Mae Canolfan Therapïau Helen Kegie yn cynnwys casgliad o ystafelloedd newydd sbon, modern a phwrpasol wedi'i dylunio i'w defnyddio i gyflwyno elfennau o gyrsiau ac i'w contractio gan bobl allanol i gyflwyno sesiynau cwnsela a seicotherapi. Mae wedi'i leoli ar lawr gwaelod campws PDC yng Nghasnewydd sy'n cynnig lleoliad hygyrch, mewn lleoliad delfrydol at unrhyw ddiben. 

Mae'n cynnwys uned gwnsela gyda phum ystafell gwnsela yn ogystal ag ystafell therapi teulu/chwarae, dwy ystafell therapi cerdd a dwy ystafell therapi celf. Mae hyn yn caniatáu cyflwyno amrediad ehangach o ymyraethau seicotherapiwtig mewn ystafelloedd gydag adnoddau priodol. Mae'r rhain yn cynnwys seicotherapi celf, therapi cerdd, therapi ymddygiad integreiddiol a gwybyddol, a chwarae systemig. 

Helen Kegie_fellowshipaward.jpg

Helen Kegie

Roedd y diweddar Helen Kegie yn gyn Gyfarwyddwr Cynorthwyol Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Preswyl a Gofal Dydd, Sir Fynwy. Gyda swyddi blaenorol yn cynnwys Swyddog Plant Cynorthwyol a Swyddog Plant y Sir, cydnabuwyd cyfraniad Helen at faes gwaith cymdeithasol gyda MBE yn 1997. Roedd Helen yn gefnogwr o'r Brifysgol am lawer o amser a chafodd ei gwneud yn Gymrawd er Anrhydedd o Brifysgol Cymru, Casnewydd. 

Roedd dyngarwch Helen ym mywyd yn sylweddol trwy'r fwrsariaeth sefydlodd hi gyda'r nod o gefnogi unigolion o gefndiroedd incwm isel i gael mynediad at addysg, yn benodol yn nisgyblaethau Gwaith Cymdeithasol, Gwaith Ieuenctid a Blynyddoedd Cynnar. Mae Cronfa Helen Kegie yn parhau heddiw gan ddarparu cefnogaeth i fyfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig. Mae ymrwymiad Helen at yr achos yn parhau ar ôl ei marwolaeth, gan iddi wneud darpariaeth hael yn ei hewyllys yn sicrhau bod y gronfa waddol yn parhau am byth. Ar ben hynny, mae ei haelioni wedi caniatáu i'r Brifysgol gyfrannu arian fel rhan o gais ariannu mwy, rhywbeth ni fyddai wedi gallu gwneud fel arall, i helpu i gyflwyno gweithrediadau ar gyfer Gwasanaeth Cwnsela a Seicotherapi De Cymru (SWCAP). 

Enwyd canolfan newydd Prifysgol De Cymru er rhagoriaeth hyfforddiant a chyflwyniad therapiwtig yn 'Canolfan Therapïau Helen Kegie' mewn parch iddi.


USW therapy

Clinig Therapi PDC

Gellir cael mynediad at ein clinig trwy ardal y dderbynfa sydd y tu mewn i fynedfa Glan yr Afon i'r campws ac mae yna arwyddion ar gyfer Canolfan Therapïau Helen Kegie. Mae aelod penodol o staff ac ardal aros yn y dderbynfa hon. Dylai unrhyw gleientiaid a defnyddwyr cyhoeddus y gwasanaeth fynd yma yn y lle cyntaf. Mae'r amryw ystafelloedd therapi ar y coridorau gyferbyn ac ar y llawr uwchben.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth ar gael mynediad at Glinig Therapi PDC.

USW therapy clinic room

Ystafelloedd Cwnsela


Mae pum ystafell benodol ar gyfer cwnsela nesaf at yr ystafell therapi chwarae. Mae'r rhain oll yn ystafelloedd pwrpasol gyda chadeiriau cyfforddus a/neu soffas ac maen nhw wedi'u haddurno i ddarparu awyrgylch tawel a heddychlon. Mae'r mwyaf o'r pum ystafell hyn hefyd yn cael ei defnyddio fel ystafell asesu neu ar gyfer cyplau/teuluoedd.


Art psychotherapy

Stiwdios Therapi Celf


Mae gennym ddwy stiwdio yn benodol ar gyfer therapi celf gyda'r holl gyfarpar i'w defnyddion at ddibenion gwlyb a sych. Mae'r rhain yn cynnwys deunyddiau celf a chrefft, clai, paent, sinc ym mhob ystafell ac amryw adnoddau eraill. Gellir defnyddio'r ddwy ystafell hyn ar gyfer therapi gydag unigolion neu grwpiau gyda chleientiaid o amrediad eang o gefndiroedd ac ar gyfer y sawl sy'n well ganddynt ymyraethau nad sydd ar lafar. 

Gellir hefyd defnyddio'r ystafelloedd hyn ar gyfer hyfforddiant, gan gynnwys cyflwyniad at gyrsiau therapi celf, datblygiad proffesiynol parhaus a gwaith ymgynghori, yn ogystal â chwnsela gyda phobl ifanc. Mae cyfleusterau storio cyfrinachol y gellir eu cloi ar gael ger yr ystafelloedd hyn er mwyn storio gwaith 2D a 3D cleientiaid yn ddiogel.


MA Music Therapy

Ystafelloedd Therapi Cerdd


Mae gennym ddwy ystafell therapi cerdd sy'n llawn adnoddau ar gyfer amryw ddefnyddiau therapiwtig. Mae gan bob ystafell biano a mynediad at amrediad eang o offerynnau cerdd at ddefnydd cleientiaid ac ymarferwyr. Mae yna hefyd gyfrifiadur a sgrin at ddibenion hyfforddiant. 

Yn yr ystafelloedd hyn, gallwn gynnig therapi ar gyfer unigolion a grwpiau ynghyd â GIM (Delweddu dan Arweiniad ym maes Cerdd) a Chanu ar gyfer Anadlu - gwasanaeth newydd ac unigryw ar gyfer y sawl gydag anawsterau anadlu, a gafodd ei sefydlu ar y cyd â Sefydliad Prydeinig yr Ysgyfaint.


Play Therapy Room.jpg

Ystafell Therapi Teulu / Chwarae


Mae gennym ystafell benodol ar gyfer therapi chwarae/teulu gydag amrediad llawn o adnoddau arbenigol i'w defnyddio gyda phlant iau sydd angen therapi chwarae neu gwnsela. Caiff yr ystafell ei defnyddio gan ein therapyddion, gan gynnwys gwaith Cwnsela Annibynnol mewn Ysgolion yng Nghasnewydd. Gellir hefyd ei defnyddio ar gyfer hyfforddiant, datblygiad proffesiynol parhaus a dibenion ymgynghori. Gellir defnyddio ystafell gyfagos ar gyfer sesiynau ymgynghori gyda phlant a theuluoedd.


Cyfleusterau'r Campws


Mae gennym fynediad at amrediad eang o ystafelloedd ar y campws y gellir eu defnyddio ar gyfer hyfforddiant penodol a chyffredinol ynghyd â chyrsiau datblygiad proffesiynol parhaus. Mae'r rhain oll yn ystafelloedd dysgu modern, o'r radd flaenaf. Gellir hefyd defnyddio'r ystafelloedd yng Nghanolfan Kegie ar gyfer sesiynau hyfforddiant penodol a digwyddiadau datblygiad proffesiynol parhaus a gellir eu llogi ar gyfer digwyddiadau penodol.