Pedwar academydd PDC yn cael eu dewis ar gyfer rhaglen ymchwil Crwsibl Cymru

Welsh Crucible academics 2022.png

Dr Sarah Wallace; Dr Helen Jones; Dr Tracie McKinney; Dr Jenny Maher


Llongyfarchiadau i Dr Sarah Wallace, Dr Helen Jones, Dr Tracie McKinney a’r Athro Cysylltiol Jenny Maher ar gael eu dewis ar gyfer Crwsibl Cymru eleni.

Rhaglen datblygiad personol, proffesiynol a sgiliau arweinyddiaeth uchel ei pharch ar gyfer arweinwyr ymchwil y dyfodol yng Nghymru yw Crwsibl Cymru.

Wedi’i ariannu gan gonsortiwm o sefydliadau addysg uwch yng Nghymru, a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), mae Crwsibl Cymru yn dod â 30 o ymchwilwyr ynghyd bob blwyddyn i archwilio sut y gallant gydweithio i fynd i’r afael â’r heriau ymchwil presennol sy’n wynebu Cymru.

Bob blwyddyn, dewisir 30 o ymchwilwyr i gymryd rhan mewn cyfres o weithdai preswyl neu ‘labordai sgiliau’ lle maent yn archwilio sut y gallant elwa o weithio gydag ymchwilwyr mewn disgyblaethau eraill, sut i gynyddu effaith eu gwaith ymchwil, a sut i ddilyn gyrfaoedd ymchwil rhyngwladol yng Nghymru.

Dywedodd yr Athro Martin Steggall, Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil): "O ystyried ymrwymiad PDC i gefnogi ymchwil effeithiol o ansawdd uchel, rydym yn falch iawn o longyfarch Helen, Jenny, Sarah, a Tracie ar ennill eu lleoedd ymhlith y 30 o geisiadau gorau a gyflwynwyd eleni i raglen Crwsibl Cymru.

“Ar ran PDC, hoffwn ddymuno pob llwyddiant iddynt o ran y rhaglen a thu hwnt. Gobeithiwn y byddant yn mwynhau dod yn rhan o gyn-fyfyrwyr Crwsibl Cymru ac y bydd eu cyfranogiad yn eu rhoi mewn sefyllfa dda i ffynnu wrth iddynt barhau â'u gyrfaoedd fel ymchwilwyr."

Mae Dr Sarah Wallace yn uwch gymrawd ymchwil yn Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru(WIHSC) ac yn gyd-sylfaenydd Rhwydwaith Ymchwil Trais yn Erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Cymru. Mae ei diddordebau ymchwil yn rhychwantu iechyd a gofal cymdeithasol, yn enwedig trais a cham-drin domestig, ac ymchwil gydag unigolion a grwpiau/cymunedau bregus a/neu ymylol.

Mae Dr Helen Jones yn gymrawd ymchwil mewn Troseddeg. Cyn hyn, bu'n gweithio i Heddlu Swydd Gaerlŷr, gan adolygu dynladdiadau heb eu canfod, trais rhywiol gan ddieithryn a phobl sydd ar goll am gyfnod hir. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys dynladdiad, ymchwilio i droseddau mawr a phlismona, gyda ffocws ar ddulliau ymchwil ansoddol.

Mae Dr Tracie McKinney yn anthropolegydd biolegol gydag arbenigedd mewn ymatebion primatiaid annynol i aflonyddwch anthropogenig. Mae gan Tracie ddiddordeb arbennig yn y modd y mae primatiaid gwyllt yn delio ag aflonyddwch dynol, gan gynnwys newid cynefinoedd, ecodwristiaeth, darparu, ac ysbeilio cnydau 

Mae Dr Jenny Maher yn gweithio ym meysydd troseddeg a chyfiawnder troseddol, gyda chyfraniadau at wybodaeth mewn trais ac erledigaeth ieuenctid, cam-drin anifeiliaid a throseddau amgylcheddol.

 

 

#ymchwil