USW therapy

Therapi PDC - **Gwasanaeth Cwnsela Wyneb yn Wyneb ar gau dros dro**

** Gwasanaeth Cwnsela Wyneb yn Wyneb ar gau dros dro (o 18/03/20)**

 

Oherwydd yr achosion o Covid-19, mae Therapi PDC wedi atal gwasanaethau cwnsela wyneb yn wyneb dros dro yn ein canolfan ar Gampws Dinas Casnewydd. Edrychwch am ddiweddariadau pellach ynglŷn â gwasanaethau cwnsela dros yr wythnosau nesaf.


Pwy ydyn ni?

Gwasanaeth therapiwtig yw Therapi PDC sy'n cynnig amrediad o therapïau seicolegol i weithwyr proffesiynol, busnesau, mudiadau trydydd sector ac aelodau o'r cyhoedd.

Mae'r gwasanaeth wedi tyfu'n sylweddol ers ei sefydlu fel Gwasanaeth Cwnsela Cymunedol Casnewydd yn 2011. Mae hanes hir gan Therapi PDC o ddarparu gwasanaeth cwnsela proffesiynol ar gyfer trigolion Casnewydd a'r ardaloedd cyfagos ac o weithio mewn partneriaeth â mudiadau statudol, y trydydd sector a busnesau lleol. O'n huned o ystafelloedd cwnsela, gallwn gynnig amrediad o wasanaethau i bobl a mudiadau o ardal De Cymru, gan gynnwys ardaloedd Casnewydd, Caerdydd, Caerffili, Trefforest, Brynbuga, Cwmbrân a Chas-gwent (ond heb fod yn gyfyngedig iddynt). Mae'r gwasanaeth yn cynnig gwasanaeth a ariannir a gwasanaeth am gost is.

Mae ein gwasanaeth yn aelod sefydliadol o Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP), sy'n golygu ein bod yn gweithio o fewn eu Fframwaith Moesegol ar gyfer Arfer Gorau ym maes Cwnsela a Seicotherapi

Mae cwnsela yn cynnig man ac amser rheolaidd i drafod neu ystyried eich pryderon neu anawsterau. Mae'n helpu i archwilio eich teimladau ac yn edrych ar sut efallai hoffech chi newid pethau yn eich bywyd. 

Gallech ddewis defnyddio cwnsela ar gyfer y materion hyn: 

 • Datrys problemau
 • Gwneud dewisiadau
 • Ymdopi gyda newidiadau
 • Ennill mewnwelediad a dealltwriaeth
 • Gwella eich perthynas gydag eraill
 • Gweithio trwy deimladau anodd


Gall y mathau o anawsterau gynnwys: 

 • Anawsterau teulu a pherthnasoedd

 • Camdriniaeth

 • Trawma

 • Profedigaeth

 • Gorbryder

 • Bwlio

 • Anawsterau yn ymwneud ag iechyd

 • Hunanhyder isel
 • Dicter

 • Hunanniweidio

...neu unrhyw faterion eraill sy'n eich pryderu.


A yw cwnsela yn breifat? 

Mae cwnsela yn wasanaeth cyfrinachol. Ni fyddwn yn rhannu'ch gwybodaeth bersonol gydag unrhyw un heb eich cydsyniad. Yr unig eithriad i hyn yw os ydych chi, neu rywun arall, mewn perygl o niwed arwyddocaol.  Mae'n bosib y bydd eich cwnselwyr hefyd yn trafod eu gwaith cwnsela gyda'u goruchwyliwr clinigol er mwyn sicrhau y cynhelir safonau uchel. Ystyrir hyn i fod yn arfer gorau.


Beth alla'i ddisgwyl o'r sesiynau therapi? 

Mae therapi yn fodd o archwilio anawsterau a phroblemau yn wrthrychol.  Bydd yn digwydd yng nghyd-destun perthynas cefnogol, llawn ffydd gyda therapydd cymwys a fydd yn gweithio gyda chi i ddatblygu amcanion tuag at ddod o hyd i'ch llwybr eich hun ymlaen. 

Yn ystod y sesiwn cyntaf, bydd eich therapydd yn trafod contract cyfrinachol gyda chi. Byddant yn eich annog i drafod eich anawsterau a'ch disgwyliadau. Mae therapyddion yn gymwys mewn amrywiaeth o ymagweddau a thechnegau  a fydd yn cael eu defnyddio i gynorthwyo eu gwaith gyda chi.


Mae'r gwasanaeth yn gallu darparu ar gyfer cleientiaid o bob oedran, gan gynnwys plant, pobl ifanc ac oedolion. Caiff ein gwasanaeth ei redeg gan gwnselwyr ôl-raddedig dan hyfforddiant a seicotherapyddion gan fwyaf. Rydym yn cynnig gwahanol fathau o therapi o fewn y gwasanaeth, yn ogystal ag ymagweddau penodol at weithio gyda phlant a phobl ifanc. Isod, ceir crynodeb o bob ymagwedd therapiwtig rydym yn ei defnyddio, ond am ragor o wybodaeth, cliciwch ar y dolennu perthnasol ym mhob pennawd.


Therapi Ymddygiad Gwybyddol

Therapi llafar yw Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) ac mae yna dystiolaeth ei bod yn helpu gydag amrediad eang o anawsterau. Mae CBT yn edrych ar ein meddyliau, ein teimladau a'n hymddygiadau a'r cyswllt rhwng y rhain; mae sut rydym yn teimlo yn effeithio ar sut rydym yn meddwl ac yn ymddwyn. Caiff y problemau eu torri i lawr yn narnau llai er mwyn i ni allu tarfu ar y cylchoedd negyddol rydym yn eu profi. Golyga hynny ein bod yn gallu dechrau torri pethau i lawr a deall y pethau a all deimlo weithiau fel problemau neu emosiynau llethol. Yn fwy penodol, mae'r therapydd a'r cleient yn gweithio gyda'i gilydd i newid ymddygiadau, patrymau meddwl, neu'r ddau. 

 

Therapi Cyfunol

Math o therapi siarad sy'n cydnabod bod pobl yn wahanol ac yn gymhleth yw Cwnsela a Seicotherapi Integreiddiol, felly gall fod yn ddefnyddiol i therapydd dynnu ar fwy nag un ymagwedd gwnsela, er mwyn bodloni anghenion unigol pob cleient. Awgryma ymchwil mai'r berthynas a fagir rhwng therapydd a chleient yw'r peth sy'n cael y dylanwad mwyaf cadarnhaol ar lwyddiant y therapi. Felly, fe roddir llawer o bwyslais ar adeiladu perthynas therapiwtig ymddiriedus gyda chi, er mwyn cael sylfaen gadarn ar gyfer y gwaith y byddwch yn ei wneud gyda'ch gilydd. Wedi i chi a'ch therapydd gael cyfle i ddeall y materion sydd wedi dod â chi i'r sesiwn cwnsela, byddwch yn trafod sut gallwch chi weithio gyda'ch gilydd i fynd i'r afael â'ch pryderon.


 Therapi Celf

Therapi seicolegol sydd ar gael i'r sawl sy'n cael therapi a mynegiant llafar yn anodd neu'n annigonol yw Seicotherapi Celf. Defnyddir deunyddiau, offer ac adnoddau celf yn yr ymagwedd therapiwtig hon fel y prif fodd o fynegi a siarad. O fewn y cyd-destun hwn, nid yw celf yn cael ei defnyddio fel arf diagnostig ond fel cyfrwng o fynd i'r afael â materion yn ymwneud ag iechyd a lles emosiynol, seicolegol a chorfforol. Gellir darparu Seicotherapi Celf mewn grwpiau neu'n unigol, gan ddibynnu ar anghenion cleientiaid. Nid yw'n weithgaredd hamdden neu'n wers celf, er mae'r sesiynau'n aml yn hwylus. Nid oes angen bod gan gleientiaid unrhyw brofiad blaenorol neu arbenigedd mewn meysydd creadigol neu gelfyddydol.


 Therapi Cerdd

Ym maes therapi cerdd, mae pobl yn gweithio gydag amrediad eang o offerynnau hygyrch a'u lleisiau i greu cerddoriaeth sy'n adlewyrchu eu cyflwr emosiynol a chorfforol.  Mae hyn yn eu galluogi i adeiladu cysylltiadau â'r hunain ac eraill yn gerddorol.  Mae siarad am gerddoriaeth a'r heriau personol maen nhw'n eu hwynebu hefyd yn rhan o'r sesiwn.  Ar ben hyn, mae therapyddion yn gallu gweithio'n dderbyngar, gyda cherddoriaeth a chaneuon sydd â chyswllt â chi a'u defnyddio fel sbringfwrdd i archwilio'ch anawsterau a'ch galluogi i greu eich caneuon eich hun sy'n adrodd eich straeon eich hun. Nid oes angen unrhyw wybodaeth flaenorol o gerddoriaeth i fuddio o therapi cerdd.


 Plant a Phobl Ifanc

Gan fwyaf, mae cynghorwyd sy'n gweithio gyda phobl ifanc wedi cwblhau hyfforddiant arbenigol ar weithio gyda'r grŵp hwn o gleientiaid yn ychwanegol at eu hyfforddiant cychwynnol. Maen nhw'n dod o amrywiaeth o ddulliau sy'n cynnwys therapïau llafar ond hefyd seicotherapi celf a therapi cerdd, ond maen nhw hefyd wedi dysgu model Geldard a Geldard Proactive sef dull o weithio gyda phobl ifanc mewn tri cham: ymuno, asesu a mynd i'r afael. Mae'r model hwn yn cwmpasu sgiliau cyfathrebu pobl ifanc, strategaethau creadigol a symbolaidd ac mae ei wreiddiau yn athroniaeth dirfodaeth a dehongliad cymdeithasol. Mae ganddynt ddealltwriaeth ddofn o ddatblygiad plant a phobl ifanc yn ogystal ag amrediad o faterion cyfreithiol, moesegol ac iechyd meddwl ac maen nhw'n sicrhau eu bod yn cynnig perthynas atgyweiriol, wedi'i seilio ar theorïau atodiad a niwrowyddonol sy'n greiddiol i'w gwaith.


Mae adborth ein cleientiaid yn bwysig i ni - mae'n ein helpu i ddod i wybod sut daeth cleientiaid i glywed am y gwasanaeth ac yn ein galluogi i lunio'r gwasanaeth at y dyfodol. Isod, mae ychydig adborth am brofiadau cleientiaid blaenorol gyda'r gwasanaeth: 


 • 'Roedd cael safbwynt allanol ar faterion yn gysur. Roedd yn ddefnyddiol trafod beth sy'n achosi'r gorbryder a sut mae panig yn gallu bod yn ymateb i ddiffyg rheolaeth o sefyllfa' 

 • 'Mae jyst dod i siarad â fy nghwnselydd bob wythnos wedi fy helpu'n fawr trwy helpu i drafod fy meddyliau a fy mhryderon ac edrych ar yr ochr bositif o bethau.' 

 • 'Mae wedi fy helpu i greu ynof fi fy hun yn fwy ac i gael mwy o hyder. Rwyf wedi dysgu i gynllunio fy ngweithgareddau'n well, er mwyn lleihau straeon a gorbryder.'


Gallwch gyfeirio eich hun neu gallwch ofyn i'ch meddyg teulu neu sefydliad proffesiynol arall i'ch cyfeirio. Gallwch naill ai ffonio'r rhif uchod neu gwblhau ein ffurflen atgyfeirio isod. Wedi i chi ei chwblhau, bydd aelod o'r tîm yn ymateb o fewn 72 awr.


Faint mae'n costio? 

Mae'r gwasanaeth yn cynnig gwasanaeth a ariannir a gwasanaeth am gost is. Isod fe welir y meini prawf i fod yn gymwys i ddefnyddio ein gwasanaeth a ariennir: 

 • Gwasanaeth a Ariannir - Rydym yn gallu cynnig gwasanaeth cwnsela am ddim i gleientiaid a gaiff eu hatgyfeirio atom trwy'r partneriaid canlynol: Gwasanaethau Cefnogaeth Iechyd Meddwl Sylfaenol Oedolion a Phrosiect Reflect Barnardos.  

 • Gwasanaeth Cost Ostyngedig - Os nad ydych yn gymwys ar gyfer y gwasanaeth a ariannir, cost pob sesiwn yw £30 (gan gynnwys TAW). 


Sesiynau Therapi Unigol

Mae therapi unigol yn para awr ac fe gynhelir yr apwyntiadau ar yr un amser bob wythnos. Cymerir taliadau cyn pob apwyntiad. Os nad ydych yn gallu mynychu sesiwn therapi, gofynnir ichi roi gwybod i ni 24 awr cyn eich apwyntiad. 


Hysbysiad Preifatrwyd

Mae eich gwybodaeth yn bwysig i ni. I ddarganfod beth rydym yn ei wneud gyda'ch gwybodaeth, darllenwch yr Hysbysiad Preifatrwydd (Oedolion).


Ar gyfer unrhyw ymholiadau yn ymwneud â Therapi PDC, gan gynnwys gwybodaeth ar sut i atgyfeirio, cysylltwch â'r Tîm Gweinyddiaeth. Gallwch wneud hyn trwy e-bostio'r gwasanaeth neu gysylltu â ni ar y ffôn: 

 • E-bostuswtherapy@southwales.ac.uk
 • Ffôn: 07825 192 605 (gellir gadael neges neu anfon neges destun)
 • Ffôn:  01633 435 333 (gellir gadael neges)


Gweithdrefn gwynion

Os ydych yn anfodlon gydag unrhyw agwedd ar eich cwnsela neu seicotherapi neu ar gael mynediad at y gwasanaeth, hoffem wybod er mwyn i ni allu mynd i'r afael â'r sefyllfa cyn gynted â phosib. 

Os ydych yn defnyddio'r gwasanaeth ar hyn o bryd, gallwch ofyn i siarad â'r dderbynyddes yn breifat cyn neu ar ôl eich sesiwn. Os byddai'n well gennych siarad â ni mewn modd arall, gallwch ein ffonio ar 07825 192 605 neu anfon e-bost at Reolwr y Gwasanaeth. Byddwn yn ceisio ymateb cyn gynted â phosib. 

Gallwch weld copi o'n polisi llawn yma.


Dod o hyd i'r Gwasanaeth

Mae'r clinig wedi'i leoli yn y prif adeilad, ystafell A21 yng Nghampws y Ddinas, Prifysgol De Cymru. Edrychwch ar y mapiau isod am ragor o fanylion ar ddod o hyd i Therapi PDC: 

Therapi PDC
Prifysgol De Cymru
Heol Brynbuga
Casnewydd
NP20 2BP

Map o Ganol Dinas Casnewydd

Map o Leoliad Therapi PDC yng Nghampws y Ddinas

Os ydych chi'n dod ar y bws: 

Mae'n hawdd cyrraedd Campws Dinas Casnewydd ar drafnidiaeth gyhoeddus ac mae wedi'i leoli gyferbyn â Chanolfan Hamdden Casnewydd, ychydig funudau o Orsaf Bysiau Casnewydd. Cyfeiriwch at wefan cwmni bysiau Casnewydd www.newportbus.co.uk am wybodaeth ar amserlenni. 

Nodwch fod dim mannau parcio ar y safle.