Fy Mhrofiad Cyfweliad

Rebecca, myfyriwr addysg yn rhoi ei chamau i lwyddiant

Primary_Teaching_City Campus

Mae Rebecca, sy'n astudio hyfforddiant athrawon yng Nghasnewydd, yn rhannu ei phrofiadau o'r cyfweliad ac yn rhoi ei chyngor ar sut i lwyddo.

 

1. Pam fod angen i chi fynychu

Er bod yn rhaid i chi fynychu'r cyfweliad i gael mynediad i'r cwrs, roedd yn bwysig iawn i mi fod yn bresennol gan ei fod yn golygu y gallwn gwrdd â'r bobl sy'n addysgu'r cwrs. Roedd yn caniatáu iddyn nhw fy ngweld i fel person a myfyriwr posibl yn lle dim ond datganiad personol a chais ar sgrin cyfrifiadur!

Roedd mynychu'r cyfweliad hefyd yn rhoi cyfle i mi edrych o gwmpas y Brifysgol eto a rhoi mwy o bersbectif i mi ar sut beth fyddai astudio yno.

2. Paratowch eich atebion

Darllenais y drefn ar gyfer y diwrnod a pharatoi'r atebion ar gyfer cwestiynau yr oeddwn yn meddwl y gellid eu gofyn.

Fe wnes i baratoi rhai atebion a thrafod y rhain gyda fy nheulu a'm ffrindiau cyn y diwrnod. Roedd gwneud hyn yn golygu bod gen i syniad da o sut roeddwn i'n mynd i ryngweithio gyda'r academyddion ac yna ar y diwrnod fe allwn i addasu fy atebion i'r hyn roedd pobl eraill yn ei ddweud yn ystod y drafodaeth.

3. Sut i hwylio drwy'r prawf sgiliau

Roeddwn yn gwybod bod profion sgiliau yn rhan o'r cyfweliad, felly fe wnes i ychydig o adolygu ymlaen llaw i loywi fy sgiliau llythrennedd a rhifedd.

 

Mae defnyddio deunyddiau adolygu TGAU ar-lein yn ffordd wych o baratoi ar gyfer y profion. Mae arholiadau ymarfer ar gael ar-lein hefyd a defnyddiais rai o'r rhain i ymgyfarwyddo â chynllun y prawf a'r mathau o gwestiynau y byddai'n rhaid i mi eu hateb ar y diwrnod.

Caniateir 30 munud i chi gwblhau pob prawf. Un prawf hir yw'r prawf rhifedd, ond mae'r prawf llythrennedd wedi'i rannu'n dair adran. Mae gennych chi dri deg munud i gwblhau pob un o'r tair rhan, a gallwch fynd yn ôl a gwirio pob ateb cyn i chi glicio cyflwyno. 

Mae'r profion yn ffordd o asesu eich cryfderau mewn llythrennedd a rhifedd. Mae'r cwrs addysg gynradd yn gofyn am radd B mewn Mathemateg a Saesneg felly os oes gennych y rhain, nid oes gennych unrhyw beth i boeni amdano!

 

Cynnwys cysylltiedig: Wedi colli allan ar raddau B mewn TGAU ar gyfer Saesneg a Mathemateg?