Mae Canolfan Ragoriaeth Cymru ar gyfer Treulio Anaerobig ym Mhrifysgol De Cymru wedi cynnal ymchwil hollbwysig a arweiniodd at newidiadau polisi a datblygu seilwaith trin gwastraff newydd yn y DU, Ewrop ac yn rhyngwladol.

Arweiniodd ymchwil at seilwaith treulio anaerobig o’r radd flaenaf mewn saith canolfan adfer gwastraff bwyd ac arbedion ôl troed carbon o 660 kt CO2e y flwyddyn, gan arwain at Gymru’n dod yn drydedd wlad yn y byd â’r cyfraddau ailgylchu dinesig uchaf.

Defnyddiodd y DU 683 o weithfeydd Treulio Anaerobig (TA) yn cyflenwi 4.1 TWh o drydan y flwyddyn, digon i bweru 1.3M o gartrefi gyda chyflogaeth uniongyrchol o tua 10,000 o bobl. Mae diwydiant TA yn y DU wedi lleihau allyriadau tua 5.1 Mt CO2e/y flwyddyn sy'n cyfateb i 1% o gyfanswm allyriadau'r DU. Cyfrannodd ymchwil PDC hefyd at 93 o weithfeydd TA yn cymhwyso o dan yr Ardystiad Bio-wrtaith gan sicrhau arbediad o £5.4M y flwyddyn.

Defnyddiwyd methodolegau a ddatblygwyd gan nifer o gwmnïau i ysgogi cynaliadwyedd ac effeithlonrwydd masnachol gyda dros 30% o berfformiadau gwell. Galluogodd ymchwil fuddsoddiad o £140M mewn cyfleusterau TA uwch a gostyngiad o dros 85% mewn costau cludo slwtsh a disgwylir arbedion sylweddol ar glystyryddion. Mae ymchwil PDC hefyd wedi arwain at gynnydd o dros 400% yn y defnydd o weithfeydd TA ym Malaysia.


Cyswllt