USW Colours

Y Broses Glirio

Pam ddylech ddod i Brifysgol De Cymru i astudio?

Gyda champysau yng Nghaerdydd, Casnewydd a Phontypridd, cewch chi fwynhau popeth sydd gan dde Cymru i'w gynnig - bywyd a diwylliant dinesig, traethau godidog a chefn gwlad perffaith.

Mae'ch gyrfa yn flaenoriaeth yn PDC, ac mae cyflogadwyedd wrth galon popeth yr ydym yn ei wneud. Rydym yn gweithio'n galed i sicrhau y byddwch yn barod ar gyfer gyrfa lewyrchus ar ôl i chi raddio.

Mae 95% o'n graddedigion mewn swydd neu astudiaeth bellach yn ystod y chwe mis ar ôl graddio (DLHE 2016).

Ffoniwch ni ar ein llinell Glirio ar 03455 76 06 06

Mae ysgoloriaeth £1,000 ar gael i fyfyrwyr sydd eisiau astudio trwy gyfrwng y Gymraeg neu'n ddwyieithog;

Cewch fwy o wybodaeth am Ysgoloriaeth Cyfrwng Cymraeg PDC yma. Dydd Iau 23 Awst yw'r dyddiad cau ar gyfer yr ysgoloriaeth hon.

I wybod mwy, cysylltwch â ni ar rhif ffôn 03455 76 06 06.

Sut i wneud cais trwy Glirio:

 • Edrychwch ar y rhestr ddiweddaraf o gyrsiau sydd ar gael trwy Glirio  a gwefan UCAS ar gyfer y rhestr gyrsiau swyddogol.
 • Gwnewch restr o gyrsiau sydd ar gael ym Mhrifysgol De Cymru sydd o ddiddordeb i chi.
 • Ffoniwch ni ar ein llinell Glirio ar 03455 76 06 06 a byddwn yn hapus i’ch helpu chi ddod o hyd i gwrs addas.

Lleoedd ar gael eleni

Mae gan Brifysgol De Cymru ychydig o leoedd ar gael i ymgeiswyr sydd â'r cymwysterau priodol ar rai cyrsiau yn dechrau ym mis Medi. 

Edrychwch ar ein tudalennau pynciau i weld beth sydd ar gael.

Prospectus 2016

Beth yw Clirio?

Gwasanaeth sy’n gallu helpu pobl heb le mewn Prifysgol i ddod o hyd i le gwag addas ar gwrs addysg uwch ydy Clirio.

Rydych yn gymwys i wneud cais am le trwy’r broses glirio os nad oes gennych gynnig am le i astudio mewn Prifysgol ar hyn o bryd. Gallai hyn fod oherwydd un o’r rhesymau canlynol: 

 • Dydych ddim wedi cwrdd â gofynion eich cais gwreiddiol
 • Rydych wedi bod yn aflwyddiannus gyda’ch ceisiadau i sefydliadau eraill
 • Rydych wedi gwrthod pob un o’ch ceisiadau eraill
 • Dim ond nawr rydych wedi penderfynu gwneud cais i Brifysgol

Sut ydych yn gwneud cais trwy’r Broses Glirio ym Mhrifysgol De Cymru?

Eich cam cyntaf fydd penderfynu ar y cwrs mae gennych ddiddordeb ynddo. Gallwch chwilio am gwrs penodol neu edrych trwy’r gwahanol feysydd pynciau sydd ar gael ar ein tudalen cyrsiau Clirio.

A ydy’ch dyfodol cyfan yn dibynnu ar beth sydd wedi’i ysgrifennu ar slip o bapur?

Nac ydy! 

Hyd yn oes os nad ydych yn gwneud cystal ag oeddech yn gobeithio, mae dal cyfle i chi gael lle mewn prifysgol.

Yn gyntaf, ddewch o hyd i gwrs hoffech ei astudio, a ffoniwch ni ar 03455 76 06 06.

Trwy ein Llinell Glirio, gallwch siarad â’n staff mynediadau profiadol sy’n aros am eich galwad. Bydd angen i chi roi ychydig fanylion personol, sy’n cynnwys enw, cyfeiriad, dyddiad geni, cyfeiriad e-bost, rhif ffôn, gwybodaeth am y cais UCAS rydych wedi’i wneud yn barod (os yn berthnasol) ac, yn bwysicaf oll, teitl a chod UCAS y cwrs y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Bydd hefyd rhaid i chi restru pa gymwysterau sydd gennych – o TGAU hyd at eich cymwysterau mwyaf diweddar. Gan ddibynnu ar bryd wnaethoch gwblhau eich Lefelau A ac os ydy’ch cais yn system UCAS yn barod, os allwn gynnig lle i chi ar un o’n cyrsiau, bydd angen i chi ddarparu copïau o’ch tystysgrifau er mwyn i ni allu gwirio eich cymwysterau. Felly, mae’n bwysig iawn bod y dystiolaeth hon ar gael gennych.

Hyd yn oed os nad ydych yn cwrdd â phob un o’r gofynion mynediad ar gyfer y cwrs rydych am ei astudio, bydd ein tîm yn gwneud eu gorau glas i ddod o hyd i gwrs addas i chi.

Gallwch hefyd gysylltu â ni os ydych chi newydd benderfynu gwneud cais prifysgol eleni, ac felly ddim wedi gwneud cais UCAS eto. Ffoniwch ni heddiw ar 03455 76 06 06.

Yn gyntaf, llongyfarchiadau! Oni ddywedodd bawb byddai’r holl oriau o astudio’n galed yn talu eu ffordd?

 • Bydd eich cynnig wedi’i gadarnhau ar eich tudalen UCAS Trac – gallwch fewngofnodi os hoffech wirio hynny.
 • Byddwch yn derbyn manylion cofrestru trwy’r post ac e-bost yn ystod y dyddiau nesaf. Cofiwch roi gwybod i UCAS os ydych wedi symud tŷ neu wedi newid eich cyfeiriad e-bost.
 • Byddwch hefyd yn cael manylion ar e-bost am eich cais llety ar ddiwrnod canlyniadau, ar yr amod bod gennych gais di-amod. Mae mwy o wybodaeth ar ein tudalennau llety.
 • Gallwch ffonio ni ar 03455 76 77 78 os ydych angen cyngor pellach.
 • Gallwch hefyd ymweld â’n gwefan ‘Getting Started’ i ddarllen mwy am gofrestru, yr hyn dylech chi ei ddisgwyl yn eich wythnos gyntaf, yn ogystal ag awgrymiadau ymarferol fel beth i’w bacio ar gyfer prifysgol a sut i reoli’ch arian.

Iawn, dyna bopeth! Nawr mae’n amser i ddathlu!

A yw’ch graddau yn is nag oeddech yn ei ddisgwyl?

Os ydych wedi methu cael y graddau sydd angen arnoch gan ychydig o bwyntiau yn unig, mae’n bosib byddwch dal yn cael cynnig lle ar y cwrs, felly gwiriwch eich tudalen UCAS Trac yn gyntaf.

Os na fydd modd i chi astudio’r cwrs hwnnw bellach, mae’n bosib eich bod chi wedi cael cynnig lle ar gwrs perthnasol arall, a bydd hwn hefyd yn ymddangos ar eich tudalen UCAS Trac. Os ydych yn hapus gyda’r cynnig newydd, mae’n rhaid i chi ei dderbyn ar UCAS Trac. Os hoffech drafod ymhellach, ffoniwch ni ar 03455 76 77 78.

Os yw’ch cais yn aflwyddiannus ar Trac, bydd angen i chi ystyried ymgeisio am gwrs arall drwy’r broses Glirio. Sefydlwyd proses Glirio yn benodol i helpu miloedd o fyfyrwyr fel chi i ddod o hyd i le mewn prifysgol.