PDC yn gyntaf yn y DU ar gyfer profiad ymchwil ôl-raddedig

USW ranked top in research experience survey

Mae Prifysgol De Cymru (PDC) wedi cael ei henwi fel y sefydliad gorau ar gyfer boddhad cyffredinol myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig mewn arolwg cenedlaethol.

Roedd PDC hefyd ar y brig yn y categorïau 'Cymorth' a 'Sgiliau Ymchwil' yn Arolwg Profiad Ymchwil Ôl-raddedig (PRES) blynyddol Advance HE, sy'n darparu data meincnod am 105 o sefydliadau i hybu gwella'r profiad ymchwil ôl-raddedig.

Derbyniodd PDC safle cyntaf ar gyfer boddhad myfyrwyr ymchwil ôl-raddedig (PGR), sef 89%, a oedd 10% yn uwch na chyfartaledd y sector a 7.9% yn uwch na sefydliadau eraill Cymru. Mae hyn yn gynnydd o 6% mewn perfformiad o'i gymharu â'r llynedd.

Yn y categori 'Cymorth', roedd y Brifysgol 12.4% yn uwch na'r sector yn gyffredinol, gyda mesurau cymorth penodol hefyd yn dangos PDC fel arweinwyr y sector - 18% yn uwch na'r sector ar gyfer iechyd a lles, 13% yn uwch na'r sector ar gyfer bodloni gofynion sgiliau academaidd, a 7% yn uwch na'r sector am y cymorth a gynigir ar gyfer defnyddio TG a chael mynediad at adnoddau.

Rhagorodd PDC hefyd ar draws nifer o bynciau, gyda boddhad cyffredinol o 93% yn y Gwyddorau Cymdeithasol, a boddhad o 100% â'u cefnogaeth sgiliau academaidd. Cyflawnodd Iechyd a Gofal Cymdeithasol foddhad cyffredinol o 81%, tra bod boddhad cyffredinol mewn STEM 7.7% yn uwch na chyfartaledd y sector, gan roi PDC yn y 25% uchaf o sefydliadau ar gyfer y maes hwn.

Meddai'r Athro Martin Steggall, Dirprwy Is-Ganghellor Ymchwil ac Arloesedd PDC: "Rydym yn falch iawn o'r canlyniadau hyn ac rydym am ddiolch i'r holl fyfyrwyr ôl-raddedig a gymerodd ran, yn ogystal â'n goruchwylwyr ymchwil ôl-raddedig gwych a'n cydweithwyr ar draws y Brifysgol sy'n cefnogi ein myfyrwyr.

"Er bod y canlyniadau'n adlewyrchiad ardderchog o'r gefnogaeth a gynigiwn, amlygwyd meysydd sydd â lle i wella.

"Dyma pam rydym yn gweithio ar ddatblygu ein diwylliant ymchwil ar draws pob maes disgyblaeth, a Strategaeth Ymchwil ac Arloesedd, a fydd yn anelu ymhellach at ddatblygu amgylchedd meithrinol a chefnogol i'n holl ymchwilwyr."

Dywedodd yr Athro Paul Roach, Pennaeth Astudiaethau Ymchwil Ôl-raddedig PDC: "Mae'r canlyniadau hyn yn wobr hyfryd i bawb yn ein cymuned ymchwil ôl-raddedig – ein myfyrwyr, y timau o oruchwylwyr ymroddedig a gwybodus sy'n cefnogi eu datblygiad, a'r holl staff sy'n rhan o'u taith, o'r llyfrgell a TG i wasanaethau myfyrwyr a'r Ysgol i Raddedigion.

"Mae myfyrwyr sy'n ymuno â ni yn dod yn rhan o'n cymuned feithriniol a chefnogol, ac mae hyn yn eu galluogi i gyrraedd eu potensial."