Prosiect dan arweiniad PDC ymhlith 20 i elwa o gyllid datgarboneiddio

USW-led project among 20 to benefit from decarbonisation funding


Mae prosiect dan arweiniad Prifysgol De Cymru ymhlith 20 o brosiectau o bob cwr o'r DU fydd yn elwa o £6 miliwn gaiff ei ddyfarnu i gyflymu'r broses o ddatgarboneiddio diwydiant.

Mae'r GanolfanYmchwil ac Arloesi Datgarboneiddio Diwydiannol (IDRIC), sy'n rhan o Her Datgarboneiddio Diwydiannol UKRI, wedi dyfarnu'r cyllid i helpu i leihau allyriadau carbon yng nghlystyrau diwydiannol mwyaf y DU.

Mae datgarboneiddio'r clystyrau hyn yn gam allweddol tuag at gyrraedd targed allyriadau sero net y DU, blaenoriaeth sydd wedi'i hatgyfnerthu'n ddiweddar gan Adolygiad Sero Net a gomisiynwyd gan y llywodraeth.

Professor Alan Guwy, Head of SERCMae prosiect VFA i PHA: Datgarboneiddio – Llwybr tuag at Blastigau Cynaliadwy, dan arweiniad  yr Athro Alan Guwy,  Pennaeth Canolfan Ymchwil yr Amgylchedd Cynaliadwy (SERC) Prifysgol De Cymru, ynghyd â phartneriaid o’r byd diwydiannol a Phrifysgol Caerfaddon a Choleg Imperial Llundain, yn un o'r rhai fydd yn elwa ar y cyllid.

Yn ddiweddar, lansiodd IDRIC alwad am ail don o brosiectau ymchwil datgarboneiddio diwydiannol newydd, gan gynnig cyfle i randdeiliaid ymateb i anghenion arloesi ac ymchwilio sy'n dod i'r amlwg ac ategu eu rhaglen bresennol o brosiectau.

Bydd yr arian yn mynd tuag at brosiectau sy'n cwmpasu ystod eang o agweddau technolegol, amgylcheddol, economaidd, a chymdeithasol ar ddatgarboneiddio.

Ymhlith y blaenoriaethau pwysig sy'n cael sylw mae technolegau carbon isel (dal, defnyddio a storio carbon; hydrogen; tynnu nwyon tŷ gwydr); systemau a chynyddu graddfa; fframweithiau polisi; datblygu sgiliau'r gweithlu; a chydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant.

Dangosodd y ceisiadau llwyddiannus sut y byddent yn defnyddio deialog weithredol a chydweithio â rhanddeiliaid diwydiannol allweddol i sicrhau bod canlyniadau ac effaith yn parhau i ateb anghenion diwydiant. Mae rhestr lawn o’r ceisiadau llwyddiannus isod.

Mae'r cyllid yn cynyddu rhaglen ymchwil bresennol IDRIC, sy’n cynnwys 40 prosiect ac sy'n cyflymu ymchwil ac arloesedd drwy ddull system gyfan. Mae IDRIC yn cydweithio â mwy na 200 o bartneriaid a rhanddeiliaid, gan gynnwys sefydliadau academaidd a diwydiannol, cynrychiolwyr cymunedol a llunwyr polisi i fynd i'r afael ag anghenion arloesi brys - gan wireddu nodau sydd wir yn cael effaith yn ogystal ag yn rhannu ac integreiddio gwybodaeth ymhlith disgyblaethau a sectorau.

Dywedodd Bryony Livesey, Cyfarwyddwr Her Datgarboneiddio Diwydiannol, UKRI: "Mae cyhoeddi'r cyllid hwn yn parhau i adeiladu ar ddull system gyfan IDRIC o ddatgarboneiddio diwydiant, gan alluogi'r DU i aros ar flaen y gad o ran dyfodol carbon isel yn fyd-eang.

"Bydd prosiectau llwyddiannus yr Ail Don yn cynyddu tystiolaeth mewn amryw feysydd, o economeg ac allyriadau i swyddi medrus a pholisi sero net ehangach, gan gefnogi twf gwyrdd ac uchelgeisiau sero net y DU."

Dywedodd yr Athro Mercedes Maroto-Valer, Hyrwyddwr a Chyfarwyddwr IDRIC: "Roeddem yn hynod falch o ansawdd a nifer y ceisiadau a ddaeth i law mewn ymateb i'n galwad, ac o ganlyniad rydym wedi dyfarnu cyllid i brosiectau sy'n mynd i'r afael ag ystod eang o flaenoriaethau ymchwil pwysig iawn.

"Mae rhaglen IDRIC wedi dangos bod gennym yr offer i drawsnewid diwydiant a'i droi’n bwerdy o ran twf gwyrdd. Bydd ein cyllid Ton 2 ynghyd â chefnogaeth barhaus diwydiant a'r byd academaidd yn gwella atebion datgarboneiddio arloesol yn gyflym ac ar raddfa fawr yn y cadarnleoedd diwydiannol, lle mae fwyaf pwysig.


#ymchwil