Llwyddiant KTP i gwmni electroneg

Nodau busnes

Mae Arbel Electronics Ltd yn arbenigo mewn dylunio, gweithgynhyrchu a gosod systemau rheoli ar gyfer y diwydiant llaeth yn bennaf.

Mae amrediad cynnyrch y cwmni’n cynnwys systemau i’w defnyddio gyda thanciau swmp a ddefnyddir i gadw ac oeri llaeth ar ffermydd cyn eu casglu a hefyd systemau golchi’r tanc a’r biblinell.  

Llwyddodd Arbel Electronics Limited i lunio Partneriaeth Trosglwyddo Gwybodaeth (KTP) gyda Phrifysgol De Cymru er mwyn datblygu’r gallu i reoli a monitro cynnyrch, yn seiliedig ar dechnolegau rhyngrwyd a GPRS wedi’u hymgorffori, ar gyfer rhaglenni o bell heb unrhyw gysylltedd corfforol.  

Er mwyn sicrhau bod y busnes yn parhau’n llwyddiannus yn y tymor hir, cyflwynwyd Cyswllt KTP i ddatblygu system electronig wedi’i gwreiddio a oedd yn defnyddio gweinyddion gwe integredig gyda galluoedd rhyngrwyd llawn a llwyfannau cyfathrebu GPRS cyflymder uchel.

Gwelodd Arbel Electronics y cyfle i adeiladu ar eu cynnyrch a oedd eisoes yn llwyddiannus ac ychwanegu at yr ystod cynnyrch ac Eiddo Deallusol o fewn y cwmni.

Arbel Electronics KTP partner

Canlyniadau ardderchog


Mae Arbel Electronics Ltd wedi cael canlyniadau rhagorol yn sgil y bartneriaeth KTP gyda PDC.

Mae’r cynnyrch a’r systemau a ddatblygwyd drwy’r prosiect KTP wedi creu estyniad hynod werthfawr i bortffolio gwreiddiol y cwmni ac wedi helpu i ymestyn ei arlwy i ddarparu gwasanaethau gwerth ychwanegol.  

Drwy’r rhaglen, mae’r bartneriaeth wedi galluogi Arbel Electronics i gynhyrchu ystod o gynnyrch sydd â phwyntiau gwerthu unigryw yng nghyswllt y ddau ISO: 22000 diogelwch bwyd a gofynion HACCP (Dadansoddi Peryglon a Phwyntiau Rheoli Critigol).  

Roedd y cyfraniad gan y Cyswllt, y gronfa wybodaeth a chyflogeion Arbel yn sicrhau bod gwybodaeth a phrofiad wedi’u gwreiddio yn y broses o ddatblygu systemau a chynnyrch er mwyn sicrhau’r canlyniad gorau.

Cyn y rhaglen bu’r cwmni’n llwyddiannus yn y gwaith o ddylunio a datblygu ei gynnyrch ac oherwydd y KTP mae’r cwmni wedi llwyddo i osod ei hun fel arweinydd y diwydiant mewn marchnad hynod gystadleuol a deinamig.

  • Mae Arbel bellach yn arweinydd o fewn y diwydiant
  • Mwy o gyfran o’r farchnad Cysylltiadau busnes estynedig â chleientiaid Arbel presennol
  • Cyfle i werthu dramor   
  • Mwy o wasanaeth ac ansawdd

Adborth


“Heb os, mae’r dechnoleg a ddatblygwyd yn ystod prosiect KTP wedi helpu’r busnes i gymryd cam cadarnhaol ymlaen. Mae wedi gosod y sylfeini a fydd yn caniatáu i ni fanteisio ar gyfleoedd masnachol yn y dyfodol.

“Mae’r wybodaeth a ddarparwyd gan y Cyswllt ynghyd â’r cymorth proffesiynol gan Brifysgol De Cymru wedi’n helpu ni i wella ein portffolio cynnyrch a’r gwasanaethau a ddarperir gennym.”

Mr Keith Elcomb, Arbel Electronics Ltd

Cysylltu â ni

rise@southwales.ac.uk
Ffôn: (01443) 482234