Tri academydd PDC wedi'u dewis ar gyfer rhaglen ymchwil Crwsibl Cymru

Dr Kang Li, Dr Ed Oloidi and Dr Rob Smith - USW academics selected for 2023 Welsh Crucible

Llongyfarchiadau i Dr Edward Oloidi, Dr Kang Li a Dr Robert Smith ar gael eu dewis ar gyfer Crwsibl Cymru eleni.

Bellach yn ei ddeuddegfed flwyddyn, mae Crwsibl Cymru yn rhaglen arobryn sy'n cynnig cyfle i ymchwilwyr gyrfa gynnar a chanol gyrfa feithrin eu sgiliau personol, proffesiynol ac arweinyddiaeth i ddod yn arweinwyr ymchwil Cymru yn y dyfodol.

Wedi'i ariannu gan gonsortiwm o brifysgolion Cymru, mewn partneriaeth â Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC), mae galw mawr am leoedd ar Crwsibl Cymru gan ymchwilwyr sy'n dechrau dangos rhagoriaeth yn eu priod feysydd.

Bob blwyddyn mae 30 o ymchwilwyr yn cael eu dewis o blith yr ymgeiswyr i gymryd rhan yn y rhaglen. Mae'r ymchwilwyr hyn yn mynychu tri gweithdy preswyl deuddydd dwys, neu 'labordai sgiliau', pob un yn cynnwys siaradwyr gwadd ysbrydoledig, sesiynau sgiliau rhyngweithiol a thrafodaethau anffurfiol. Mae'r gweithdai hyn yn archwilio'r budd o weithio gydag ymchwilwyr mewn disgyblaethau eraill, sut y gall eu hymchwil gael mwy o effaith, a sut y gallant adeiladu gyrfaoedd ymchwil rhyngwladol yng Nghymru.

Dywedodd yr Athro Martin Steggall, Dirprwy Is-Ganghellor (Ymchwil ac Arloesi): "Mae ffocws ac ymrwymiad PDC i gefnogi ymchwil effeithiol o ansawdd uchel yn parhau, ac rydym yn falch iawn o longyfarch Ed, Kang a Robert ar ennill eu lle ymhlith y 30 cais gorau a gyflwynwyd eleni i raglen Crwsibl Cymru.

"Ar ran PDC, hoffwn ddymuno pob llwyddiant iddynt drwy gydol y rhaglen a thu hwnt. Gobeithiwn y byddant yn mwynhau bod yn rhan o gyn-fyfyrwyr Crwsibl Cymru ac y bydd eu cyfranogiad yn eu rhoi mewn sefyllfa dda i ffynnu wrth iddynt barhau â'u gyrfaoedd fel ymchwilwyr."

Mae Dr Ed Oloidi yn ymchwilydd ôl-ddoethurol yn yr Uned ar gyfer Datblygu Anableddau Deallusol a Datblygiadol, sy'n rhan o'r Grŵp Ymchwil ac Arloesi Iechyd, Gofal a Lles, ac mae hefyd ar hyn o bryd yn arwain y Grŵp Cynghori Ymchwil i Leiafrifoedd Ethnig yn PDC. Mae gwaith Dr Oloidi yn canolbwyntio'n bennaf ar bobl ag anableddau dysgu ac ymchwil a all lywio atal anghydraddoldebau ym maes iechyd a gofal cymdeithasol. Mae ei ymchwil diweddaraf yn cynnwys Proffil Iechyd Unwaith i Gymru a'r astudiaeth ledled y DU o brofiad oedolion ag anableddau dysgu yn ystod y pandemig.

Mae Dr Kang Li yn Gymrawd Ymchwil yn y Grŵp Ymchwil ac Arloesi Peirianneg ac yn aelod o Gymdeithas Optegol America a MInstP. Mae gan Dr Li dros 15 mlynedd o brofiad yn gweithio ym maes technoleg laser, dylunio opteg, opteg anunionlin, laserau ffibr, a lithograffeg laser UV. Mae ganddo bortffolio cyhoeddi helaeth a phatent a gynhyrchwyd yn ystod ei yrfa yn gweithio gyda grwpiau rhyngddisgyblaethol mewn bioleg, meddygaeth ac amgylcheddau ledled y byd, ac ar hyn o bryd mae'n adolygydd cymheiriaid ar gyfer cyhoeddiadau yn y maes opteg ac ar gyfer cynigion Innovate UK/EPSRC.

Mae Dr Robert Smith yn Uwch Ddarlithydd mewn Cerddoriaeth Boblogaidd ac yn dysgu Celfyddydau Perfformio ym Mhrifysgol De Cymru. Mae Dr Smith yn gyfansoddwr, trefnydd byrfyfyr a pherfformiwr sydd wedi bod yn weithgar ar y sîn gerddorol yng Nghaerdydd ers 1983. Mae wedi perfformio ledled Ewrop ac UDA ac mae wedi gweithio ar y cyd â cherddorion ledled y byd. Gyda Wonderbrass cynrychiolodd Gymru mewn cystadleuaeth jazz ryngwladol yn Fienna, Ffrainc 1996. Mae Rob wedi ysgrifennu cerddoriaeth ar gyfer theatr, ffilm, teledu a radio ac mae ei ddiddordebau ymchwil yn cynnwys cerddoriaeth gymunedol, cerddoriaeth ar gyfer y cyfryngau a pherfformiad carnifal.