Arweinwyr y diwydiant yn archwilio 'Dimensiynau Dynol' yng Nghynhadledd Coetsio Cymru

Wales Coaching Conference. Feb 2019

Bydd rhai o ymarferwyr ac academyddion blaenllaw'r byd ym maes coetsio yn pasio ymlaen eu gwybodaeth arbenigol mewn digwyddiad y mis nesaf. 

Cynhelir Cynhadledd Coetsio Cymru y flwyddyn hon yn The Vale Resort ar ddydd Iau, Mawrth 14, a bydd yn darparu cyfle i brif hyfforddwyr Cymru ennill gwybodaeth fanwl am yr ymagweddau ac arferion diweddaraf ynghyd â chaniatáu i'r sawl a fydd yn mynychu i rwydweithio â rhai o'r enwau mwyaf dylanwadol ym maes coetsio.

Thema'r gynhadledd, a drefnir ar y cyd ag Academi Wales, yw "Dimensiynau Dynol", a'r siaradwyr gwadd eleni fydd y Dr Catherine Sandler a Julie Starr.

Mae Julie a Catherine hefyd yn gweithio fel awduron. Mae llenyddiaeth Julie yn canolbwyntio arweinyddiaeth dosturiol a grymusol, tra bod y Dr Sandler yn ymdrin ag ymagweddau seicodynamig. Mae gan y ddwy brofiad helaeth ym maes coetsio, gan gefnogi a herio rhai o arweinwyr busnes y byd ar lefel weithredol.

"Rhaid i broffesiwn coetsio esblygu o hyd er mwyn parhau i fod yn berthnasol ac yn flaengar yn ei effaith ar ein byd," meddai Julie.

"Mae'r math hwn o ddigwyddiad yn meithrin datblygiad ar gyfer yr unigolyn a'r gymuned goetsio yn gyffredinol; pethau da yn unig all ddod o hynny. Trwy gael ein herio i ymholi, e.e. meddwl yn ddwfn am eu dibenion, credoau ac ymddygiadau fel hyfforddwr.

"Hefyd, trwy gael cynnig man diogel i rannu materion a phryderon ac i dderbyn cefnogaeth gan gydweithredwyr yn y maes, mae'n gyfle i gamu yn ôl, i oedi ac i adlewyrchu, cyn dychwelyd i'n heriau dyddiol; gan feddwl ychydig yn gliriach gydag ychydig mwy o ddyfeisgarwch, gan deimlo'n fwy gobeithiol wedi mwynhau diwrnod diddorol a hwylus."

I ategu'r cyweirnodau, cynhelir cyfres o ddosbarthiadau meistr trwy gydol y diwrnod. Bydd y rhain yn archwilio themâu "Gwydnwch", "Ailfeddwl" ac "Adnoddau".

Bydd y cyfranogwyr yn gadael gyda gwybodaeth a datrysiadau ymarferol ar bynciau megis gwydnwch meddyliol, yr Emotional Profiles TriangleÔ, Coetsio arweinwyr y dyfodol, a mwy.

Bydd 12 dosbarth meistr gyda phob un yn cael ei arwain gan rai o weithwyr proffesiynol y diwydiant coetsio.

Dywedodd Dave Tee, Cyfarwyddwr Canolfan Goetsio Prifysgol De Cymru: Mae'n wych gweld Cynhadledd Coetsio Cymru yn tyfu blwyddyn ar ôl blwyddyn. Pleser yw cynnal y chweched gynhadledd yn olynol yn The Vale Resort, gan roi cyfle i ni gyflwyno cyweirnodau a dosbarthiadau meistr diddorol, llawn gwybodaeth i'n rhwydwaith coetsio sy'n tyfu o hyd.

"Uchelgais y Brifysgol yw parhau i gefnogi hyfforddwyr yn y maes ledled Cymru trwy ddarparu'r offer sydd eu hangen arnynt i dyfu'n broffesiynol. Mae'r gynhadledd yn gyfle perffaith i bob un o'n hyfforddwyr adlewyrchu a phwysicaf oll i rymuso hyfforddwyr i gamu y tu allan i'w man cysurus, gan ddefnyddio mewnwelediadau newydd i ddatblygu a mireinio eu hymyriadau coetsio."