Ymchwil i driniaeth cyffuriau arloesol PDC

Injection

Bydd ymchwilwyr ym Mhrifysgol De Cymru (PDC) yn gwerthuso Buvidal, triniaeth amnewid opioid, diolch i £400k gan Lywodraeth Cymru.

Bydd yr ymchwiliad, a arweinir gan Droseddegwyr a Seicolegwyr PDC, yn ymdrin â gweithrediad ac effeithiolrwydd cyflwyno Buvidal ar draws Cymru.

Mae Buvidal yn fath newydd o driniaeth amnewid opioid, sy'n disodli'r angen am fwyta dyddiol dan oruchwyliaeth gyda phigiadau wythnosol neu fisol. Cefnogwyd y driniaeth hon yn genedlaethol drwy gyllid a’i chyflwyno ar draws Cymru ym mis Ebrill 2020, fel rhan o ymateb Llywodraeth Cymru i’r pandemig byd-eang.

Nod y contract ymchwil hwn yw rhoi gwybodaeth i Lywodraeth Cymru am weithrediad a chanlyniadau cyflwyno Buvidal ar draws Cymru ac am effeithiau ehangach y gwasanaeth a chost effeithiolrwydd y driniaeth newydd hon.

REF ICS Author Prof Katy Holloway

Dywedodd Katy Holloway (yn y llun ar y dde), Athro Troseddeg: “Hyd yma, ychydig o astudiaethau sydd wedi gwerthuso Buvidal. Bydd yr ymchwil yn helpu i lenwi’r bwlch hwn mewn gwybodaeth ac yn darparu tystiolaeth i gefnogi gwneud penderfyniadau ynghylch y defnydd o Buvidal yng Nghymru a thu hwnt yn y dyfodol, yn enwedig mewn gwledydd lle nad yw wedi’i gyflwyno’n genedlaethol.”

Gan ddechrau ym mis Mehefin 2023, cynhelir y gwerthusiad gan dîm o academyddion, o PDC, Prifysgol Glyndŵr, a Phrifysgol Swydd Hertford, gyda chymorth tîm o ymgynghorwyr prosiect, a chaiff ei reoli drwy Wasanaethau Masnachol PDC.

Dywedodd yr Athro Holloway: “Rydym wrth ein bodd ein bod wedi ennill y contract hwn. Mae Buvidal wedi’i ddisgrifio’n anecdotaidd fel arloeswr ac rydym yn awyddus i archwilio sut mae’n gweithio’n ymarferol o safbwyntiau amrywiol.”

Dywedodd Julie Bellamy, Cyfarwyddwr Ymgysylltu a Menter PDC: “Bydd y gwerthusiad pwysig hwn yn elwa ar arbenigedd sylweddol ein hymchwilwyr defnyddio sylweddau, sy’n dod ag amrywiaeth o bartneriaid a disgyblaethau ynghyd, gan adlewyrchu ymrwymiad PDC i weithio ar y cyd i wneud y mwyaf o effaith ein hymchwil er lles y cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.”

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd Meddwl a Lles, Lynne Neagle: “Mae Cymru’n arwain y ffordd yn y driniaeth hon ac rwyf wedi bod yn ffodus i gwrdd â chlinigwyr sy’n ymwneud â gweithredu Buvidal yng Nghymru a defnyddwyr gwasanaethau sydd wedi elwa ohoni. Ers ei weithredu yn ystod y pandemig, rydym wedi gweld gwelliannau sylweddol mewn canlyniadau i unigolion, ac rwyf wrth fy modd y bydd PDC yn arwain ar y gwerthusiad hwn i gefnogi penderfyniadau polisi yn y dyfodol.”