Penodiadau newydd i Rolau Athrawon ac Athrawon Cysylltiol

New Profs September 2022Llongyfarchiadau i'r rownd ddiweddaraf o gydweithwyr sydd wedi bod yn llwyddiannus yn y Pwyllgor Uwch Wobrau Academaidd diweddar.Yr Athro Roiyah Saltus 


Mae Roiyah Saltus wedi’i wneud yn Athro Cymdeithaseg, drwy’r llwybr Arloesi ac Ymgysylltu. Mae hyn i gydnabod ei chyfraniad i feysydd cyfiawnder cymdeithasol a chydraddoldeb, i leihau anghydraddoldebau iechyd a gweithio gyda'r grwpiau mwyaf difreintiedig i wella iechyd a lles pawb.


Ymchwilydd-actifydd yw’r Athro Saltus sy’n gweithio ym maes eang anghydraddoldebau iechyd seiliedig ar le, penderfynyddion cymdeithasol iechyd a gofal iechyd, ac arloesi ym maes polisi a gwasanaeth. Mae lles cymunedol, iechyd meddwl a dementia, a deinameg heneiddio a hamdden yn themâu sy’n codi dro ar ôl tro yn ei gwaith; mae arferion marwolaeth a marw, a thrais teuluol yn fuddiannau mwy diweddar.


Ym mis Mai, enillodd yr Athro Saltus y Wobr Effaith ar Iechyd a Lles am ei gwaith cydweithredol gyda Diverse Cymru i ddatblygu’r Cynllun Ardystio Cymhwysedd Diwylliannol cyntaf o’i fath, sy’n cefnogi’r gymuned BAME yng Nghymru i gael mynediad at wasanaethau iechyd meddwl.


“Mae dal straeon a bywydau bob dydd pobl yn fraint nid yn hawl; mae troi bywyd bob dydd yn ffurfiau credadwy o dystiolaeth i lunio polisi ac ymarfer mewn rhai ffyrdd yn talu gwrogaeth i bawb sydd wedi rhoi ychydig ohonyn nhw eu hunain i mi,” meddai. Gweler: 'Mae cyfle wedi codi i roi hwb go iawn ymlaen.'

Athro Cysylltiol Philip Tyson

 

Dr Philip Tyson, Psychology


Mae Philip Tyson  wedi'i wneud yn Athro Cyswllt Seicoleg, trwy'r llwybr Ymchwil a Datblygu, i gydnabod ei gyfraniad i seicoleg a'i gymhwysiad i wella gwybodaeth, dealltwriaeth a thriniaeth problemau iechyd meddwl.


Yn ogystal â bod yn ymchwilydd gweithredol gyda 33 o bapurau cyhoeddedig a sawl un yn y broses o gael eu hadolygu, mae Dr Tyson wedi cyd-ysgrifennu tri gwerslyfr sy’n canolbwyntio ar faterion hollbwysig mewn seicoleg ac iechyd meddwl, gan gynnwys History, Concepts and Controversies.


Mae Dr Tyson yn gweithio ar sawl prosiect ymchwil gyda chymdeithasau tai lleol: mae dau yn archwilio mater celcio; mae dau arall yn edrych ar sut i gael trigolion oedrannus i gymryd mwy o ran mewn gweithgareddau cymdeithasol. Mae hefyd yn arwain ymchwil i fanteision seicolegol chwarae pêl-droed, ac mae’n rhan o dîm sy’n ceisio deall coulrophobia (ofn clowniau). Yr Athro Palash Kamruzzaman


Professor Md Palash Kamruzzaman

Mae Palash Kamruzzaman  wedi'i wneud yn Athro Polisi Cymdeithasol, drwy'r llwybr Ymchwil a Datblygu. Mae hyn i gydnabod ei gyfraniad i faes polisi cymdeithasol, gyda ffocws ar gymorth a datblygiad rhyngwladol, cymdeithas sifil, llunio polisïau, nodau datblygu byd-eang, dadleoli, tlodi eithafol ac ethnograffau cymorth.


Dr Kamruzzaman yw Cyfarwyddwr y Ganolfan Polisi Cymdeithasol ac arweiniodd gyflwyniad REF 2021 ar gyfer Gwaith Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol.

Mae wedi cynnal ymchwil ym Mangladesh, India, Ghana, Nigeria, Gwlad yr Iorddonen ac Afghanistan. Yn ddiweddar cwblhaodd astudiaeth a ariannwyd gan yr Academi Brydeinig i’r profiad o drais a cholli urddas ymhlith y Rohingyas ym Mangladesh a Phersonau sydd wedi’u Dadleoli’n Fewnol yn Afghanistan. Mae ei brosiect presennol, sydd wedi’i leoli ym Mangladesh a Gwlad yr Iorddonen, yn archwilio canfyddiadau’r cymunedau lletyol o gysgodi ffoaduriaid o Myanmar a Syria (dwy o’r pum gwlad orau y daw ffoaduriaid ohonynt).


Yr Athro Kamruzzaman yw awdur Poverty Reduction Strategy in Bangladesh – Rethinking Participation in Policy Making (2014) a Dollarisation of Poverty – Rethinking Poverty beyond 2015 (2015), ac mae’n olygydd Civil Society in the Global South (2019).


Mae'n addysgu ar gyrsiau israddedig ac ôl-raddedig ac yn goruchwylio nifer o fyfyrwyr doethuriaethAthro Cysylltiol Richard May


Mae Richard May  wedi’i wneud yn Athro Cyswllt Seicoleg, drwy’r llwybr Ymchwil a Datblygu, i gydnabod ei gyfraniad i faes dadansoddi ymddygiad.


Dr Richard May

Ymunodd Dr May â’r Brifysgol yn 2012 ar ôl cwblhau PhD mewn Seicoleg ym Mhrifysgol Abertawe a archwiliodd ddysgu symbolaidd o safbwynt dadansoddol ymddygiad. Mae ei ddiddordeb mewn iaith a dysgu symbolaidd yn deillio o weithio am flynyddoedd lawer mewn lleoliadau addysgol a chlinigol yn cefnogi unigolion ag anghenion cyfathrebu cymhleth.


Mae ymchwil diweddar wedi canolbwyntio ar werthuso cymorth dysgu a chyfathrebu ar gyfer unigolion ag anableddau deallusol, deall ymhellach y mecanweithiau sy'n sail i ddysgu symbolaidd, ac archwilio ymyriadau ar gyfer gamblo niweidiol.


“Rydym wedi bod yn ddigon ffodus i ddenu cyllid ar gyfer prosiectau yn y meysydd hyn ac rwy’n gyffrous am oblygiadau’r gwaith hwn yn enwedig o ran darparu gwasanaethau i bobl fregus,” meddai Dr May.


Mae Dr May yn addysgu ar y BSc Seicoleg ac MSc mewn Dadansoddi a Therapi Ymddygiad. Mae Dr May yn aelod o'r Uned ar Gyfer Datblygu Mewn Anableddau Deallusol a Datblygiadol.