Llywodraethu Ymchwil

Gonestrwydd Ymchwil


Mae’r holl waith ymchwil a gyflawnir ym Mhrifysgol De Cymru wedi’i seilio ar werthoedd cyffredin, sef cywirdeb, gonestrwydd a phroffesiynoldeb.


Fel sy’n ofynnol gan CCAUC, mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i gydymffurfio’n llawn â Choncordat Prifysgolion y DU i gefnogi Gonestrwydd Ymchwil. Mae ein datganiadau blynyddol ar gydymffurfiaeth wedi’u darparu yma.

Nid yw Fframweithiau ar gyfer Arfer Ymchwil Da wedi’u cyfyngu i Brifysgolion y DU a CCAUC.

Mae PDC yn tanysgrifio i God Ymarfer Ymchwil Swyddfa Uniondeb Ymchwil y DU (UKRIO), ac mae’n rhaid i’r holl ymchwil iechyd a gynhelir gan y Brifysgol gydymffurfio â’r Fframwaith ar gyfer Ymchwil Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Llywodraeth y DU). 

Y Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Ymchwil yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pob honiad o gamymddwyn yn ymwneud ag ymchwil, ac ar gyfer chwythwyr chwiban neu ar gyfer unrhyw un arall sy’n dymuno codi pryderon am onestrwydd yr ymchwil sy’n cael ei gynnal dan nawdd Prifysgol De Cymru.

Y Dirprwy Is-Ganghellor ar gyfer Ymchwil yw’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer pob honiad o gamymddwyn yn ymwneud ag ymchwil, ac ar gyfer chwythwyr chwiban neu ar gyfer unrhyw un arall sy’n dymuno codi pryderon am onestrwydd yr ymchwil sy’n cael ei gynnal dan nawdd Prifysgol De Cymru.

Mae’r Brifysgol wedi ymrwymo i’r egwyddorion arfer da canlynol o ran ymchwil.

Mae’r rhain wedi’u gosod yn ein Cod Ymddygiad Arfer Da o ran Ymchwil PDC sy’n nodi:

  • Bod gwerthoedd cyffredin o ran manyldeb a chywirdeb wrth wraidd ein hymchwil

  • Ein bod yn meithrin amgylchedd ymchwil sy’n cefnogi ymchwil o’r safonau uchaf o ran manyldeb a chywirdeb

  • Bod ein gweithgarwch ymchwil ac arloesi yn cydymffurfio â’r holl rwymedigaethau moesegol, cyfreithiol a phroffesiynol

  • Ein bod yn defnyddio prosesau tryloyw, cadarn a theg i ymdrin â honiadau o gamymddwyn

  • Ein bod yn parhau i fonitro, a lle bo angen, gwella addasrwydd a phriodoldeb y dulliau sydd ar waith i roi sicrwydd ynghylch gonestrwydd ymchwil

Mae gan y Brifysgol brosesau cadarn ar waith ar gyfer ymdrin â honiadau o gamymddwyn academaidd, a phroses gymeradwyo foesegol wedi’i diffinio’n glir ar gyfer staff a myfyrwyr.

Mae gan y Brifysgol restr wirio llywodraethu ymchwil ar gyfer ymchwilwyr sy’n nodi’r gwiriadau y mae angen eu cynnal cyn, yn ystod ac ar ôl i astudiaeth orffen.

Lle bo angen, mae’n ofynnol i bob aelod o staff academaidd a myfyrwyr wneud cais am gymeradwyaeth moeseg ymchwil cyn cynnal unrhyw weithgarwch cysylltiedig.


Mae gan bob cyfadran Bwyllgorau Moeseg Ymchwil Cyfadran ac mae’r rhain yn cael eu harwain gan Gadeirydd Moeseg Ymchwil Cyfadran. Gellir gweld y trefniadau Moeseg Ymchwil ar ein mewnrwyd staff.

Mae hyfforddiant ar foeseg a chywirdeb ymchwil ar gael i bob aelod o staff academaidd, a myfyrwyr ymchwil.


Cysylltwch â Jonathan Sinfield, y Rheolwr Llywodraethu Ymchwil, i drafod y mater ymhellach.

Mae’r Brifysgol hefyd yn nodi ac yn gorfodi safonau ymchwil uchel drwy nifer o ddogfennau ychwanegol.


Mae’r rhain yn cynnwys: Cymeradwyaeth ragarweiniol ar gyfer ymchwil sy’n peri risg/neu sy’n bwriadu cael ei gynnal dramor; cofnodi digwyddiadau niweidiol; rheoli data ymchwil; iechyd a diogelwch, mynediad agored; cyhoeddi ac awduro; canllawiau PREVENT ar gyfer astudiaethau sy’n ymwneud â diogelwch; diogelu data a’r rheoliad cyffredinol ar ddiogelu data (2018). 

Os hoffech ragor o fanylion am unrhyw rai o’r polisïau a’r gweithdrefnau y sonnir amdanynt yma, cysylltwch â Jonathan Sinfield, y Rheolwr Llywodraethu Ymchwil.