Mae ymchwil gan Dr Mike Chick wedi helpu i wella mynediad at addysg Saesneg ar gyfer ymfudwyr gorfodol yn ne Cymru ac wedi llywio polisi’r llywodraeth ar ESOL (Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd Eraill). 
 
Ers 2014, mae toriadau i gyllidebau addysg iaith oedolion ynghyd â chynnydd yn nifer y bobl sy’n ceisio lloches wedi arwain at angen dybryd am fwy o ddarpariaeth ESOL. Mae sgiliau iaith yn hanfodol i integreiddio ffoaduriaid a cheiswyr lloches. Mae siarad Saesneg yn allweddol i gael mynediad at gyfleoedd gwaith ac addysgol yn ogystal â helpu gydag integreiddio cymdeithasol a diwylliannol. Ac eto mae ymfudwyr gorfodol yn aml yn wynebu oedi hir cyn y gallant gael mynediad i ddosbarthiadau Saesneg. 
 
Mae ymchwil Dr Mike Chick i ESOL wedi arwain at welliannau sylweddol yn ei ddarpariaeth ar gyfer llawer o bobl sy’n cael eu hadsefydlu yn ne Cymru. Gan weithio gyda Chyngor Ffoaduriaid Cymru yng Nghaerdydd a Chyngor Bwrdeistref Rhondda Cynon Taf (RhCT), datblygodd fodelau o ddarpariaeth iaith ESOL ar gyfer ymfudwyr gorfodol trwy weithgarwch cydweithredol. Mae hyn wedi cynyddu mynediad at addysg iaith, wedi gwella canlyniadau integreiddio ac wedi cyfrannu at bolisi Llywodraeth Cymru.

Darganfod