Noda ein Strategaeth Ymchwil pedwar maes twf arbenigol a rhyngddisgyblaethol sy'n cyfuno arbenigedd o bob rhan o'r grwpiau ymchwil a chanolfannau gyda phartneriaethau traws-sector i ddarparu atebion i rai o'r materion mwyaf sy'n wynebu cymdeithas: troseddu, diogelwch a chyfiawnder; iechyd a lles; diwydiannau creadigol a'r economi ddigidol; ac amgylchedd cynaliadwy.

TROSEDD, DIOGELWCH A CHYFIAWNDER

Rydym yn effeithio ar bolisi, ymarfer a busnes gyda’n hymchwil a gydnabyddir yn fewnol ym maes troseddeg, seiber-ddiogelwch, polisi cymdeithasol a gwyddorau’r heddlu

IECHYD A LLES


Mae ein harbenigedd mewn anhwylderau datblygiadol, anableddau deallusol, seicoleg wybyddol, a gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff yn helpu i fynd i’r afael â’r materion allweddol sy’n ymwneud â grwpiau i bobl sy'n heneiddio a phobl sy'n agored i niwed

CREADIGOL


Rydym yn arwain yr agenda ar gyfer y diwydiannau creadigol a’r economi ddigidol yng Nghymru, gan ddylanwadu ar bolisi drwy nodi’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu’r diwydiannau creadigol


AMGYLCHEDD CYNALIADWY


Rydym yn helpu i greu byd mwy diogel a mwy cynaliadwy gyda’n hymchwil amlddisgyblaethol arloesol ym maes hydrogen, ecoleg, treuliad anaerobig a systemau pŵer uwch