Mae ymchwil Prifysgol De Cymru yn gwneud gwahaniaeth yn y byd go iawn, gan newid bywydau, a'n byd, er gwell.

Rydym yn rhoi partneriaeth a chydweithio wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae ein hymchwil yn darparu atebion i rai o'r heriau mwyaf sylweddol sy'n wynebu cymdeithas a'r economi heddiw, o gefnogi arloesedd a thwf economaidd i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd, hyrwyddo cydraddoldeb i wella mynediad at ofal iechyd i bawb.

Archwiliwch enghreifftiau o'n heffaith ymchwil isod i weld sut mae ein hymchwil wedi bod o fudd i bolisïau, iechyd, busnes, diwylliant a'r amgylchedd.

Proffil Iechyd Unwaith i Gymru

Learning Disability Nursing

Mae'r prosiect hwn, a gomisiynwyd gan Gwella Cymru, wedi canolbwyntio ar ddatblygu offeryn i gynorthwyo cyfathrebu ar gyfer pobl ag anableddau dysgu mewn lleoliadau gofal iechyd.

Darpariaeth iaith ar gyfer mudwyr

Mae ymchwil gan PDC wedi helpu i wella mynediad at addysg Saesneg ar gyfer ymfudwyr gorfodol yn ne Cymru ac wedi llywio polisi’r llywodraeth ar ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill).

Datblygu seilwaith AD

Carbon energy and water

Mae Treuliad Anerobig (AD) yn ffordd bwerus o leihau gwastraff a chrebachu ein hôl troed carbon yn sylweddol. Mae ymchwil rhwng PDC a phartneriaid diwydiannol wedi arwain at ddatblygu seilwaith treulio anaerobig yn y DU, Ewrop ac yn rhyngwladol.

Gwella canlyniadau mewn ymchwiliadau dynladdiad

Mae ein hymchwil wedi trawsnewid arferion ymchwiliol dynladdiad trwy wella arferion gwaith cydweithredol ar draws asiantaethau cyfiawnder troseddol, llywio dyluniad y Swyddfa Gartref o strategaethau i leihau dynladdiad a dylanwadu ar bolisi ac ymarfer ymchwiliol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Cefnogi Mynediad Cyfartal I Wasanaethau

On the bus by franckreporter on Getty

Mae ymchwil PDC ar y patrymau daearyddol yn nhirwedd newidiol darpariaeth gwasanaethau yng Nghymru wedi cael ei ddefnyddio gan Ymchwil y Senedd mewn sesiynau briffio ar drafnidiaeth ac anghydraddoldebau, yn benodol, ymchwil ar effeithiau llai o fynediad i deithio ar fysiau yn sgil y pandemig.

Arferion diogelu ar gyfer adrodd straeon yn y dyfodol

ONLINE USE ONLY. The Big Fix Up - recruitment drive, screen grab1. ┬® Aardman Animations_W_G Ltd. _ ┬® Fictioneers Ltd. 2020.jpg

Gweithiodd ymchwilwyr PDC gyda thîm o ddatblygwyr, gan gynnwys Tiny Rebel Games ac Aardman, i greu Wallace & Gromit: the Big Fix Up, prosiect realiti estynedig ar gyfer Audience of the Future, menter a ariennir gan UKRI i ailddyfeisio adrodd straeon digidol gan ddefnyddio technolegau sy'n dod i'r amlwg.