Penodiadau newydd i Rolau Athrawon ac Athrawon Cysylltiol

Carmel Conn - Education

Carmel ConnMae'n bleser gennym gyhoeddi pedwar penodiad newydd i rolau Athrawon Cysylltiol ac Athrawon.


Dywedodd y Dr Louise Bright, Cyfarwyddwr Ymchwil ac Ymgysylltu â Busnes: “Mae dod yn Athro Cyswllt ac Athro yn gyflawniad enfawr ac yn dangos ymdrech sylweddol a pharhaus y mae adolygwyr arbenigol annibynnol yn cydnabod ei bod yn bodloni'r safonau gofynnol. Mae'n bleser darllen y ceisiadau wrth iddynt gyrraedd y Pwyllgor i'w hadolygu – mae'r amrediad o waith ac effaith a geir gan yr unigolion hyn o fewn a thu allan i PDC yn drawiadol. Llongyfarchiadau i'n holl Athrawon Cyswllt ac Athrawon newydd.”Dr Emily Underwood Lee, research fellowEmily Underwood-Lee, Athrawes Gysylltiol Astudiaethau Perfformiad


Mae Emily yn gymrawd ymchwil yng Nghanolfan Adrodd Straeon George Ewart. Mae ei hymchwil yn canolbwyntio ar ychydig o straeon personol a glywir gan y rhai y gallai eu lleisiau fod wedi'u gwthio i'r cyrion ac ar y gwahaniaethau y gall clywed y straeon hyn eu gwneud mewn polisi, ymarfer a bywyd bob dydd i'r storïwr a'r gwrandäwr.  Mae ganddi ddiddordeb arbennig mewn straeon am rywedd, iechyd/salwch a threftadaeth. Mae ei phrosiect presennol a ariennir gan yr AHRC, Perfformio Mamol, yn ystyried sut mae perfformiad mamol yn ein helpu i ddeall cyflwr byw bod yn fam.  Mae Emily wedi arwain ar nifer o brosiectau ymchwil wedi'u hariannu gan gynnwys 40 Llais, 40 Mlynedd, sydd wedi ennill gwobrau, mewn cydweithrediad â Chymorth i Fenywod Cymru, Adrodd straeon er Iechyd mewn cydweithrediad â Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe a Kicking Up Our Heels gydag Ysbyty Great Ormond Street. 


Dr Carmel ConnCarmel Conn, Athrawes Gysylltiol Addysgeg Gynhwysol


Mae Carmel yn uwch ddarlithydd ac yn arweinydd cwrs ar gyfer y Radd Meistr mewn AAA/ADY (Awtistiaeth). Dechreuodd ei gyrfa addysgu gan weithio gyda phobl ifanc ag anghenion ymddygiadol, emosiynol a chymdeithasol, ac aeth ymlaen i weithio gyda phlant ag anhawster iaith ac anawsterau dysgu penodol. Am nifer o flynyddoedd bu'n gweithio fel Cydlynydd AAA mewn ysgol ddwyieithog i bobl fyddar yng nghanol Llundain, gan addysgu drwy gyfrwng Iaith Arwyddion Prydain. Mae ei diddordebau ymchwil yn cynnwys arferion mewn addysg gynhwysol mewn perthynas â phlant anabl, gan ganolbwyntio'n benodol ar awtistiaeth a'r ffyrdd y mae plant a phobl ifanc awtistig yn ymgysylltu â dysgu. Mae ganddi brofiad helaeth o gyflawni ymchwil mewn ysgolion gan gynnwys sut mae anghenion dysgu ychwanegol yn cael eu hystyried wrth ddatblygu'r cwricwlwm newydd i Gymru.  Gallwch ddarllen mwy am ei gwaith ar wefan ymchwil yr Uned Datblygiadau mewn Anableddau Deallusol a Datblygiadol.


Dr Stuart ToddStuart Todd, Athro Ymchwil Anabledd Deallusol


Am y rhan fwyaf o'i fywyd academaidd, mae'r Athro Todd wedi bod yn ymwneud ag ymchwil gyda phobl ag anableddau dysgu a'u teuluoedd a'u gofalwyr, ond mae hefyd wedi archwilio safbwyntiau teulu/gofalwyr ar roi gofal i unrhyw oedran. Mae ei waith diweddaraf yn canolbwyntio ar y berthynas rhwng marwolaeth, marw ac anableddau deallusol. Yn ogystal ag ymchwil, mae'n cyfrannu at addysgu a goruchwylio addysg nyrsys ar lefelau israddedig ac ôl-raddedig. Gallwch ddarllen proffil o'r Athro Stuart Todd yma a gweld ei waith diweddaraf ar wefan ymchwil yr Uned Datblygiadau mewn Anableddau Deallusol a Datblygiadol.
Professor gareth WhiteGareth White, Athro Rheoli GweithrediadauMae'r Athro White yn arbenigo mewn rheoli gweithrediadau a'r cymdeithasau y mae sefydliadau'n gweithredu ynddynt. Mae hyn yn cynnwys rheolaeth a systemau cymdeithasol ac amgylcheddol; offer a thechnegau mapio a dadansoddi cadwyni cyflenwi mewnol ac allanol; a rôl ac effaith technolegau gwybodaeth ar sefydliadau. Mae ei waith wedi'i wreiddio yn yr heriau byd go iawn sy'n wynebu sefydliadau modern, a nodwyd drwy ei rwydwaith o gysylltiadau masnachol a diwydiannol, ac a alluogir gan ei brofiad sylweddol mewn ystod eang o ddiwydiannau. Mae'r Athro White yn Beiriannydd Ymgorfforedig ac yn aelod o'r Bwrdd Golygyddol Newid Strategol: briffiadau mewn cyllid entrepreneuraidd. Mae ei ymchwil ddiweddaraf yn archwilio'r materion sy'n ymwneud â chymhwyso systemau Gwybodaeth Artiffisial, cadwyni atal a seiberddiogelwch.