Meysydd Ymchwil

Noda ein Strategaeth Ymchwil pedwar maes twf arbenigol a rhyngddisgyblaethol sy'n cyfuno arbenigedd o bob rhan o'r grwpiau ymchwil a chanolfannau gyda phartneriaethau traws-sector i ddarparu atebion i rai o'r materion mwyaf sy'n wynebu cymdeithas: troseddu, diogelwch a chyfiawnder; iechyd a lles; diwydiannau creadigol a'r economi ddigidol; ac amgylchedd cynaliadwy.

Nododd y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil diwethaf yn 2014 fod hanner ymchwil PDC yn arwain y byd neu'n rhagorol yn rhyngwladol.

Mae ymchwil o'r radd flaenaf a rhagorol yn rhyngwladol PDC ar draws ystod y diwydiannau creadigol ar y brig yn y DU am ei heffaith.

Mae ymchwil PDC mewn polisi cymdeithasol a throseddeg yn yr 8fed safle yn y DU, ac ym maes gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff, mae ein hymchwil yn 15fed yn gyffredinol yn y DU.

Ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, mae ein dylanwad yn ymestyn i lywio'r gwaith o ddarparu gwasanaethau cyhoeddus sy'n gwella ansawdd bywydau, yng Nghymru a thu hwnt i'w ffiniau.

Ym maes cyfrifiadura, gwyddoniaeth a pheirianneg rydym yn helpu i greu diwydiannau a thechnolegau'r dyfodol, ac yn y diwydiannau creadigol rydym yn codi proffil diwylliant, hanes ac iaith Cymru ar lwyfan cenedlaethol a rhyngwladol.

TROSEDD, DIOGELWCH A CHYFIAWNDER

Rydym yn effeithio ar bolisi, ymarfer a busnes gyda’n hymchwil a gydnabyddir yn fewnol ym maes troseddeg, seiber-ddiogelwch, polisi cymdeithasol a gwyddorau’r heddlu

IECHYD A LLES


Mae ein harbenigedd mewn anhwylderau datblygiadol, anableddau deallusol, seicoleg wybyddol, a gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff yn helpu i fynd i’r afael â’r materion allweddol sy’n ymwneud â grwpiau i bobl sy'n heneiddio a phobl sy'n agored i niwed

CREADIGOL


Rydym yn arwain yr agenda ar gyfer y diwydiannau creadigol a’r economi ddigidol yng Nghymru, gan ddylanwadu ar bolisi drwy nodi’r heriau a’r cyfleoedd sy’n wynebu’r diwydiannau creadigol


AMGYLCHEDD CYNALIADWY


Rydym yn helpu i greu byd mwy diogel a mwy cynaliadwy gyda’n hymchwil amlddisgyblaethol arloesol ym maes hydrogen, ecoleg, treuliad anaerobig a systemau pŵer uwch