Cefnogi Ymchwilwyr Gyrfa Gynnar (ECR) – rhwydwaith newydd

USW sets up Early Career Researcher Network (image: GettyImages-624695614)


Mae Prifysgol De Cymru (PDC) yn creu rhwydwaith cymheiriaid ar gyfer ymchwilwyr gyrfa gynnar, gan eu helpu i lwyddo yn eu dewis faes trwy ddarparu mynediad at arbenigedd, cyngor a chymorth.


Mae hyn ar gyfer yr holl staff sy'n weddol newydd i ymchwil ac sydd am i ymchwil fod yn rhan o'u gyrfa academaidd. Gallwch fod ar unrhyw gam gyrfa, oedran neu ddisgyblaeth.Gall ymchwil deimlo fel busnes unig iawn.  Mae staff sy’n gweithio ar ymchwil yn PDC:


  • Yn aml wedi dechrau ymchwil o lwybr gyrfa anhraddodiadol 
  • Wedi profi unigedd pan fyddant yn un o ychydig ymchwilwyr yn eu hadrannau
  • Yn aml yn teimlo bod angen iddynt frwydro am amser ymchwil
  • Weithiau'n gadael i fynd i sefydliadau eraill i ddatblygu eu gyrfa ymchwil
  • Heb fap llwybr amlwg ar gyfer dilyniant gyrfa 
  • Yn methu’n hawdd â gweld ‘rhywun fel nhw’, yn dangos iddynt sut i lwyddo mewn ymchwil 


Gwyddom sut y gall pŵer cymuned helpu i oresgyn yr heriau hyn, felly rydym yn hwyluso staff sy’n weithgar ym maes ymchwil i ddod at ei gilydd o gefndiroedd niferus ac amrywiol. Y nod yw creu rhwydwaith cyfoedion lle gallwch chi rannu profiad a chefnogi'ch gilydd i lwyddo - beth bynnag fo'ch uchelgeisiau ymchwil.


Beth fyddwn ni'n ei wneud a phryd?


Byddwn yn dod at ein gilydd ar gyfer tri digwyddiad a fydd yn mynd â ni drwy’r broses o gwmpasu, creu a lansio rhwydwaith cymheiriaid ar gyfer staff sy’n weithgar ym maes ymchwil. Cydlynir y rhwydwaith gan staff sy’n weithgar ym maes ymchwil ac sy'n gwirfoddoli. Bydd cymorth hyfforddi i wirfoddolwyr.Sut bydd yn gweithio?


Bydd hwylusydd allanol yn cefnogi pob digwyddiad fel y gallwn glywed gan bawb sydd am fynychu a chyd-greu’r rhwydwaith cyfoedion hwn gyda’n gilydd. Byddwn yn gwahodd mewnbwn a rhannu canlyniadau gyda'r holl staff a hoffai gymryd rhan ond na allant fynychu ar y dyddiadau. Rydym yn eich annog i ddod i gynifer o sesiynau ag y gallwch.


Dywedodd Dr Louise Bright, Cyfarwyddwr Ymchwil a Datblygu Prifysgol De Cymru: “Fel llofnodwyr y Concordat i Gefnogi Datblygiad Gyrfa Ymchwilwyr, rydym wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd sy’n cefnogi’r gymuned ymchwil i gyflawni hyd eithaf ei gallu. Rydym am ddod o hyd i ffyrdd o gefnogi ein hymchwilwyr i ddatblygu i’w llawn botensial a gobeithiwn y bydd y fenter hon yn ddatblygiad defnyddiol i gydweithwyr ar gam cynnar yn eu gyrfaoedd ymchwil.”


Cofrestrwch le yn y digwyddiadau trwy lenwi’r ffurflen hon.