Llongyfarchiadau i'n cydweithwyr academaidd sydd newydd gael dyrchafiad

Professor Ali Roula and Dr Ray Higginson

Yr Athro Ali Roula, Dr Ray HigginsonLlongyfarchiadau mawr i Ali Roula (Cyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth) a Ray Higginson (Cyfadran Gwyddorau Bywyd ac Addysg) sydd wedi ennill y teitl Athro ac Athro Cyswllt, yn y drefn honno, yn y penodiadau diweddaraf ar gyfer yr Uwch ddyfarniadau Academaidd.


Mae Ali Roula wedi’i benodi’n Athro Peirianneg Fiofeddygol i gydnabod ei waith i gymhwyso technegau datrys problemau cyfrifiadura a pheirianneg i hybu iechyd dynol a gofal iechyd.


Yr Athro Roula yw Cyfarwyddwr y Ganolfan Peirianneg Cynnyrch Electronig (CEPE), Rheolwr Pwnc Academaidd ar gyfer Peirianneg Drydanol ac Electronig, a Hyrwyddwr Arloesedd ar gyfer y Gyfadran Cyfrifiadura, Peirianneg a Gwyddoniaeth.


Ymunodd Ali â PDC (Prifysgol Morgannwg ar y pryd) yn 2003 fel darlithydd mewn electroneg, ar ôl cwblhau gradd mewn Peirianneg Drydanol ac yna PhD mewn Cyfrifiadureg a oedd yn ymchwilio i'r defnydd o ddelweddu meddygol i wella diagnosis canser.


Mae'r cefndir deuol hwn wedi tanio angerdd gydol oes am ymchwil ac arloesi mewn peirianneg fiofeddygol. Yn 2012 daeth yr Athro Roula yn Gyfarwyddwr yr Uned Ymchwil Electroneg Feddygol a Phrosesu Signalau, sef y Ganolfan Peirianneg Cynnyrch Electronig bellach, lle bu’n arwain ystod o brosiectau o ryngwyneb cyfrifiadur yr ymennydd a mesuriadau biomas i ganfyddiad  tomograffig electromagnetig strôc.


Yn fwy diweddar, gweithiodd Ali gyda chydweithwyr mewn Bioleg i ddatblygu'r prawf pwynt gofal cyflym ar gyfer COVID-19. Mae'r tîm bellach yn datblygu algorithmau i wella cywirdeb diagnosteg.


“Un o’r ysgogwyr allweddol yw lleihau ymwrthedd i wrthfiotigau,” meddai. “Mae gan y dechnoleg hon y potensial i wneud diagnostig moleciwlaidd yn gyflym, yn hygyrch, ac yn fforddiadwy mewn amrywiaeth eang o leoliadau cost isel, gan ei gwneud yn addas ar gyfer canfod ystod o bathogenau firaol a bacteriol.”


Mae'r Athro Roula bellach yn gweithio gyda diwydiant i fasnacheiddio'r dechnoleg hon.
Dr Ray Higginson


Mae Dr Ray Higginson wedi'i benodi'n Athro Cyswllt mewn Gwyddorau Bywyd Cymhwysol i Ymarfer Clinigol. Mae'r wobr yn cydnabod ei waith yn defnyddio addysg ac ymchwil i lywio ymarfer clinigol a gwella ymarfer proffesiynol nyrsio.


Ymunodd Dr Higginson â'r Brifysgol yn 2003 ar ôl gyrfa fel nyrs, ac yn ddiweddarach fel athro bioleg.


Ar ôl gadael yr ysgol, cofrestrodd yn y London School of Music i hyfforddi fel tiwniwr piano. Meddai: “Treuliais y rhan fwyaf o’m hamser yn chwarae llinellau melfedaidd jazz ac ni ddysgais fyth mewn gwirionedd sut i diwnio piano ac felly gadewais, gan symud i Efrog Newydd lle bûm yn y pen draw yn gweini byrddau am flwyddyn.


“Unwaith yn ôl yn y DU penderfynais fod angen i mi wneud rhywbeth mwy sicr a strwythuredig. Astudiais i fod yn nyrs ac, ar ôl cymhwyso, gweithiais mewn gofal dwys yn Seland Newydd ac yn Ysbyty Athrofaol Cymru Caerdydd.”


Yn ddiweddarach ailhyfforddodd Dr Higginson fel athro bioleg a biolegydd siartredig, yna treuliodd 10 mlynedd yn astudio ar gyfer Gradd Meistr trwy Ymchwil, Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Bioleg Foleciwlaidd, a PhD mewn Adsefydlu Cardiaidd.


Ac yntau’n Uwch-ddarlithydd mewn Nyrsio a Ffisioleg Gofal Critigol, mae Dr Higginson yn addysgu Ffisioleg a dulliau ymchwil i fyfyrwyr nyrsio cyn cofrestru ac ôl-gofrestru ac mae’n ymwneud â phrosiectau ymchwil amrywiol.


“Ar hyn o bryd rwy’n cwblhau cyfres o bapurau ar y pandemig COVID-19 ac yn cymryd rhan mewn prosiect cyfrifo dosau cyffuriau gyda sefydliad allanol o’r enw safeMedicate, lle rydw i’n helpu i ddatblygu ac archwilio gwahanol ffyrdd o asesu cymhwysedd gweinyddu cyffuriau gweithwyr gofal iechyd proffesiynol," dywedodd.


“Nawr fy mod wedi sicrhau statws Athro Cyswllt, rwyf yn y broses o ysgrifennu ceisiadau grant amrywiol i archwilio amrywiaeth o bynciau yn amrywio o adnabod symptomau cardiaidd (dilyniant o’r PhD) i fesuriadau ffisiolegol yn ystod y pandemig coronafeirws.”Dywedodd Dr Ben Calvert, yr Is-Ganghellor: "Mae dod yn Athro Cyswllt ac Athro yn gyflawniad aruthrol ac yn nodi ymdrech sylweddol a pharhaus sy'n cael ei gydnabod gan adolygwyr arbenigol annibynnol fel un sy'n bodloni'r safonau gofynnol. Mae'n bleser mawr darllen y ceisiadau fel y dônt at y Pwyllgor i’w hadolygu – mae ystod y gwaith a’r effaith y mae’r unigolion hyn yn eu cael o fewn a thu allan i PDC yn drawiadol. Llongyfarchiadau i bob un o’n Hathrawon Cyswllt a’n Hathrawon newydd.”Ymunwch â Ni


Swyddi Gwag Academaidd
Ymchwil Ôl-raddedig#ymchwil