Effaith Ymchwil

Effaith ar Drosedd, Diogelwch a Chyfiawnder

Gwella’r gwaith o ymchwilio i ddynladdiad

Mae ymchwil yr Athro Fiona Brookman i ddynladdiad gyda’r heddlu wedi newid y gweithdrefnau ar gyfer ymchwilio i achosion o ddynladdiad yn y DU ac yn Unol Daleithiau America.Meithrin gallu’r DU i ddatblygu sgiliau seiber

Clare Johnson sy’n arwain datblygiad yr Academi Seiberddiogelwch Genedlaethol (NCSA) mewn partneriaeth â’r diwydiant a’r sector cyhoeddus er mwyn cynyddu capasiti mewn hyfforddiant sgiliau seiberddiogelwch ac ymchwil i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o arbenigwyr seiberddiogelwch. Mae’r NCSA yn chwarae rhan fawr yng Nghlwstwr Seiberddiogelwch De Cymru.Gwella lles cymdeithasol carcharorion a’u teuluoedd

Mae ymchwil yr Athro Mike Maguire ac Anna Clancy a Charchar y Parc y Weinyddiaeth Gyfiawnder wedi datblygu dulliau newydd o ymdrin â lles cymdeithasol a’r system cyfiawnder troseddol a gwella’r cymorth sydd ar gael i garcharorion, eu plant a’u teuluoedd.


Effaith ar Iechyd a Lles

Helpu i gryfhau gwytnwch y teulu yng Nghymru

Mae ymchwil Dr Carolyn Wallace a’r Athro David Pontin mewn gwyddorau gofal gyda byrddau iechyd a Llywodraeth Cymru wedi effeithio ar bolisi cyhoeddus ac arfer proffesiynol drwy ddatblygu adnodd asesu gwytnwch teuluol (FRAIT) newydd, sy'n cael ei ddefnyddio bellach gan ymwelwyr iechyd ledled Cymru.Helpu athletwyr i berfformio dan bwysau

Mae ymchwil gwyddor chwaraeon yr Athro David Shearer a Mike Gross gyda Chwaraeon Cymru wedi gweddnewid y ffordd y mae athletwyr elitaidd Cymru yn cael eu cefnogi i berfformio mewn amgylchedd hynod gystadleuol, ac wedi gwella llwyddiant Cymru ar lwyfan y byd.Gweithio gyda darparwyr lleol i ddarparu gwasanaethau therapiwtig ar gyfer y gymuned

Mae Canolfan Helen Kegie wedi’i sefydlu yng Nghasnewydd i ddarparu gwasanaethau therapiwtig ar gyfer y gymuned mewn partneriaeth â phartneriaid statudol a thrydydd sector sydd wedi newid bywydau yn lleol ac wedi sefydlu PDC fel y ganolfan ragoriaeth mewn gwasanaethau therapiwtig yng Nghymru.Ymgorffori addysg “sgiliau bywyd” penodol mewn hyfforddiant chwaraeon i blant

Mae ymchwil gwyddor chwaraeon Dr Ceri Bowley a’r Athro Brendan Cropley gyda Chymdeithas Bêl-droed Cymru wedi galluogi sefydliadau hyfforddi chwaraeon i gyflwyno addysg ‘sgiliau bywyd’ penodol yn y cwricwlwm hyfforddi er mwyn cryfhau gwytnwch pobl ifanc ym myd chwaraeon.


Effaith ar Ddiwydiannau Creadigol, Diwylliant a’r Celfyddydau


Gweithio gyda’r cyfryngau a llunwyr polis

Mae’r Athro Ruth McElroy a’r Ganolfan Cyfryngau a Diwylliant mewn ymchwil Gwledydd Bach gyda’r sector cyfryngau yng Nghymru wedi effeithio ar bolisi cyhoeddus a datblygiad sefydliadau diwylliannol a chreadigol yng Nghymru.
Atgofion o gerddoriaeth boblogaidd

Mae ymchwil yr Athro Paul Carr gyda sefydliadau cymunedol a diwylliannol ym Merthyr Tudful wedi amlygu’r cyfraniad pwysig y mae’r dref wedi’i wneud i gerddoriaeth boblogaidd yng Nghymru.


Effaith ar ein Hamgylchedd

Dyfodol carbon isel

Mae Canolfan Hydrogen Prifysgol De Cymru, dan arweiniad Dr Jon Maddy, yn gweithio’n agos gyda Chyngor Castell-nedd Port Talbot ar brosiect FLEXISi ddatblygu cerbydau allyriadau isel fel rhan o’u strategaeth ar gyfer dyfodol carbon isel.Effaith fyd-eang

Gwella systemau cyfiawnder yn Affganistan

Mae ymchwil troseddeg yr Athro Ali Wardak gyda Rhaglen Ddatblygu’r Cenhedloedd Unedig a grwpiau cymunedol Affganistan wedi dylanwadu ar y broses o ddatblygu system gyfiawnder decach a mwy effeithlon yn Affganistan.
Galluogi rhannu rhyngwladol ar gyfer setiau data archaeolegol

Mae ymchwil yr Athro Doug Tudhope i hypergyfryngau wedi arwain at gydweithrediad trawswladol ac integreiddio setiau data archeolegol gyda phartneriaid ar draws 11 o wledydd sydd wedi gwella hygyrchedd ac amlygrwydd adnoddau archaeolegol cyfoethog Ewrop.


Codi ymwybyddiaeth o bwysigrwydd pêl-droed merched yn Affrica

Mae ymchwil gwneud ffilmiau dogfen yr Athro Florence Ayisi wedi gwella’r ddealltwriaeth gymdeithasol a llywodraethol o’r rôl y mae pêl-droed merched yn Affrica a ledled y byd. 


Gweithio gyda ni

O adeiladu seilwaith ynni cynaliadwy a darparu gofal iechyd gwell i ddylanwadu ar bolisi cyhoeddus a datblygu cynnyrch creadigol, rydym yn gweithio’n agos gyda’n partneriaid ymchwil i gael effaith wirioneddol ar gymdeithas a’r economi.