PDC yn ennill grant Partneriaeth SMART gwerth £46k i alluogi ymchwil gymhwysol i systemau wedi'u galluogi gan ddeallusrwydd artiffisial

University of South Wales, Treforest Campus

Mae Andrew Ware, Athro Cyfrifiadureg ym Mhrifysgol De Cymru, wedi derbyn grant o £46,210 gan Raglen Partneriaethau SMART Llywodraeth Cymru i alluogi busnes bach a chanolig Cymreig i ddatblygu system yn seiliedig ar ddeallusrwydd artiffisial ar gyfer adolygu datganiadau dull ac asesiadau risg ar gyfer y diwydiant adeiladu.

Bydd y grant yn caniatáu i'r brifysgol ymgorffori medrusrwydd newydd yn y cwmni i ddefnyddio technolegau ddeallusrwydd artiffisial.

Mae'r prosiect yn gydweithrediad rhwng Prifysgol De Cymru ac Aurora International Consulting o Bort Talbot gyda chefnogaeth tîm IBM Watson.
 
“Er mwyn gwneud y diwydiant adeiladu mor ddiogel â phosib, mae cryn dipyn o waith yn mynd rhagddo i gynnal asesiadau risg ar gyfer pob adeilad newydd neu adnewyddiad,” meddai’r Athro Ware.

“Ynghyd â phob asesiad risg, llunnir set o weithdrefnau (datganiad dull) a ddyluniwyd i leihau’r tebygolrwydd y bydd damwain yn digwydd. Ar ôl eu cwblhau, mae asesiadau risg a datganiadau dull yn cael eu gwirio i sicrhau nad oes unrhyw beth wedi'i anwybyddu, felly mae'r broses gyfan yn hir ac yn ddrud.

“Yn fwy na hynny, mae prinder pobl fedrus sy’n gallu perfformio’r gwiriadau hyn. Felly bydd defnyddio Deallusrwydd Artiffisial i gyflawni'r prosesau hyn yn arwain at ostyngiad sylweddol mewn cyfraddau amser, cost a gwallau.”

Y nod yw y bydd y cynnyrch yn cael ei fasnacheiddio a'i werthu i gwmnïau rhyngwladol a all integreiddio'r system i'r hyn a wnânt.

Bydd y prosiect yn cyflogi cyswllt a fydd yn rheoli'r prosiect ac yn gyrru'r trosglwyddiad gwybodaeth yn y cwmni.

Bydd y cyswllt yn cael ei gyfarwyddo a'i gefnogi gan yr Athro Andrew Ware ar y prosiect blwyddyn sy'n dechrau ym mis Tachwedd 2019.


Gweithio gyda ni

Gall ein Tîm Ymgysylltu â Busnesau eich rhoi mewn cysylltiad uniongyrchol ag arbenigwyr a all eich helpu i gyflawni eich amcanion.

E-bost: uswexchange@southwales.ac.uk
Ffôn: 01443 482266


Welsh Government Expertise Wales Welsh Government logo