Mae Prifysgol De Cymru (PDC) yn creu rhwydwaith cymheiriaid ar gyfer ymchwilwyr gyrfa gynnar, gan eu helpu i lwyddo yn eu dewis faes trwy ddarparu mynediad at arbenigedd, cyngor a chymorth. Gwyddom sut y gall pŵer cymuned helpu i oresgyn yr heriau hyn, felly rydym yn hwyluso staff sy’n weithgar ym maes ymchwil i ddod at ei gilydd o gefndiroedd niferus ac amrywiol. Y nod yw creu rhwydwaith cyfoedion lle gallwch chi rannu profiad a chefnogi'ch gilydd i lwyddo - beth bynnag fo'ch uchelgeisiau ymchwil. Cysylltwch a Michelle Evans.

Wedi'i sefydlu yn 2008, mae'r Cynllun Mentora Menywod mewn Prifysgolion (WUMS) yn gynllun deinamig ac arloesol ledled Cymru sy'n ceisio hyrwyddo a hwyluso datblygiad proffesiynol i fenywod sy'n gweithio ym mhrifysgolion Cymru. Ar hyn o bryd mae PDC yn treialu'r cynllun digidol newydd gyda Phrifysgol Aberystwyth. Mae bellach yn defnyddio platfform paru ar-lein pwrpasol a fydd yn caniatáu i gydweithwyr gysylltu'n ddigidol, ar draws rolau a sefydliadau. Mae'r Cynllun yn agored i'r rhai sy'n gweithio ym maes addysgu, ymchwil a gwasanaethau proffesiynol, ac mae'n cynnwys yr holl unigolion sy'n uniaethu fel menywod.

Nod Rhwydwaith Menywod mewn STEM Cymru yw datgelu a mynd i'r afael â'r rhwystrau sy'n wynebu menywod sy'n gweithio mewn Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg. Mae'n dwyn ynghyd y rhai sy'n gweithredu newid yn y sector, a'r rhai sy'n gweithio i greu amgylchedd cadarnhaol lle gall menywod a merched ffynnu trwy gydol eu gyrfaoedd. Rydym yn darparu cefnogaeth, digwyddiadau a chyfleoedd rhwydweithio i hwyluso cyfranogiad menywod mewn STEM ar bob cam gyrfa, o ddysgwyr ysgol i weithwyr proffesiynol y diwydiant ac arweinwyr ymchwil.

Sefydlwyd Rhwydwaith Staff BME yn 2021. Ei ffocws yw darparu cefnogaeth i staff o gefndiroedd BME a chynnig ymyriadau beirniadol sy'n gwthio agenda gwrth-hiliol PDC ymlaen. Mae angen ymchwilio ymhellach i feysydd blaenoriaeth Rhwydwaith Staff BME gan ganolbwyntio'n glir ar eglurder a thryloywder, cynnwys llwybrau dilyniant, prosesau trosglwyddo gwybodaeth, a chynrychiolaeth a gwelededd staff BME.

Rhaglen Datblygu Menywod. Y gobaith yw y bydd y rhaglen yn meithrin dull mwy cydweithredol o oresgyn yr heriau sy'n wynebu menywod sy'n gweithio yn y byd academaidd, ac yn hwyluso croesffrwythloni dulliau datrys problemau ac arfer gorau drwy’r sefydliad cyfan i arfogi mwy o fenywod i ddod yn arweinwyr yn eu maes. Y nod cyffredinol yw codi ymwybyddiaeth o'r heriau sy'n wynebu menywod yn y byd academaidd a darparu ymyriadau i helpu i oresgyn yr heriau hynny.

Sbectrwm - Mae Rhwydwaith Staff LGBT+ yn gasgliad o aelodau staff LGBT+ a chynghreiriaid cefnogol a drefnir gyda chefnogaeth y Gaplaniaeth, y Brifysgol a Stonewall Cymru. Mae hyn yn cynnwys (ond nid yn gynwysedig iddynt) cydweithwyr sy'n nodi eu bod yn anabl, BME, ifanc, rhieni a gofalwyr, y rhai sy'n uniaethu fel LGBT+ a chynghreiriaid. Mae'r rhwydwaith yn darparu lle diogel lle gellir trafod materion sy'n berthnasol i staff LGBT+ ac i staff LGBT+ o bob rhan o'r Brifysgol gwrdd â'i gilydd mewn lleoliad anffurfiol, ac mae'n cefnogi nod Prifysgol De Cymru i hyrwyddo cyfle cyfartal a dileu gwahaniaethu ac anghydraddoldeb, yn enwedig ar sail cyfeiriadedd rhywiol neu hunaniaeth rhyw. Am fanylion, cysylltwch â chynullydd Sbectrwm Ray Vincent. Mae gan PDC rwydwaith o Fodelau Rôl LGBT+ hefyd sydd ar gael i gefnogi staff a myfyrwyr.

Grŵp o staff Prifysgol De Cymru yw Cymuned o Arbenigedd sy'n dod at ei gilydd am eu bod yn rhannu arbenigedd mewn maes ymchwil, addysgeg neu waith penodol. Bydd gan bob Cymuned flas, ffocws ac uchelgais unigryw, ond bydd pob un yn ffynnu ar sail y ffaith bod pobl yn rhannu arbenigedd, yn gofyn cwestiynau ac yn trafod problemau.  Mae'r rhwydwaith Cymuned Arbenigedd: Ymgysylltu â'r Gymuned yn tynnu sylw at y llu o ffyrdd y mae ymgysylltu â'r gymuned yn canlyn, yn tynnu sylw at weithgaredd gyfredol ac yn rhannu sut mae partneriaethau rhwng myfyrwyr, cyn-fyfyrwyr a rhanddeiliaid allanol yn ein galluogi i gofleidio'r agenda ymgysylltu dinesig. Cysylltwch â Steve Johnson. Sefydlwyd Rhwydwaith Cymuned Arbenigedd: Ffoaduriaid ac Astudiaethau Ymfudo i ddarparu fforwm ar gyfer academyddion sy'n gweithio gyda ffoaduriaid ac ymfudwyr, a'r cyd-destunau economaidd-gymdeithasol, diwylliannol a hanesyddol sy'n ymwneud â'u hymadawiad â'u mamwlad i'w cartrefi newydd. Mae'r gymuned hon yn dwyn ynghyd staff PDC i rannu profiadau, syniadau, arfer da a meithrin cydweithredu. Cysylltwch â'r Athro Kate Williams. Mae'r Gymuned Arbenigedd: Rhwydwaith Efelychu yn dwyn ynghyd gydweithwyr academaidd a phroffesiynol sy'n defnyddio efelychiad yn eu gwaith. Mae'n rhannu arfer da wrth ddefnyddio efelychiad yn PDC ac yn allanol, ac mae wedi arwain at drawsffrwythloni syniadau, cydweithredu ac ymchwil. Cysylltwch â Dr Dean WhitcombeGweld yr holl rwydweithiau.

Mae Rhwydwaith Cynaliadwyedd PDC yn nodi cyfleoedd i'n haddysgu, ein dysgu a'n hymchwil gan gynnwys themâu cynaliadwyedd a newid yn yr hinsawdd, gan ymgysylltu â chyn-fyfyrwyr, partneriaid ymchwil, grwpiau lleol, rhwydweithiau a chymunedau. Mae gan PDC rwydwaith o hyrwyddwyr cynaliadwyedd hefyd sy'n ffurfio llinell gyfathrebu allweddol rhwng y rhai sy'n gweithio ym maes cynaliadwyedd a chymuned y Brifysgol. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno â grŵp ffocws cynaliadwyedd neu ddod yn hyrwyddwr cynaliadwyedd, e-bostiwch [email protected].


Rhwydweithiau ymchwil


Mae Rhwydwaith Lles WISERD wedi'i anelu at academyddion sy'n ymwneud ag ymchwil lles rhyngddisgyblaethol a / neu amlddisgyblaethol a'i hyrwyddo ar draws polisi, ac mewn cyd-destunau statudol ac anstatudol sy'n seiliedig ar ymarfer. Mae'r rhwydwaith yn ceisio hyrwyddo ymchwil llesiant o amrywiol ddisgyblaethau, gan gynnwys, athroniaeth gymdeithasol a gwleidyddol, polisi cymdeithasol, cymdeithaseg, economeg, daearyddiaeth gymdeithasol, gwyddoniaeth wleidyddol, seicoleg ac iechyd. Am fanylion, cysylltwch â'r Athro Steve Smith.

Mae Rhwydwaith Ymchwil Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol (DA&SV) Cymru yn cynnwys partneriaid allweddol o Lywodraeth Cymru, darparwyr gwasanaeth DA&SV, timau VAWDASV rhanbarthol, academyddion ac eraill. Mae'r rhwydwaith ar gyfer unrhyw un sydd â diddordeb mewn gosod yr agenda ymchwil ac ehangu'r sylfaen ymchwil mewn perthynas â DA&SV yng Nghymru. Cysylltwch â Dr Sarah Wallace neu Dr Emily Underwood Lee

Cyd-gadeirir Rhwydwaith Ymchwil Cymdeithas Bregusrwydd Troseddeg Prydain gan Dr Harriet Pierpoint, Athro Cysylltiol yn y Ganolfan Droseddeg. Mae'r rhwydwaith hwn yn darparu fforwm ar gyfer trafodaeth ar y cymhlethdodau sy'n gynhenid i ymchwilio i fregusrwydd yng nghyd-destun trosedd a chyfiawnder. Mae'r Rhwydwaith Ymchwil Bregusrwydd yn cynnig lle ar gyfer trafodaeth, dadansoddi beirniadol a rhannu gwybodaeth. I'r perwyl hwn, mae'n bwriadu dod ag academyddion, ymarferwyr a llunwyr polisi ynghyd i sefydlu agenda ymchwil gwendidau cyfiawnder troseddol o'r radd flaenaf.