Cyngor ar Gyfweliadau

Open Day Prospectus choosing a course apply

Paratoi ar gyfer eich cyfweliad

Mae cyfweliad yn rhan hanfodol o’r broses gwneud cais ar gyfer nifer o gyrsiau ym Mhrifysgol De Cymru. Os yw cyfweliad yn orfodol ar gyfer y cwrs rydych chi eisiau ei astudio, bydd hyn yn cael ei ddangos yn erbyn y cwrs hwnnw ar ein gwefan neu ar chwiliad cwrs UCAS. Mae’n arfer cyffredin gan y Brifysgol i ddefnyddio cyfweliadau i ddarganfod myfyrwyr galluog a brwdfrydig a fydd ar eu hennill drwy astudio un o’n cyrsiau. Felly mae’n gyfle i chi ddangos eich rhinweddau personol a’ch gwaith ac i’n hargyhoeddi eich bod chi’n haeddu cael cynnig lle ym Mhrifysgol De Cymru.
Os bydd eich cais yn bodloni gofynion cam cyntaf y broses ddewis, hynny yw, cymwysterau, datganiad personol a geirda addas, ac os yw cyfweliad yn orfodol ar gyfer y cwrs, byddwn yn cysylltu â chi i drefnu dyddiad cyfweld. Mae pob gohebiaeth o’r fath yn cael ei hanfon drwy e-bost, felly dylech sicrhau eich bod chi’n edrych ar eich e-bost yn rheolaidd i weld a oes gwahoddiad. Byddwch cystal â sylwi na fyddwn yn defnyddio UCAS Track i roi gwybodaeth am benderfyniadau cyfweld – byddwn yn eich hysbysu drwy e-bost yn unig. Bydd eich gwahoddiad yn cynnwys gwybodaeth megis dyddiad ac amser eich cyfweliad, y lleoliad, a dolenni i unrhyw dudalennau ar ein gwefan a fydd yn eich helpu i baratoi ar gyfer y cyfweliad.

Sut dylwn i baratoi ar gyfer fy nghyfweliad?

Gwnewch ymchwil trylwyr i’ch cwrs. Byddwn yn gofyn i chi pam rydych chi wedi dewis y cwrs neilltuol hwn, beth yw eich uchelgais o ran gyrfa, a pham rydych chi wedi dewis Prifysgol De Cymru. Siaradwch am eich profiadau a diddordebau personol a sut mae’r rhain wedi dylanwadu ar eich penderfyniad i ddewis y cwrs penodol hwn. Os ydych chi wedi gwneud cais i astudio mwy nag un rhaglen, byddwch yn barod i roi rhesymau pam rydych chi wedi dewis mwy nag un maes pwnc fel bod y tiwtoriaid cwrs yn gwybod eich bod chi o ddifrif ynghylch eu cyrsiau nhw.

Os oes angen portffolio ar gyfer eich cyfweliad, darllenwch unrhyw ganllawiau rydych chi wedi’u derbyn yn ofalus. Byddwn yn rhoi amcan cyffredinol o’r hyn rydym ni’n chwilio amdano mewn portffolio ond mae hyn yn agored i ddehongli personol a bydd yn dibynnu ar y cwrs a ddewiswch, y cwrs rydych chi’n ei astudio ar hyn o bryd, a’ch diddordebau unigol eich hun. Does dim rhaid i bortffolios fod yn gyflawn a gallant fod yn waith ar y gweill. Byddwch yn barod i siarad am eich portffolio ac am bwy, neu beth, sy’n dylanwadu ar eich gwaith.

Os oes angen i chi gwblhau prawf fel rhan o’ch cyfweliad, gwnewch yn si┼Ár eich bod chi wedi adolygu neu ymchwilio i’ch pwnc yn drylwyr, er enghraifft, bydd yn rhaid i chi fod yn ymwybodol o faterion cyfoes cyffredinol ar gyfer y prawf Newyddiaduraeth.

Darllenwch unrhyw ‘Gwestiynau Cyffredin’ mae’r Gyfadran wedi’u hanfon atoch. Bydd y rhain fel rheol yn ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych ynghylch sut i wisgo, cyfarwyddiadau i’r campws, dod â gwesteion, gofynion penodol, a phryd y cewch benderfyniad gan y Brifysgol. Os oes gennych gwestiwn nad yw ein rhestr yn ymdrin ag ef, cysylltwch â ni a byddwn yn gwneud ein gorau glas i’ch ateb cyn gynted â phosibl.

Os oes angen i chi aildrefnu eich cyfweliad, peidiwch â phoeni. Sylweddolwn y gallai dyddiad y cyfweliad wrthdaro â gweithgareddau a drefnwyd gennych eisoes, neu y gall fod angen mwy o amser arnoch i weithio ar eich portffolio, felly rydym ni’n fodlon cynnig dyddiad arall ar gyfer y cyfweliad. Os na allwch ddod ar y dyddiad cyntaf a roddir i chi, cysylltwch â ni i drefnu dyddiad newydd. Byddwch cystal â nodi nad ydym yn cynnig mwy nag un dyddiad arall, ac eithrio o dan amgylchiadau eithriadol.

Sicrhewch eich bod chi’n dod i’r campws cywir. Cynigiwn gyrsiau ar bum campws gwahanol ym Mhrifysgol De Cymru, felly nodwch yn ofalus ble mae eich cyfweliad ac ewch i’r campws hwnnw.

Cyrhaeddwch yn brydlon. Fel rheol mae gofyn i ymgeiswyr gofrestru o leiaf 15 munud cyn eu cyfweliad felly nodwch amser eich cyfweliad a chynlluniwch eich taith ymlaen llaw i gymryd i ystyriaeth unrhyw oedi posibl. Os ydych chi’n debygol o fod yn hwyr, a gwyddom y gall hyn ddigwydd weithiau, cysylltwch â’r Brifysgol mor fuan â phosibl i roi gwybod i ni a nodwch pryd yn fras rydych chi’n disgwyl cyrraedd. Bydd hyn yn rhoi amser i ni drefnu amser newydd ar gyfer eich cyfweliad.

Ac yn olaf - ymlaciwch! Rydym ni’n deall nad yw ymgeiswyr sydd dan straen neu’n nerfus yn perfformio’n dda bob amser, felly mae ein cyfweliadau’n hamddenol ac anffurfiol. Cofiwch - proses ddwyffordd yw’r cyfweliad. Ar y naill law rydym ni eisiau darganfod a ydych chi’n addas ar gyfer ein cwrs, ac ar y llaw arall mae’r cyfweliad yn rhoi cyfle i chi benderfynu a ydych chi’n hoffi’r Brifysgol ac yn debygol o fwynhau astudio yma.

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi’n fuan!