Diwylliant Ymchwil

Mae gan Brifysgol De Cymru ddiwylliant ymchwil sy’n ffynnu. Rydym yn credu y dylid cefnogi ein holl ymchwilwyr - o’r rhai iau i’r rhai hynaf - i gyflawni eu potensial llawn. 

Mae ein fframwaith llywodraethu ymchwil yn sicrhau y caiff safonau cadarn a rheolaeth effeithiol eu cymhwyso ar draws ein holl weithgareddau sy’n ymwneud ag ymchwil. Mae’r Brifysgol yn gweithio’n galed i sicrhau ei bod yn darparu'r amgylchedd gorau posibl i bob unigolyn ffynnu.


Helen Jones_ research fellow, Criminology

Cydraddoldeb

Mae Prifysgol De Cymru wedi'i hardystio yn rhif 24 Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall fel sefydliad Hyderus o ran Anabledd - Cyflogwr ac yn falch o fod wedi cyflawni Gwobr Rhagoriaeth AD mewn Ymchwil sy'n cydnabod y gefnogaeth y mae’n ei rhoi i ymchwilwyr. 

Mae PDC yn lle cynhwysol i weithio, gydag ymrwymiad clir i hyrwyddo cydraddoldeb LGBT+ ar draws ein holl bolisïau ac arferion drwy rwydwaith staff LGBT+ gweithredol, modelau rôl LGBT+ a chynghreiriaid LGBT+.

Yn 2014, sefydlwyd rhwydwaith Menywod yn y Byd Academaidd @PDC i godi proffil materion sy'n ymwneud â’r rhywiau ar gyfer academyddion benywaidd yn ein sefydliad.

Ei nod yw mynd i’r afael â’r heriau sy’n wynebu academyddion benywaidd, hwyluso perthnasoedd cefnogol rhwng academyddion benywaidd i rannu problemau yn ogystal â rhannu arfer gorau a dathlu cyflawniadau
Treforest.jpg

Datblygu gyrfa

Caiff dilyniant academaidd ei annog p’un ai a ydych chi'n ymwneud ag ymchwil a datblygu, arloesi ac ymgysylltu neu addysgu a dysgu. Ceir fframwaith clir ar gyfer dilyniant o’r darlithydd i’r darllenydd a’r athro.

Mae cydweithio ym maes ymchwil yn rhan bwysig o’n diwylliant ymchwil ac rydym yn annog rhwydweithio ym maes ymchwil drwy helpu i ariannu ein hymchwilwyr ôl-raddedig i fynd i gynadleddau a chefnogi academyddion sydd wedi ennill eu plwyf i ddatblygu perthynas â phartneriaid rhyngwladol.

Mae’r Brifysgol yn ymwneud â rhaglen Crucible Cymru, rhaglen sydd wedi ennill gwobrau ar gyfer ymchwilwyr cynnar i ganol gyrfa. Hyd yn hyn, mae un ar ddeg o academyddion PDC wedi cwblhau’r rhaglen.

Gall ymchwilwyr hefyd fanteisio ar y digwyddiadau a’r rhaglenni datblygu a gynigir gan Vitae.

Mae ein Swyddfa Ymchwil ac Ymgysylltu â Busnes yn rhoi cymorth i’r holl staff ymchwil a myfyrwyr. Rydym hefyd yn rhedeg cynllun mentora ymchwil sy’n annog cyfoedion i roi cymorth i gymheiriaid.

Mae ein Hysgol Graddedigion yn darparu cefnogaeth gref i staff sydd, neu sydd eisiau datblygu i fod yn oruchwylwyr ymchwil, arholwyr a chadeiryddion vivas.

Dylai staff USW sydd â diddordeb mewn darganfod mwy ymgynghori â ' r tudalennau dyfarniad academaidd USW uwch (HAA) ar fewnrwyd USW.


Filippos Proedrou, researcher

Cyllid

Mae cynnal ymchwil a gwneud cais am gyllid yn elfen allweddol o fod yn ymchwilydd.

Mae gennym dîm ymroddedig i ddarparu cyngor ac arweiniad proffesiynol wrth wneud cais am gyllid ymchwil allanol.

Gall y tîm weithio gyda chi ar bob cam o helpu i ffurfio syniad prosiect a dod o hyd i'r ffynhonnell ariannu fwyaf addas i drafod gyda'r cyllidwr ac arwyddo contractau. Gallwn:

  • Eich helpu chi i nodi ffynonellau cyllid addas a pharatoi cynnig cystadleuol.
  • Eich helpu chi i nodi'r adnoddau dynol y bydd eu hangen arnoch i gyflwyno'ch ymchwil.
  • Sicrhau cymhwysedd eich gweithgaredd ar gyfer llif cyllid penodol.
  • Darparu Cost Economaidd Llawn.
  • Sicrhau cymhwysedd eich cyllideb.
  • Prawf ddarllen eich cais a darparu gwiriad synnwyr.
  • Cysylltu â chyllidwyr a phartneriaid ar eich rhan.
  • Eich tywys trwy'r broses gymeradwyo fewnol (EFAS) i sicrhau bod eich cais yn cael ei gefnogi'n llawn gan y Brifysgol.
  • Eich helpu chi trwy'r cam contractio pan fydd eich prosiect yn llwyddiannus.


Open Access logo Research

Mynediad Agored

Rydym wedi ymrwymo i gefnogi ymchwil Mynediad Agored a chefnogi llwybr cyhoeddi mynediad agored gwyrdd dewisol, drwy ein trysorfa ymchwil.


Caiff manteision mynediad agored i ymchwilwyr eu cydnabod yn eang. Mae’n galluogi i’ch ymchwil gael ei ledaenu’n gyflym ac yn eang gan ganiatáu mwy o amlygrwydd, mwy o ddyfyniadau ac ysgogi cyfleoedd a chydweithio newydd. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yn ein Polisi Mynediad Agored a’r canllaw hwylus.