Mae ein llwyddiannau ymchwil wedi bod oherwydd gwaith caled a thalent ein academyddion, myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig a chydweithwyr ymroddedig mewn gwasanaethau proffesiynol. 

Mae cynnydd parhaus wedi'i wneud yn y ffordd rydym yn cefnogi ac yn datblygu ein staff ymchwil ac yn gwella'r diwylliant ymchwil a'r amgylchedd y maent yn gweithio ynddynt.

Ymrwymiad i gefnogi datblygiad gyrfa

Dyfarnwyd Gwobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil i Brifysgol De Cymru gan y Comisiwn Ewropeaidd yn 2013 ac mae wedi llwyddo i gadw'r Wobr drwy nifer o adolygiadau.

Mae'r Gwobr Rhagoriaeth Adnoddau Dynol mewn Ymchwil yn adlewyrchu ymrwymiad PDC i:

  • cefnogi datblygiad gyrfa ei ymchwilwyr

  • cefnogi egwyddorion Concordat y DU i Gefnogi Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr

  • gweithredu ein Strategaeth Ymchwil 2018-2028 sy'n amlinellu ein hawydd i ddarparu diwylliant perfformiad uchel i ddenu, cadw a datblygu staff a myfyrwyr ymchwil gweithredol talentog sy'n ymwneud â busnes, diwydiant a masnach a gweithio ar heriau cymdeithasol


Ym mis Hydref 2021 datganodd Prifysgol De Cymru yr ymrwymiad hwn drwy ddod yn llofnodwr i'r Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr.

Mae'r Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr, a elwir yn gyffredin y Concordat Datblygu Ymchwilwyr, yn gytundeb rhwng budd-ddeiliaid i wella cyflogaeth a chefnogaeth i ymchwilwyr a gyrfaoedd ymchwilwyr mewn addysg uwch yn y DU.

Mae gan y Concordat dair Egwyddor ddiffiniol sy'n ymdrin â:

  • Yr Amgylchedd a Diwylliant: Mae ymchwil ragorol yn gofyn am ddiwylliant ymchwil cefnogol a chynhwysol
  • Cyflogaeth: Mae ymchwilwyr yn cael eu recriwtio, eu cyflogi a'u rheoli o dan amodau sy'n cydnabod eu gwerth a'u pwysigrwydd
  • Datblygiad Proffesiynol a Gyrfa: Mae datblygiad proffesiynol a gyrfa yn rhan annatod o alluogi ymchwilwyr i ddatblygu eu llawn potensial

HR Excellence in Research.jpg

Athena Swan logo

Fel rhan o'i hymrwymiad i weithredu'r Concordat, mae'r Brifysgol yn cynhyrchu adolygiadau cynnydd a chynlluniau gweithredu.


Teulu PDC

"Ni allaf bwysleisio digon ar effaith fy nhaith yn PDC o fyfyriwr israddedig i ymchwil ar fy llwybr gyrfa.

"Trwy gydol y cyfan, rwyf wedi cael - ac yn parhau i gael mynediad - at gefnogaeth a mentoriaeth ardderchog.

"Mae hyn yn ganolog nid yn unig i'r hyn rwy'n ei wneud nawr o ran fy rôl fel cymrawd ymchwil, ond fy ngallu, fy ngwybodaeth, a'm hyder i berfformio'n dda."

Dr Sarah-Wallace WIHSC

Dr Sarah Wallace
Uwch Gymrawd Ymchwil
Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru