Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil

REF 2014

Dangosodd canlyniadau Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil 2014 (REF) fod PDC wedi dyblu faint o ymchwil blaenllaw y mae'n ei gynnal.

Mae hanner ymchwil PDC yn flaenllaw neu o safon ryngwladol ragorol, gan ddarparu atebion ymarferol ar gyfer diwylliant, cymdeithas a’r economi, gyda'i heffaith wedi’i diffinio yn nhermau REF.

Rydym hefyd wedi cynyddu ansawdd ein hymchwil ar draws tri chwarter ein cyflwyniadau.

Ers 2014, mae’r amgylchedd ymchwil ym Mhrifysgol De Cymru wedi tyfu.

Rydym wedi gweld cynnydd mewn cyhoeddiadau i 2,800 ac incwm grant o fwy na £25 miliwn ac rydym wedi datblygu cynlluniau i adeiladu ar lwyddiannau REF 2014.

Ymhlith uchafbwyntiau REF 2014 mae:

 • Mae ymchwil blaenllaw a rhagorol yn rhyngwladol ar draws ystod y diwydiannau creadigol yn cael ei gosod ar y brig yn y DU am ei heffaith.

 • O ran effaith, mae ymchwil o’r radd flaenaf ym maes polisi cymdeithasol a throseddeg yn cael ei rhestru fel yr 8fed yn y DU ac ar y brig yng Nghymru

 • Mae PDC yn y 15fed safle yn gyffredinol yn y DU ar gyfer ymchwil blaenllaw ym maes gwyddor chwaraeon ac ymarfer corff


REF 2021

Nod y Brifysgol yw parhau â'r llwyddiant a gafwyd yn REF 2014 gyda chanlyniad sy'n dangos yr ymchwil ardderchog a gynhyrchir gan ein staff a'r effaith y mae ein hymchwil yn ei chael ar gymdeithas a'r economi.

Byddwn yn arddangos dyfnder ein hymchwil drwy gyflwyno unedau asesu ar draws y prif baneli, gyda'n cyflwyniadau wedi eu paratoi yn unol â'n Cod Ymarfer ar gyfer REF 2021.

 • Proffesiynau Perthynol i Iechyd a Nyrsio
 • Systemau'r Ddaear a Gwyddorau Amgylcheddol
 • Gwyddorau Mathemategol
 • Gwyddor Gyfrifiadurol a Gwybodeg
 • Peirianneg
 • Astudiaethau Busnes a Rheoli
 • Gwaith Cymdeithasol a Pholisi Cymdeithasol
 • Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer
 • Iaith a Llenyddiaeth Saesneg
 • Hanes
 • Cerddoriaeth, Theatr, Cyfryngau a Drama, Astudiaethau Ffilm a Sgrîn


Cod Ymarfer FfRhY PDC 2021  

Mae'r Brifysgol wedi datblygu Cod Ymarfer ar gyfer FfRhY 2021. Mae'r ddogfen hon yn rhoi gwybodaeth am ein dull sefydliadol o bennu cynhwysiant staff ac allbwn yng nghyflwyniad FfRhY 2021, a sicrhau ein bod yn gwneud hynny mewn modd tryloyw, cyson, atebol a chynhwysol.   


Proses ymchwiliadau a chwynion Codau Ymarfer REF 2021

Agorodd proses ymchwiliadau a chwynion Codau Ymarfer REF 2021 ar 1 Ebrill 2021 a bydd yn rhedeg tan 22 Mehefin 2022. Bydd yn cyd-fynd â phroses archwilio REF 2021 ac yn rhoi sicrwydd i gyrff ariannu'r DU ar gywirdeb cyflwyniadau i REF 2021. Mae'r broses hon yn cyd-fynd â phroses archwilio REF 2021, a fydd yn archwilio cywirdeb y data a gyflwynwyd, tra bydd y broses ymchwiliadau a chwynion yn cael ei chyfyngu i ymchwilio i achosion honedig o dorri'r prosesau a nodir yng Nghod Ymarfer sefydliad. Mae rhagor o fanylion am y broses ar gael ar wefan REF.


Cysylltu â ni

Dr Sarah Theobald
[email protected]

Michelle Evans
[email protected]