Hyfforddiant Anabledd Dysgu gwybodus PDC yn cael ei gyflwyno'n genedlaethol

Nurses.jpg

Mae fframwaith addysg anabledd dysgu newydd, a grëwyd gan Ymchwilwyr Prifysgol De Cymru (PDC), wedi bod yn sail i hyfforddiant gorfodol ar gyfer holl staff GIG Cymru mewn rôl sy’n wynebu’r cyhoedd. Y nod yw hyrwyddo gwell mynediad i ofal iechyd i bobl ag anableddau dysgu.

Wedi’i chyhoeddi gan Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, bydd cam cyntaf Rhaglen Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Anabledd Dysgu Paul Ridd ar gyfer staff gofal iechyd yn dechrau ar 1 Ebrill 2022. Bydd yn sbardun allweddol i 'leihau anghydraddoldebau iechyd i bobl ag anabledd dysgu' ac mae'n ganlyniad allweddol o fewn Anabledd Dysgu: Rhaglen Gwella Bywydau 2018 Llywodraeth Cymru. Mae’r cam cyntaf hwn, a hyrwyddwyd gan Sefydliad Paul Ridd a Mencap Cymru wedi bod yn gydweithrediad rhwng Gwelliant Cymru, Llywodraeth Cymru, Sefydliad Paul Ridd, pobl ag anabledd dysgu, Prifysgol De Cymru, gwasanaethau iechyd, a’r trydydd sector.

Mater sy’n codi dro ar ôl tro yn y llenyddiaeth sy’n ymwneud ag anghydraddoldebau o’r fath yw bod staff iechyd yn aml yn dweud eu bod yn teimlo nad oes ganddynt y wybodaeth a’r sgiliau i nodi a diwallu anghenion iechyd pobl ag anableddau dysgu.

Felly comisiynodd Gwelliant Cymru Yr Uned ar gyfer Datblygu mewn Anableddau Deallusol aDatblygiadol PDC i ddatblygu fframwaith cymhwysedd i nodi’r gwerthoedd, y wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen ar staff iechyd wrth gefnogi pobl ag anableddau dysgu mewn perthynas â’u hiechyd. Mae'r hyfforddiant gorfodol hwn yn galluogi staff i gyflawni'r lefel sylfaen o fewn y fframwaith.

Nod yr hyfforddiant yw gwella gwybodaeth a chodi ymwybyddiaeth o’r materion y mae pobl ag anabledd dysgu yn eu hwynebu wrth ddefnyddio gwasanaethau gofal iechyd drwy alluogi staff a darparwyr gofal iechyd i ddeall anghenion penodol yr unigolyn a gwneud addasiadau rhesymol a fydd yn diwallu’r anghenion hynny.

Dywedodd yr Athro Ruth Northway OBE, Athro Nyrsio Anabledd Dysgu yn PDC: “Mae’r tîm ymchwil yma yn PDC yn teimlo’n freintiedig o fod wedi cael y cyfle i ddatblygu’r fframwaith addysgol. Mae gweld y gwaith hwn yn mynd rhagddo i lywio hyfforddiant a fydd yn gwella gofal iechyd i bobl ag anableddau dysgu yn ddatblygiad cadarnhaol iawn ac edrychwn ymlaen at barhau i weithio gyda phartneriaid i ddatblygu’r gwaith hwn ymhellach.”

Dywedodd y Dirprwy Weinidog dros Wasanaethau Cymdeithasol, Julie Morgan: “Mae gan bawb yr hawl i gael mynediad at wasanaethau gofal iechyd ac mae’n bwysig fel llywodraeth ein bod yn sicrhau nad oes unrhyw un yn wynebu unrhyw rwystrau y gellir eu dileu, gydag ychydig o feddwl a chynllunio. Rwy’n falch o wneud y cyhoeddiad hwn heddiw ac rwy’n ddiolchgar i Sefydliad Paul Ridd am eu gwaith parhaus i godi ymwybyddiaeth o’r rhwystrau a wynebir weithiau gan bobl ag anableddau dysgu pan fyddant yn ceisio cael mynediad at wasanaethau. Rwyf hefyd am dalu teyrnged i staff GIG Cymru sy’n darparu gofal hanfodol ac a fydd yn awr yn ymgymryd â’r hyfforddiant hwn i roi cymorth pellach i bobl ag anableddau dysgu. Rwy’n bwriadu archwilio opsiynau ar gyfer cyflwyno’r hyfforddiant pwysig hwn i staff gofal cymdeithasol ledled Cymru.”

Dywedodd Jonathan Ridd a Jayne Nicholls, sylfaenwyr ac ymddiriedolwyr Sefydliad Paul Ridd: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi gweithio gyda’r GIG yng Nghymru a Llywodraeth Cymru i gynhyrchu’r Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Anabledd Dysgu hwn. Ers marwolaeth Paul yn 2009, rydym wedi gweithio’n ddiflino i godi ymwybyddiaeth o’r anghydraddoldebau a wynebir gan bobl ag anabledd dysgu wrth gael mynediad i ofal iechyd. Mae’r hyfforddiant hwn yn garreg filltir allweddol i ni fod wedi’i chyrraedd, oherwydd nawr bydd yn rhaid i staff gofal iechyd sydd mewn rôl sy’n wynebu’r cyhoedd yn y GIG yng Nghymru wneud Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Anabledd Dysgu Paul Ridd.

“Bydd yr adnodd hwn yn rhoi rhywfaint o ymwybyddiaeth i staff o’r rhwystrau y mae pobl ag anabledd dysgu yn eu hwynebu wrth gael mynediad at ofal iechyd a bydd yn darparu’r offer i gael gwared ar y rhwystrau hyn. Edrychwn ymlaen at weld yr hyfforddiant hwn yn cael ei ddatblygu a'i ehangu ymhellach gyda'r ail a'r drydedd haen."

 Yr uned ar gyfer datblygu mewn anableddau deallusol a datblygiadol