Mae PDC wedi ymrwymo i ganllawiau Cenhadaeth Ddinesig Llywodraeth Cymru ac i gefnogi Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015. Mae'r Brifysgol yn ymateb i'r dirwedd wleidyddol newidiol, ac yn gwella'r ffyrdd y mae'n rhyngweithio â'r cymunedau sydd o'i hamgylch, yn eu cefnogi ac yn eu datblygu. 

Mae PDC yn arwain y ffordd o ran gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol pobl Cymru.

Yn 2019/20, cynhaliodd archwiliad o'i weithgarwch ymgysylltu dinesig gyda chymorth Cronfa Arloesi ac Ymgysylltu CCAUC. Mae'r astudiaethau achos isod yn dangos sut mae allbynnau ymchwil y Brifysgol yn cael effaith uniongyrchol ar gymuned De Cymru. 

Drwy weithio ochr yn ochr ag arweinwyr cymunedol, sefydliadau diwylliannol, y Llywodraeth a'r trydydd sector, maent yn arddangos sut mae'r Brifysgol yn gweithio i hyrwyddo cydlyniant cymdeithasol yn yr ardal, datblygu iechyd a lles ei phobl, a chynrychioli De Cymru mewn trafodaethau cenedlaethol a rhyngwladol.


Blaenoriaethau allweddol


  • Cydweithio â sefydliadau dinesig, tra'n defnyddio ein harbenigedd, ein profiad a'n hadnoddau i ddarparu arloesedd cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd.

  • Datblygu cysylltiadau ag ysgolion. Helpu i godi safonau addysg yng Nghymru drwy arweinyddiaeth a llywodraethu.

  • Annog dinasyddiaeth weithredol. Gweithio gydag aelodau o'r gymuned i ddatblygu sgiliau arwain, cydweithio, cyfathrebu a meddwl yn feirniadol, tra'n dylanwadu arnynt i gymryd rhan weithredol mewn sgyrsiau cymdeithasol, gwleidyddol a diwylliannol.

  • Hyrwyddo arloesedd cymdeithasol drwy bontio'r bwlch rhwng ymchwil academaidd a phobl Cymru. Defnyddio ein harbenigedd fel modd o gefnogi busnesau lleol a chreu swyddi yn y gymuned leol


Cyswllt 

[email protected]