University of South Wales welcomes Coleg Cymraeg posts and provision

Coleg Cymraeg Cenedlaethol - new lecturer, Carys Mai Hughes

Once again this year, the Coleg Cymraeg Cenedlaethol has funded more lecturers to teach in various fields at universities across Wales.

As a result, Welsh medium provision will be available at the University of South Wales in subjects such as Surveying and Land and Property Studies and Business Management.

Having spent over 30 years as director of many public companies in the private sector, Owain Llywelyn from Cardiff has been appointed to a Surveying and Land and Property Studies lecturing post at the University of South Wales and is eager to start teaching through the medium of Welsh:

‘‘I hope to be able to develop Welsh medium provision within Surveying and Land and Property Studies and recruit more students to apply for higher education courses at the University of South Wales.’’

Carys Mai Hughes from Fishguard has been appointed to teach Business Management and she will join a team of Welsh medium lecturers at Canolfan ABC – the Coleg Cymraeg’s Business Studies Centre in South East Wales. The centre works across the University of South Wales, Cardiff Metropolitan University and Cardiff University.

Carys obtained a first class honours degree in Business and received an award for her achievements while studying Events Management at the University of South Wales.

Carys said: ‘‘I have a great interest in the Coleg’s Business Studies Centre (Canolfan ABC) as I completed a large part of my degree through the medium of Welsh there. I’m eager to work with the current lecturers to expand the centre further and create new opportunities to study Business, Management, Tourism, Hospitality and Events through the medium of Welsh.’’

Dr Ioan Matthews, Chief Executive of the Coleg Cymraeg Cenedlaethol said: ‘‘We were glad to be able to support these appointments and look forward to seeing more students studying subjects through Welsh as a result of the Coleg’s investment. I would like to wish them all well as they create resources and recruit perspective students over the years to come.’’


Croesawu Darlithwyr Newydd i Brifysgol De Cymru

Unwaith eto eleni, mae’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol wedi cyllido rhagor o ddarlithwyr newydd i addysgu mewn gwahanol feysydd ar draws prifysgolion Cymru.

Yn sgil y penodiadau, bydd darpariaeth cyfrwng Cymraeg yn datblygu ym Mhrifysgol De Cymru mewn meysydd fel Tirfesureg ac Astudiaethau Tir ac Eiddo a Busnes a Rheoli.

Gyda dros 30 mlynedd o brofiad fel cyfarwyddwr sawl cwmni cyhoeddus yn y sector breifat yn ogystal â darlithio, mae Owain Llywelyn o Gaerdydd wedi’i benodi fel Darlithydd Tirfesureg ac Astudiaethau Tir ac Eiddo ym Mhrifysgol De Cymru, ac mae’n awyddus i ymgymryd â’r gwaith addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg:

‘‘Rwy’n mawr obeithio y byddaf yn gallu datblygu’r ddarpariaeth Gymraeg ym meysydd Tirfesureg ac Astudiaethau Tir ac Eiddo, gyda’r nod o gynyddu’r niferoedd sy’n ymgeisio am gyrsiau addysg uwch ym Mhrifysgol De Cymru.’’

Carys Mai Hughes o Abergwaun sydd wedi’i phenodi i swydd ddarlithio ym maes Busnes a Rheoli a bydd hi’n ymuno gyda thîm o ddarlithwyr cyfrwng Cymraeg Canolfan ABC – sef Canolfan Astudiaethau Busnes y Coleg Cymraeg yn ne ddwyrain Cymru. Mae’r Ganolfan yn gweithio ar draws tair prifysgol erbyn hyn – sef Prifysgol De Cymru, Prifysgol Metropolitan Caerdydd a Phrifysgol Caerdydd.

Mae gan Carys radd dosbarth cyntaf mewn Busnes ac fe dderbyniodd wobr myfyriwr disgleiriaf y flwyddyn ym maes rheoli digwyddiadau gan Brifysgol De Cymru.

Yn ôl Carys: ‘‘Mae gen i ddiddordeb byw yng ngwaith Canolfan Astudiaethau Busnes y Coleg (Canolfan ABC) wedi i mi gwblhau traean o fy ngradd trwy gyfrwng y Gymraeg yno. Rwy’n awyddus i gynorthwyo’r darlithwyr i ddatblygu’r Ganolfan ymhellach a chreu cyfleoedd newydd i astudio Busnes, Rheolaeth, Twristiaeth, Lletygarwch a Digwyddiadau trwy gyfrwng y Gymraeg.’’

Yn ôl Dr Ioan Matthews, Prif Weithredwr y Coleg Cymraeg Cenedlaethol: ‘‘Roeddem yn falch o fedru cefnogi penodi’r unigolion hyn i’w swyddi ac yn edrych ymlaen at weld cynnydd yn y nifer sy’n astudio’r pynciau trwy’r Gymraeg yn sgil buddsoddiad y Coleg. Hoffwn ddymuno’r gorau iddynt wrth greu adnoddau a denu darpar fyfyrwyr i’w priod feysydd dros y blynyddoedd nesaf.’’


#welsh #surveying #businessmanagement