Dathlu'r cyfraniad y mae ein hymchwil yn ei wneud i'r gymdeithas a'r economi

Tom Owens wins PhD student of the Year at 2019 Impact Awards

Dathlwyd gwaith academyddion ledled y Brifysgol yn nhrydedd Gwobrau Effaith blynyddol PDC neithiwr.


Mae'r gwobrau'n dathlu ac yn arddangos yr effaith y mae ein gweithgaredd ymchwil ac ymgysylltu yn ei chael y tu hwnt i'r Brifysgol, ynghyd â'i hystod eang o fuddion economaidd a chymdeithasol.


Yn y drydedd gwobrau blynyddo croesawodd yr Is-Ganghellor yr Athro Julie Lydon dros 120 o westeion, gan gynnwys enwebeion ar y rhestr fer a'u partneriaid cydweithredol.


Cyflwynwyd gwobrau mewn chwe chategori, gyda chategori newydd hefyd wedi'i ychwanegu ar gyfer yr Effaith Orau gan Fyfyriwr Ymchwil.

Enillwyr y gwobrau oedd:

Yr Effaith Gymdeithasol Orau, wedi'i noddi gan Chwarae Teg

Cyflwynwyd y wobr i Dr Mike Chick am ei waith gyda Chyngor Ffoaduriaid Cymru i wella mynediad ffoaduriaid i ddarpariaeth Iaith Saesneg, a helpu ffoaduriaid sydd wedi ymgartrefu yng Nghymru i gyflawni eu potensial.Yr Effaith Orau ar yr Economi, wedi'i noddi gan Capital Law

Cydnabuwyd yr Athro Sandra Esteves o Ganolfan Ymchwil Amgylchedd Cynaliadwy (SERC) PDC yn y categori hwn. Mae'r Athro Esteves wedi bod yn datblygu biotechnoleg arloesol i harneisio buddion economaidd ynni glân: gan helpu diwydiant i leihau eu defnydd o ynni, eu gwneud yn fwy cynaliadwy yn economaidd ac yn amgylcheddol, a galluogi mwy o ddefnydd o ynni adnewyddadwy.


Yr Effaith Orau ar Ddiwylliant, Treftadaeth a'r Celfyddydau, wedi'i noddi gan Amgueddfa Genedlaethol Cymru

Dyfarnwyd hwn i Dr Emily Underwood-Lee, Canolfan Adrodd Straeon George Ewart Evans, ar gyfer prosiect 40 Llais 40 Mlynedd gyda Cymorth i Ferched Cymru a thrawsnewid hyfforddiant, polisi a darpariaeth gwasanaeth i fenywod, plant a theuluoedd yng Nghymru.

Yr Effaith Amgylcheddol Orau, wedi'i noddi gan Celsa Steel UK

RUMM Ltd, cwmni a ddeilliodd o'r Brifysgol, daeth i'r brig yn y categori hwn. Mae'r cwmni wedi darparu gwasanaeth rheoli ynni a alluogodd ei gleientiaid i leihau eu defnydd o ynni, sy'n cyfateb i ostyngiad o 300,000 tunnell mewn allyriadau carbon ac arbedion cost ynni o £43 miliwn o bunnoedd. Prynwyd y cwmni gan RWE npower Ltd ym mis Ebrill 2015.
Yr Effaith Dyfodol Orau, wedi'i noddi gan Thermal Compaction Group Ltd

Cyflwynwyd y wobr hon i'r Athro Gary Higgs, Grŵp Ymchwil GIS. Gweithiodd yr Athro Higgs gyda Gofal Canser Tenovus i optimeiddio lleoliad a darpariaeth gwasanaethau canser symudol, gwella mynediad at wasanaethau a helpu i leihau straen, gorbryder a blinder cleifion.

Yr Effaith Orau gan Fyfyriwr Ymchwil, wedi'i noddi gan Ysgol Raddedigion PDC

Dyfarnwyd hwn ar y cyd i Wendy Booth am ei gwaith i hyrwyddo empathi ethno-ddiwylliannol a goddefgarwch hiliol mewn ysgolion uwchradd yng Nghymru, a Tom Owens am ei waith i ddeall y cysylltiad rhwng cyfergyd a dementia.Ychwanegodd yr Athro Paul Harrison o PDC, Dirprwy Is-Ganghellor Arloesedd: “Mae ehangder a dyfnder y prosiectau hyn yn dyst i’r gofod y mae Prifysgol De Cymru yn ei feddiannu fel prifysgol sydd â ffocws proffesiynol ac sy’n ymgysylltu â busnes. Rydym yn deall pwysigrwydd cyfnewid gwybodaeth: trosi ymchwil i fusnesau a diwydiant lleol i'w helpu i ddarparu cynnyrch a gwasanaethau newydd a, thrwy hyn, cefnogi twf economaidd yn Ne Cymru, y DU a thu hwnt.”


Cydnabyddiaethau

  • Fideos wedi'u cynhyrchu gan y cwmni graddedig Cyfryngau Digidol Tantrwm

  • Cerddoriaeth wedi'i ddarparu gan driawd jazz o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru

  • Cefnogaeth dechnegol gan fyfyrwyr Technoleg Goleuo a Digwyddiad Byw PDC

  • Ffotograffiaeth gan fyfyrwyr Ffotonewyddiaduriaeth PDC