Wythnos Mynediad Agored Ryngwladol

USW Open access

Beth yw Mynediad Agored?  

Mae mynediad agored yn golygu gwneud eich allbynnau ymchwil ar gael am ddim ar-lein. Y nod yw sicrhau y gall unrhyw un yn unrhyw le yn y byd allu darllen yr ymchwil/cyhoeddiad a gwybod at ba bwrpas y gallant ei ddefnyddio.

Drwy ddefnyddio mynediad agored, gall awduron ymestyn cyrhaeddiad eu hymchwil, gan ganiatáu i ddarllenwyr gael mynediad at ddeunydd a fyddai fel arall y tu ôl i waliau tâl tanysgrifio neu systemau eraill â chyfyngiadau arnynt.

Gelwir y ddau brif lwybr ar gyfer mynediad agored yn Wyrdd ac Aur. Gellir dilyn y llwybr Gwyrdd drwy osod llawysgrifau a dderbynnir mewn storfa sefydliadol, Pure a'r USW Research Explorer yn ein hachos ni. Y llwybr Aur yw pan fo cyhoeddwr yn derbyn tâl i gyhoeddi'r erthygl ar eu platfform gyda thrwydded Mynediad Agored (MA).  Yn PDC, rydym yn ffafrio'r llwybr Gwyrdd trwy osod fersiwn gydymffurfiol o’r papur yn Pure.


Pam mae'n bwysig i mi

Ar ba bynnag gam o’ch gyrfa ymchwilio rydych chi, mae sicrhau bod eich gwaith ar gael i'r gynulleidfa ehangaf bosibl yn mynd i ymestyn cyrhaeddiad ac effaith yr ymchwil.  Gall gwneud gwaith ar gael am ddim gynyddu faint mae’n cael ei ddyfynnu gan eraill, a chynyddu'r potensial ar gyfer ymchwil gydweithredol. Mae porwyr fel  Google Scholar yn chwilio deunyddiau Mynediad Agored sydd wedi eu gosod mewn Storfeydd Sefydliadol gan gynyddu amlygrwydd eich gwaith.

Mae cydymffurfio â gofynion Mynediad Agored yn ofyniad hanfodol gan gyllidwyr ymchwil yn y DU, gan gynnwys yr UKRI. Felly, os ydych chi wedi awduro allbwn o ymchwil sydd wedi derbyn cyllid ymchwil allanol mae angen i chi wirio a sicrhau eich bod yn bodloni unrhyw ofynion mynediad agored.

Nid yw eitemau nad ydynt yn cydymffurfio yn gymwys ar gyfer y Fframwaith Rhagoriaeth mewn Addysg (REF). 


Sut i gydymffurfio â gofynion MA

Ar gyfer prosiectau wedi’u hariannu gan UKRI, dylai awduron wirio’r gofynion cyllido. Newidiodd UKRI eu Polisi MA yn 2022, felly gallai’r gofynion gynnwys elfennau sy'n newydd i awduron.  Ar gyfer pob cyhoeddiad sy'n deillio o waith nad yw wedi’i gyllido’n allanol, dylai awduron PDC wneud y canlynol:


USW Open access DEPOSIT NOW W


> Beth: Erthyglau cyfnodolion a phapurau cyhoeddedig cynadleddau
> Ble: Gosod copi o'r Llawysgrif a Dderbyniwyd gan yr Awdur* yn Pure
> Pryd: O fewn tri mis o’i dderbyn

  

*Y Llawysgrif a Dderbyniwyd gan yr Awdur yw testun terfynol testun yr erthygl neu'r papur ar ôl adolygiad gan gymheiriaid, ond cyn cysodi neu fformatio gan y cyhoeddwr. 


Help a rhagor o wybodaeth

Yn aml, gall cydymffurfio â gofynion mynediad agored fod yn anodd ei lywio ac felly dyma ambell adnodd, a gwybodaeth bellach a all helpu.

Fideos

  

Polisïau perthnasol

Nick Roberts, USW Research Librarian

Gallwch hefyd gysylltu â Nicholas Roberts, Llyfrgellydd Ymchwil, am gyngor a chymorth.