Iechyd Meddwl Plant - Ddoe, Heddiw ac Yfory

Tomorrow Matters

  • Dyddiad: Dydd Mawrth 8 Chwefror
  • Amser: 1.00yp - 2.00yp
  • Lleoliad: Digwyddiad rhithiwr (Microsoft Teams)
  • Cofrestrwch nawr


Ymunwch â ni am ddarlith rithwir a sesiwn holi ac ateb byw gyda’r seicolegydd clinigol ymgynghorol, Athro Gwadd PDC ac aelod o Grŵp Ymchwil Dibyniaeth PDC, yr Athro Neil Frude


Ers sawl degawd mae wedi bod yn amlwg bod lefelau uchel o drallod emosiynol ymhlith plant a phobl ifanc, yn ogystal â nifer fawr o achosion o gyflyrau seicolegol y gellir eu diagnosio. Mae dadansoddiadau dros amser hefyd wedi darparu tystiolaeth gref o leihad mewn lles ac mae’r term ‘argyfwng’ wedi dod i gael ei ddefnyddio fwyfwy i ddisgrifio cyflwr iechyd meddwl pobl ifanc. Mae’r darlun hwn yn adlewyrchu’r sefyllfa cyn Covid, ond mae’n amlwg bellach fod y pandemig wedi cynyddu’n sylweddol y straen a brofir gan lawer o blant a phobl ifanc.

Bydd y cyflwyniad hwn yn archwilio lles ac iechyd meddwl plant cyn ac ers dechrau’r pandemig ac yna’n mynd ymlaen i drafod ffyrdd effeithiol o gynyddu lles plant yn sylweddol. Mae manteision posibl ymyriadau o'r fath yn cynnwys effaith ataliol sylweddol ar ddatblygiad cyflyrau seicolegol tra gofidus.

Mae llawer o bethau y gall y llywodraeth eu gwneud, y gall ysgolion ac athrawon eu gwneud, y gall rhieni eu gwneud, ac y gallwn ddysgu plant i’w gwneud drostynt eu hunain, a all helpu i ddiogelu lles pobl ifanc, cynyddu eu gwydnwch, a hybu eu cydnerthedd. hapusrwydd. Mae llawer o'r ymyriadau i'w trafod yn seiliedig ar wyddoniaeth seicoleg gadarnhaol.

Sylwch y bydd y digwyddiad yn cael ei gynnal trwy Microsoft Teams Live. Cofrestrwch nawr.


Yr Athro Neil Frude

Neil Frude.jpgMae Neil Frude yn seicolegydd clinigol ymgynghorol ac yn Athro Gwadd ym Mhrifysgol De Cymru. Mae wedi cyhoeddi nifer o lyfrau, penodau a phapurau ar ystod eang o bynciau gan gynnwys seicoleg glinigol a therapi positif. 

Yn 2004 dyfeisiodd Neil strategaeth presgripsiwn llyfrau ar gyfer iechyd meddwl sydd ers hynny wedi'i rhoi ar waith mewn cynlluniau llyfrgell cenedlaethol yng Nghymru a Lloegr sydd bellach wedi'u defnyddio gan dros 2 filiwn o oedolion a phlant. 

Mae hefyd wedi datblygu nifer o gyrsiau seicoaddysg sydd wedi cael eu defnyddio’n eang o fewn y GIG ledled Cymru ac sydd wedi’u darparu i dros 10,000 o bobl yn y gymuned. Mae Neil yn Gymrawd o Gymdeithas Seicolegol Prydain ac yn 2014 derbyniodd Wobr Llwyddiant Oes y Gymdeithas.