd hynny’n arwain."Neil Gibson a Natalie Kendrick-Doyle

USW Family - Walking Football (Welsh)


Natalie Kendrick-Doyle, Swyddog Oedolion a Grwpiau Agored i Niwed Campws Cyntaf, a Neil Gibson, Partner Cyfathrebu a'r Cyfryngau yn yr adran Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, sydd ill dau'n aelodau o Glwb Pêl-droed Cerdded yr Eglwys Newydd yng Nghaerdydd. 

Beth yw pêl-droed cerdded? Yn union beth mae’n ’ddweud. Chwarae pêl-droed, ond dim ond cerdded y gallwch ei wneud – does dim cyswllt, dim ond taclo o flaen chwaraewyr y tîm sy’n eich erbyn (dim llithro i mewn), ac all y bêl ddim mynd uwchben uchder y pen.”

Natalie: “Dechreuais chwarae pêl-droed cerdded tua phedair blynedd yn ôl ac rwyf wedi syrthio mewn cariad ag ef! Rwyf bob amser wedi bod wrth fy modd â phêl-droed, wedi chwarae ar hyd fy oes, ers i fi ddechrau cerdded mewn gwirionedd. O’r lefel iau roeddwn i'n chwarae i Glwb Pêl-droed Bury, tîm y sir ar y pryd, cyn bod sôn am fenywod yn chwaraewyr proffesiynol a doedd dim gobaith chwarae i’r prif glybiau. Oherwydd nifer o anafiadau i fy mhen-glin a fy oedran bu’n rhaid i fi ymddeol yn fy 30au ond roeddwn i’n dal yn awyddus iawn i chwarae.

“Pan ddaeth cyfle i roi cynnig ar bêl-droed cerdded, es i amdani’n frwd.  Roeddwn i ychydig yn amheus ar y dechrau, yn meddwl y gallai fod yn rhy araf, ond diflannodd y rhagdybiaethau hynny yn y sesiwn gyntaf un. Roeddwn i wrth fy modd! Rhoddodd gyfle i fi wneud yr hyn rwy’n ei garu, ond yn arafach, heb gyswllt a gyda phobl o'r un anian.”

USW Walking Football Tournament 3

Neil: “Dechreuais chwarae pêl-droed cerdded ym mis Medi 2021. Ro'n i wedi chwarae pêl-droed 11 bob ochr tan ganol fy 20au, yna pump bob ochr tan fy 30au cynnar, pan ges i anaf gwael i fy mhen-glin. Dydw i ddim wedi bod yn arbennig o actif ers hynny, ond ar ôl y cyfnodau cloi dyma awydd yn taro i fynd allan a gwneud rhywbeth rwy'n ei fwynhau. Roeddwn i wedi ystyried pêl-droed cerdded yn aml, felly fe ddes i o hyd i dîm ychydig filltiroedd o gartref drwy chwilio ar Google. Roeddwn i'n eithaf nerfus yn mynd i'r sesiwn gyntaf - pobl newydd, a doeddwn i ddim wedi cicio pêl yn iawn ers bron i 20 mlynedd - ond roedd y cyfan yn wych. Roedd pawb yn groesawgar iawn, ac roedd yn ymarfer corff da iawn (10,000 o gamau).

"Mae gan bêl-droed cerdded nifer o fuddion i iechyd corfforol a meddyliol, a lles. Mae'n cynnig cyfle i barhau i fod yn actif mewn ffordd fwy hamddenol wrth i chi ddechrau mynd yn hŷn.  Mae'n galluogi pobl ag anafiadau hirdymor, neu sy'n llai ffit efallai, i barhau mewn camp maen nhw’n ei charu. Mae hefyd yn galluogi pobl i gymryd rhan mewn ffordd llawer mwy cymdeithasol, ac yn gymorth i bobl sy’n unig, neu sydd â gorbryder neu iechyd meddwl gwael.

Cynhaliwyd Twrnamaint Pêl-droed Cerdded cyntaf PDC ym mis Rhagfyr 2022 i gyd-fynd â Chwpan y Byd Dynion yn Dubai. Brwydrodd wyth tîm o gydweithwyr a myfyrwyr i fod yn enillwyr cyntaf y gystadleuaeth. Roedd Neil a Natalie – sy’n ddyfarnwyr pêl-droed cerdded cymwys – yn gweinyddu yn ystod y digwyddiad, a enillwyd gan dîm Gwasanaethau Myfyrwyr.

Neil Gibson Quote WELSH

Neil: “Daeth y Twrnamaint Pêl-droed Cerdded â chwaraewyr o bob rhan o Brifysgol De Cymru at ei gilydd yn ystod prynhawn hwyliog o gystadlu. Roedd yn gêm newydd i lawer ei meistroli, gyda rheolau gwahanol i bêl-droed arferol, ac yn cael ei chwarae mewn ysbryd gwych. Y gobaith yw y daw hwn yn ddigwyddiad blynyddol, ac y bydd yn parhau i amlygu’r gwaith tîm a’r cyfeillgarwch sy’n amlwg ar draws y Brifysgol.”

USW Walking Football TournamentUSW Walking Football Tournament 2


Yr Athro Martin Steggall

USW Family -Martin Steggall (Welsh)

Dechreuodd yr Athro Martin Steggall, y Dirprwy Is-Ganghellor, Ymchwil, ei yrfa fel nyrs dros 30 mlynedd yn ôl, ac mae'n dal i ymarfer heddiw, ochr yn ochr â'i rôl yn PDC. 

“Pan oeddwn i'n 16 oed, dechreuais weithio mewn banc ac roeddwn i wir yn casáu’r gwaith.  Cefais sgwrs, yn ffortunus iawn, gyda fy meddyg teulu. Gan fod gennyf anabledd gydol oes, roeddwn i’n rhyngweithio â gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn weddol reolaidd.  Roeddwn i’n sgwrsio â fy meddyg teulu am yrfaoedd, a dywedodd wrtha i, gwnewch rywbeth rydych chi’n gyfarwydd ag e.  Felly, dywedais mewn ffordd ddigon ffwrdd â hi ’mod i’n gyfarwydd ag ysbytai gan fy mod wedi defnyddio llawer iawn o adnoddau'r GIG ac wedi treulio llawer o amser yn yr ysbyty yn ystod fy mhlentyndod, ac roedd fy mrawd ar y pryd hefyd yn sâl iawn ac roeddwn i’n ymwneud â rhywfaint o'i ofal clinigol. Ac fe ofynnodd y meddyg, pam nad ystyriwch chi hynny fel gyrfa?

“Fe ddes i'n ategol nyrsio mewn uned oedrannus sy'n sâl yn feddyliol fel y'u gelwid yn y dyddiau hynny. Roeddwn i wrth fy modd. Roedd fy swydd nyrs staff gyntaf yn ysbyty St Thomas yn Llundain, ar ward feddygol gyffredinol. Yna symudais i wroleg, a sylweddoli’n gyflym mai'r hyn roeddwn i’n ei garu oedd nyrsio llawfeddygol. Rwy'n nyrs llawfeddygol o fy nghorryn i’m sawdl, ac roeddwn i wrth fy modd gydol fy nghyfnod ar y ward wroleg. Roedd yn gyfnod cwbl wych – cyfuniad o lawdriniaethau trwm difrifol ynghyd â phroblemau wrolegol hirdymor oedd angen ymyriad llawfeddygol, gydag wroleg feddygol, ac ati. 

"Roeddwn i’n gweithio gydag wrolegydd ymgynghorol o’r enw Chris Fowler, ar brosiect ymchwil mawr, aml-ganolfan oedd yn cymharu dwy driniaeth lawfeddygol wahanol. Yna gofynnwyd i fi weithio gyda chleifion allanol, gweld cleifion a'u hasesu yn y bôn, ac yna gyflwyno fy asesiadau i'r ymgynghorydd, ac roedd hynny'n ddiddorol iawn ac yn gymharol anarferol ar y pryd. Tra oeddwn i’n gwneud hynny, rhwng 1998 a 2001, fe wnes i hefyd fy ngradd meistr mewn ffisioleg. 

“Tra oeddwn i’n gweithio gyda Chris, daeth e’n arweinydd yn yr Ysgol Feddygol ar gyfer Addysg Feddygol, a gofynnodd i fi arwain ambell grŵp dysgu-ar-sail-problem. Dechreuais wneud hynny ochr yn ochr â fy ngwaith clinigol. Fe wnes i rywfaint o addysgu ar gyfer Prifysgol City, Llundain. Yn 2002 des i’n ddarlithydd mewn Gwyddorau Biolegol Cymhwysol. Flwyddyn neu ddwy yn ddiweddarach, ces i fy mhenodi’n Bennaeth yr Adran Gwyddorau Biolegol Cymhwysol. Ochr yn ochr â hyn, fe wnes i barhau i weithio yn y clinig, a dechreuais fy PhD. Fe ddes i’n ddeon cyswllt nyrsio a bydwreigiaeth (2010), ac yn ddiweddarach yn ddeon cyswllt, a chyfarwyddwr astudiaethau israddedig yn yr Ysgol Iechyd, lle gweithiais tan fis Rhagfyr 2014, yn gweithio gyda swyddogion arweiniol nyrsio, bydwreigiaeth, radiograffeg, optometreg a therapi lleferydd ac iaith.

"Fe ges i gontract Er Anrhydedd gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn yr Adran Wroleg yn 2015.  Rwy’n gwneud un clinig yr wythnos, neu ychydig o glinigau’r mis, mewn wroleg, yn  benodol anhawster codiadau, er bod cleifion weithiau'n hepgor y broses brysbennu ac mae’n rhaid i fi dwrio’r cof am yr hyn rwy’n ei wybod am glefyd y prostad ac ati.  Mae wedi fy ngalluogi i barhau i wneud ymchwil i wahanol bethau sy'n digwydd mewn wroleg.  Fe wnes ambell bapur ar gyfer y Fframwaith Rhagoriaeth mewn Addysg yn 2014 a 2021, ac rwy'n dal i geisio cyfuno hynny gyda fy swydd ddydd i ddydd. 

"Y peth rwy'n ei garu fwyaf am nyrsio yw y gallwch chi wneud gwahaniaethau bach heb hawlio llawer o sylw. Rydych chi'n ceisio gwneud gwahaniaeth i bob claf, ond rydych chi'n anhysbys, felly does dim rhaid i chi fod ar flaen y llwyfan. Yn amlwg, mae'r claf yn gwybod ei fod yn cael ei nyrsio, ond dyw e ddim yn gwybod yn iawn pwy ydw i. Dim ond nyrs arall ydw i.

Martin Steggall Quote WELSH

"Rwy'n credu mai'r hyn sy’n bwysig i fi, a'r rheswm pam rwy'n dal wrthi, yw eich bod chi dal yn ceisio gwneud gwahaniaeth i'r person o'ch blaen, yn dal i geisio bod yn dosturiol, yn empathig, ac yn  gobeithio gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y ffordd fwyaf urddasol bosibl. Rwy'n hoffi gweithio yn y cefndir, yn ceisio annog llwyddiant mewn eraill, ac mewn nyrsio, mae'n caniatáu i mi geisio gwneud gwahaniaeth yn dawel fach.

"Feddyliais i erioed y byddwn i’n Ddirprwy Is-Ganghellor. Erioed. Roedd gen i feddwl agored pan es i mewn i nyrsio, ac yn sylweddoli nad oedd o reidrwydd yn arwain at gyrchfan benodol.

"Rwy'n cofio rhywun yn dweud nad ydych chi'n dod o hyd i yrfa mewn nyrsio, mae'r yrfa'n dod o hyd i chi. Ac rwy'n credu bod nyrsio'n anhygoel oherwydd mor hynod eang y mae’r cyfleoedd, yr unig gyfyngiadau mewn gwirionedd yw eich dychymyg eich hun mewn ffordd. Ond rwyf hefyd yn cydnabod bod pobl eraill yn cyflawni rôl enfawr o ran eich cynnydd - mae cydweithwyr yn y GIG a sectorau gofal eraill wedi galluogi i hyn i gyd ddigwydd hefyd.

"Mae nyrsys yn cael eu hystyried weithiau fel grŵp homogenaidd, a phan fyddwn yn sôn am nyrsio mae pobl yn tueddu i feddwl am nyrsio ar wardiau, ond yn amlwg, mae’n gymaint mwy na hynny.  Mae gyda ni gydweithwyr cymunedol, iechyd meddwl, anabledd dysgu, mae gyda ni dimau allgymorth, pob math o bethau, ond mae'n dueddol o gael ei ddistyllu i'r hyn sy'n digwydd yn yr ysbyty neu ar y wardiau.  Weithiau, dyw’r cyhoedd ddim wir yn deall talentau a sgiliau nyrsys.

"Rwy’n credu nad yw ‘gofal’ yn cael ei ddeall yn llawn, ond byddwch yn gwybod yn iawn pan fyddwch wedi cael gofal da."

Cyfrifeg Fforensig

USW Family - Forensic Accounting (Welsh)

Kristy Elias, Arweinydd Cwrs ar gyfer BA (Anrh) Cyfrifeg Fforensig

"Mae yna dros ddwsin ohonom sy'n dysgu Cyfrifeg, ar y graddau israddedig ac ôl-raddedig. O ran y ddarpariaeth fforensig, Karen Counsell, Jonathan Evans a minnau yw’r ‘arbenigwyr fforensig’.

"Mae Karen, Jon a minnau o wahanol gefndiroedd, gyda Karen yn ddarlithydd yn y Gyfraith, Jon yw'r crensiwr rhifau; yn addysgu adroddiadau ariannol a chyfrifyddu fforensig, a fi yw'r archwiliwr twyll - rwy'n dysgu myfyrwyr pam y cyflawnir twyll a sut yr ymchwilir iddo. Mae gennym hefyd gydweithwyr o adrannau eraill, fel y tîm fforensig cyfrifiadurol, sy'n cyflwyno modiwlau.

"Mae ein rôl yn canolbwyntio ar ddarparu ystod eang o feysydd pwnc wrth geisio rhoi profiad ymarferol i fyfyrwyr o weithdrefnau cyfrifo fforensig, megis rhoi tystiolaeth yn y llys a chyfryngu setliadau ysgariad, i archwiliad fforensig a phroffilio troseddol. Rhan fawr o'n rôl yw cefnogi myfyrwyr - mae gennym fyfyrwyr o bob cwr o'r byd sydd â chefndiroedd amrywiol, ac mae angen i ni gefnogi eu teithiau academaidd.

Forensic AC Quote WELSH

"Nid oes y fath beth â diwrnod arferol! Rydym yn addysgu, yn paratoi ar gyfer dosbarthiadau, yn marcio asesiadau, yn cwrdd â myfyrwyr i gael arweiniad academaidd a bugeiliol, yn cymryd rhan mewn DPP ac yn cymryd rhan mewn fforymau diwydiant. Fel arweinydd cwrs, fy mhrif dasg yw rheoli pryderon a disgwyliadau myfyrwyr.

"Beth yw rhan orau'r swydd? Gweld myfyrwyr yn cyflawni eu nodau. Rwy'n credu, fel academyddion, ein bod yn tanamcangyfrif y diffyg hyder sydd gan rai myfyrwyr. Pan gyrhaeddant y tymor olaf o'r diwedd a gweld y golau ar ddiwedd y twnnel, mae eu hymarweddiad cyfan yn newid. Yr wyf wrth fy modd yn eu gweld yn ymgeisio am swyddi ac yn gwireddu eu potensial. Fel cyn-fyfyriwr PDC, rhan orau’r swydd yw gweld sut mae’r cwrs yn trawsnewid bywydau myfyrwyr. Mae llawer o'n myfyrwyr cartref y cyntaf yn eu teuluoedd i fynd i'r brifysgol, ac maen nhw'n mynd ymlaen i gael swyddi rhagorol sy'n newid eu llwybr mewn bywyd. Mae bod yn rhan o hynny yn gwneud popeth yn werth chweil.

"I ni fel tîm, mae'n wych gweld canlyniadau NSS da. Rydym hefyd yn falch o’n rôl wrth helpu myfyrwyr tramor i ddod yn rhan o ddarpariaeth gwrth-dwyll eu llywodraethau. Mae gan y cwrs MSc nifer o fyfyrwyr y mae llygredd a thwyll yn chwarae rhan fawr mewn materion tlodi ac economaidd eu gwlad. Fe'u noddir i hyfforddi gyda ni i ddychwelyd i ymladd twyll gartref."

Richie Turner

USW Family - Richie Turner (Welsh)

Richie Turner, Rheolwr Deori yn y Startup Stiwidio ar ein Campws Caerdydd

"Rwyf bob amser wedi ceisio cefnogi celfyddydau a diwydiannau creadigol Cymru, hyd yn oed pan nad wyf yn gweithio'n uniongyrchol yn y sectorau hynny. Mae fy mhenodiad diweddaraf i fwrdd Casnewydd Fyw, fel Cadeirydd y Celfyddydau yn caniatáu i mi ddod â fy ngwaith yn PDC ynghyd â rolau eraill i gyfoethogi gweithgareddau diwylliannol ledled y Ddinas. Rwyf hefyd yn aelod o fwrdd ymgynghorol Caerdydd Creadigol ac fe ges i fy mhenodi gan Lywodraeth Cymru yn Gyfarwyddwr Anweithredol Cymru Greadigol. Unwaith eto, mae fy mhrofiad blaenorol a phresennol yn cefnogi busnesau newydd a gweithwyr llawrydd y diwydiannau creadigol, gobeithio, yn helpu i lunio strategaethau'r Llywodraeth at y dyfodol o ran sgiliau a hyfforddiant yn y sectorau hyn sy'n tyfu'n gyflym.

"Cyn ymuno â Chymru Greadigol treuliais naw mlynedd ar Gyngor Celfyddydau Cymru, wedi fy mhenodi unwaith eto gan Lywodraeth Cymru, ac roedd gen i gyfrifoldeb dros faterion amrywiaeth a chydraddoldeb ar lefel y bwrdd. Mae'r materion hyn bob amser wedi bod yn agos iawn at fy nghalon, ar ôl tyfu i fyny mewn cyfnod pan oedd priodasau cymysg yn brin iawn ac yn cael eu dirmygu gan y rhan fwyaf o bobl, a lle'r oeddwn yn wynebu cam-drin hiliol bob dydd am fod yr unig berson o liw yn fy ysgol uwchradd gyfan.

"Yn fwyaf diweddar, mae hynny wedi arwain at weithio ar ddau brosiect allweddol yn ymwneud â chydraddoldeb ac amrywiaeth yn y celfyddydau. Mae fy nghynigion ar gyfer cerdyn mynediad i'r celfyddydau ar gyfer pobl B/byddar ac anabl (wedi ei gomisiynu gan bedwar cyngor celfyddydau'r DU) newydd gael eu cymeradwyo gan Lywodraeth y DU ac mae fy ymchwil gyda chydweithwyr i'r rhesymau pam nad yw pobl B/byddar ac anabl yn ymwneud i raddau helaeth â'r gwasanaethau celfyddydau a threftadaeth yng Nghymru newydd gael ei chyhoeddi gan Gyngor Celfyddydau Cymru ac Amgueddfeydd Cenedlaethol Cymru.

Ritchie Quote WELSH

"Yn olaf, rwy'n aelod o fwrdd Gentle/Radical – cydweithredfa gelf yng Nghaerdydd – sydd wedi mabwysiadu model datgoloneiddio a hyperlleol ar gyfer ein gwaith gyda chymuned hynod amrywiol Riverside, yn ceisio galluogi ffordd o feddwl radical i fod yn sail i ymarfer celf creadigol, blaengar, gweledigaethol a chydweithredol. Roedd Gentle/Radical ar restr fer Gwobr Turner 2021, sy'n cael ei redeg gan y Tate Britain, ac agorodd arddangosfa'r gystadleuaeth fel rhan o Ddinas Diwylliant y DU yn Coventry. Roedd bod yno i gefnogi ein hartistiaid anhygoel yn fy ngwneud yn falch iawn o alluoedd creadigol Caerdydd a Chymru.

"Gan mai cwmnïau newydd sy'n cynhyrchu'r holl gynnydd net mewn swyddi yn ein heconomi mewn gwirionedd. Mae cwmnïau mawr yn canolbwyntio'n bennaf ar eu helw a chynyddu gwerth i gyfranddalwyr. Mae entrepreneuriaid a chwmnïau newydd ar y llaw arall yn angerddol am gael eu syniadau newydd i'r farchnad, maen nhw am wneud gwahaniaeth i brofiadau bywyd eu cwsmeriaid ac mae llawer nawr, wrth gwrs, hefyd am gyfrannu at gymdeithas fwy cynaliadwy a thecach, ochr yn ochr â chreu swyddi newydd. Ond yr ychydig flynyddoedd cyntaf o redeg busnes yw'r cyfnod anoddaf fel arfer, felly gwneud unrhyw beth a allaf i helpu ein hentrepreneuriaid i oroesi a thyfu eu busnesau, a gobeithio mynd ymlaen i gyflogi pobl, sy’n rhoi gwir foddhad i fi."

Tîm Amserlennu a Ffeiliau CyrsiauUSW Family - Scheduling (Welsh)

Mae'r tîm Amserlennu a Ffeiliau Cyrsiau yn rhan o Cofnodion, Adroddiadau a Systemau Myfyrwyr, sy'n rhan o Gofrestrfa Academaidd y Brifysgol.

"Ar hyn o bryd mae 11 ohonon ni ac rydyn ni’n hanu o bob cwr o'r byd!  Rydyn ni wedi'n gwasgaru ar hyd a lled holl gampysau'r Brifysgol fel arfer.  Ond unwaith yr wythnos byddwn yn dod at ein gilydd fel tîm llawn ar un o'r campysau.

"Mae'r tîm Amserlennu yn gyfrifol am adeiladu a mireinio amserlenni addysgu ar gyfer ein myfyrwyr ar gampws. Rydyn ni hefyd yn rheoli'r archebion ar hap ar gyfer ystafelloedd, a all fod yn unrhyw beth o weithgareddau recriwtio, i fyfyrwyr sydd angen ystafell ar gyfer clwb Undeb Myfyrwyr hyd at archebion allanol drwy’r adran Cynadleddau.  Os oes angen lle ar unrhyw un, aton ni y dylen nhw ddod gyntaf!

Scheduling Quote WELSH

"Mae’r tîm Ffeiliau Cyrsiau  yn ychwanegiad newydd ac mae'n gyfrifol am sicrhau bod y wybodaeth yn gyfredol ar Quercus o ran strwythur cyrsiau a modiwlau, sy'n hynod bwysig nawr ein bod yn symud i amserlenni personol i fyfyrwyr a staff o fis Medi.  Mae unrhyw ymholiadau sydd gan staff neu fyfyrwyr ynghylch mynediad i gyrsiau a modiwlau ar Blackboard yn cael eu rheoli gan y tîm hwn hefyd.

"Does mo’r fath beth â diwrnod arferol. Mae pob dydd yn wahanol. Mae gwaith amserlennu wedi cael ei gymharu â chwblhau pos 3D gyda'r llun ar glawr y bocs ar goll.. ... a darnau ar goll!  Mae’r tîm Ffeiliau Cwrs yn dysgu drwy’r amser, mae pob diwrnod yn ddiwrnod o ddysgu.

"Rhan orau'r swydd? Mae hynny'n hawdd, mae pawb yn unfryd mai ‘y tîm' yw’r ateb i’r cwestiwn hwnnw, sy'n dyst i’r berthynas wych sydd rhyngon ni.  Mae'r gwaith rydyn ni’n ei wneud yn golygu y gallwn effeithio ar holl brofiad myfyriwr yn PDC, ac mae hynny’n rhoi tipyn o bwysau arnon ni, felly mae cael tîm gwych o'ch cwmpas yn hanfodol.

"Yn 2021 cawson ni ein henwebu ar gyfer Gwobr STARS y Brifysgol ar gyfer Tîm Proffesiynol y Flwyddyn.  Roedden ni wrth ein bodd ac yn falch o gael ein henwebu a gwybod bod ein gwaith a'n gwasanaeth yn cael ei werthfawrogi."

Tîm Recriwtio Myfyrwyr y DUUSW Family - Student Recruitment (Welsh)

Tîm Recriwtio Myfyrwyr y DU, sy'n rhan o Fyfyrwyr y Dyfodol.

"Mae'r tîm yn gweithio o adeilad Hirwaun yn Nhrefforest, ac ar lawr C campws Casnewydd, ond mae hefyd yn gweithio ar bob campws a safle arall, yn darparu digwyddiadau i ysgolion a cholegau. Maen nhw hefyd yn gweithio o bell, gyda dau o'r tîm yng Ngorllewin Canolbarth Lloegr a De Orllewin Lloegr. Mae'r rhan fwyaf o waith y tîm yn beripatetig, gan eu bod yn ymweld ag ysgolion a cholegau’n ddyddiol.

"Rydyn ni’n darparu sesiynau gwybodaeth, cyngor, ac arweiniad rhyngweithiol am y brifysgol, mewn ysgolion a cholegau neu ar y campws, i fyfyrwyr sy'n ystyried gwneud cais i'r brifysgol, i dynnu sylw at fanteision addysg uwch. Rydyn ni hefyd yn annog darpar fyfyrwyr i fynychu sesiynau blasu pwnc-benodol i'w galluogi i wneud penderfyniadau gwybodus wrth ddewis eu hopsiynau AU. Rydyn ni’n darparu gweithgareddau cynyddu cyfranogiad ac yn gweithio gydag ystod eang o sefydliadau allanol i sicrhau bod grwpiau sydd heb gynrychiolaeth ddigonol mewn AU yn cael cefnogaeth briodol i gael mynediad i’r brifysgol. Rydyn ni’n mynd i ffeiriau ysgolion/colegau a ffeiriau allanol mwy, fel UCAS/UK University Search i gynrychioli'r Brifysgol a hyrwyddo cyrsiau PDC. Ymhlith ein rhanddeiliaid allweddol mae dylanwadwyr fel athrawon, cynghorwyr, rhieni, a gofalwyr, ac felly rydyn ni’n chwarae rhan hanfodol o ran codi proffil PDC ymhlith y gynulleidfa hon.

Ali: "Does mo’r fath beth â 'diwrnod arferol'! Gall amrywio o ddydd i ddydd, o wneud tasgu gweinyddol wrth y ddesg, dadansoddi data ac edrych ar dueddiadau i’n helpu i lunio cynlluniau allgymorth ac ymgysylltu newydd, neu gyrru ledled y DU i ymgysylltu'n uniongyrchol â'n cynulleidfa darged. Mae'n gyflym a dyw e byth yn ddiflas."

Darren: "Yn aml iawn, rwyf mewn ysgol neu goleg yn gweithio’n uniongyrchol gyda myfyrwyr mewn cyflwyniadau neu weithdai. Rwy'n hoffi sicrhau bod pethau'n rhyngweithiol ac ateb unrhyw gwestiynau yn y fan a’r lle. Mae'r daith i'r ysgol neu'r coleg yn aml yn ddiddorol iawn yn Ne-orllewin Lloegr; rwy’n dod i adnabod ffyrdd gwledig a threfi a phentrefi nad ydw i erioed wedi ymweld â nhw o'r blaen."

Student Recruitment Quote 3 WELSH

Kate: "Y rhan orau o'r swydd yw'r wobr o wybod ein bod wedi helpu i newid bywydau er gwell, yn enwedig i'r rhai sydd dan anfantais."

Rebecca: "Ymgysylltu â darpar fyfyrwyr na fyddai byth yn credu y bydden nhw’n gallu mynd i'r brifysgol.  Mae eu gweld nhw’n cyflawni ac yn ffynnu yn y brifysgol yn un o'r prif resymau pam rwyf wedi bod yn y rôl ers dros naw mlynedd. Rwy'n mwynhau gweld myfyrwyr rydyn ni wedi gweithio â nhw yn mynychu eu seremonïau graddio. Rwy'n teimlo mor falch ohonyn nhw, ac wrth fy modd hefyd o weld bod tair blynedd o waith caled wedi talu ar ei ganfed."

Ali: "Rhan orau'r swydd yw gwybod ein bod wir yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl. Rydyn ni’n codi dyheadau ac yn gwneud yr 'amhosibl' yn bosibl i gynifer o bobl. Rwy’n falch iawn ohonon ni i gyd bob dydd. Mae pethau’n gallu bod yn heriol weithiau, ond mae’r tîm yn hynod wydn."

Sêra: "Enillodd y tîm y Wobr Arfer Gorau mewn Recriwtio ac Allgymorth Myfyrwyr y Gymdeithas Swyddogion Cyswllt Addysg Uwch yn 2019 am ddigwyddiad yn codi ymwybyddiaeth am fyfyrwyr AU ag awtistiaeth. Yn 2020, enillon nhw Wobr STAR PDC am Dîm Creadigol y Flwyddyn am addasu eu dulliau darparu allgymorth o fewn wythnos ar ddechrau'r pandemig. Rwy'n hynod falch o bob aelod o'r tîm - maen nhw'n gweithio'n galed, yn angerddol, ac yn ymroddedig, yn credu yn PDC a'i heffaith drawsnewidiol, ac maen nhw'n dangos y gwerthoedd craidd bob dydd."


Gareth Davies

USW Family - Gareth Davies (Welsh)

Gareth Davies, Uwch Ddarlithydd mewn Cyfrifiadura

"Roedd fy rhieni'n gwylio The Bill, Taggart, A Touch of Frost, Miss Marple, a Hercule Poirot ar y teledu’n gyson pan oeddwn yn tyfu i fyny. O gyfuno hynny gyda fy niddordeb i yng nghyfres y  Famous Five, llyfrau Syr Arthur Conan Doyle ar Sherlock Homes,  a’r ffaith fy mod i wrth fy modd yn creu, torri a thrwsio cyfrifiaduron ers pan oeddwn i’n ddim o beth, roedd y dyfodol yn anochel mewn gwirionedd!

"Roeddwn i wastad yn hoffi gwybod ac archwilio sut roedd pethau'n gweithio a beth roedden nhw’n gallu ei wneud, a beth fyddai canlyniadau fy ngweithredoedd.

"Uwch Ddarlithydd ydw i yn rhinwedd fy swydd, ac rwyf hefyd yn arwain galluoedd  ymchwil ac ymgynghori Seiberdroseddu a Fforenseg Ddigidol PDC. Rwy'n arbenigo mewn Fforensig Digidol a Gwybodaeth Bygythiadau Seiber. Rwy’n treulio llawer o fy amser yn datblygu cynnwys academaidd arloesol sy'n canolbwyntio ar y diwydiant, a'i gyflwyno i fyfyrwyr israddedig ac ôl-radd, a goruchwylio eu prosiectau academaidd  sy'n aml yn cynnwys briffiau diwydiant byw.

“Rwyf wedi cyfrannu at dair safon ISO mewn Seiber, fel bod gan raddedigion y sgiliau cywir  i ymgymryd â swyddi mewn diwydiant. Mae'r gweithgaredd ysgolheigaidd uchod yn helpu'r Brifysgol i gynnal ei safle fel Canolfan Ragoriaeth Academaidd mewn Seiberddiogelwch o'r Ganolfan Seiberddiogelwch Genedlaethol, sy'n rhan o GCHQ. Mae'n anrhydedd bod yn aelod o'r tîm sydd wedi arwain at PDC yn ennill gwobr genedlaethol  Prifysgol Seiber y Flwyddyn y DU am y tair blynedd diwethaf yn olynol.

Gareth Davies Quote 2 WELSH

"Rhan orau fy swydd yw boddhad swydd: trosglwyddo'r hyn rwy’n ei wybod i fyfyrwyr mewn ffordd y gallan nhw ei deall a'i defnyddio, nid yn unig mewn sefyllfaoedd technegol penodol, ond yn nes ymlaen yn eu gyrfaoedd, pan fyddan nhw’n wynebu gwahanol broblemau i’w llywio a’u datrys.

"I fi, mae’n ffordd o drosglwyddo'r brwdfrydedd sydd gennyf dros y pwnc gwyddonol craidd a pharhau â datblygu gallu myfyrwyr i ddysgu’n annibynnol.  Rwy'n mwynhau rhyngweithio'n uniongyrchol â myfyrwyr unigol i sicrhau eu bod yn gwneud yn fawr o’u cyfnod yn y Brifysgol, a’u bod yn cael y cyfleoedd gorau posibl o ran gyrfa yn y dyfodol.

"Rwy’n credu bod gennym ran fawr i'w chwarae fel rhanddeiliaid allweddol yn y gwaith o  seiber-warchod ein cenedl yn y dyfodol,  yn ein diogelu ein hunain a'n systemau seiber hanfodol rhag  seiberdroseddau soffistigedig a bygythiadau gan genedl-wladwriaethau.

"Pam mae tîm seiber PDC mor llwyddiannus? Hoffwn gredu ei fod yn ymwneud â'n myfyrwyr, y berthynas rydyn ni’n ei meithrin â nhw, safon y graddedigion rydyn ni’n eu darparu ar gyfer y diwydiant, ein gwaith yng nghymunedau De Cymru, a'r gwaith ymgynghori Seiber rydyn ni’n ei wneud.

“Mae fy myfyrwyr hefyd yn cael dylanwad enfawr arnaf, ac yn dysgu llawer i fi bob blwyddyn. Rwy'n falch o fod yn rhan o'u taith academaidd."