‘Cyfeillgarwch, Cysylltiadau a chwarantîn’

Emma Rapier - Learning Disabilities Nursing.jpg

Pan wnaethom ddathlu'r flwyddyn newydd, doedd neb yn rhagweld beth oedd ar fin datblygu. 2020 oedd y flwyddyn yr oedd ein carfan wedi bod yn aros amdani; traethawd hir, lleoliad rheoli, cynllunio ar gyfer ein seremonïau graddio ac o’r diwedd derbyn ein PIN o’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (NMC) Syrthiodd popeth a gynlluniwyd i ffwrdd yn sydyn. Fe wnaethon ni wynebu byd hollol newydd, a diflannodd arferion ac wynebau cyfarwydd yn sydyn.

Trodd coronafeirws fyd pawb wyneb i waered. Crebachodd ein rhwydweithiau estynedig dros nos, ac roedd llawer o fyfyrwyr gorfod aros gartref am y cyfyngiadau symud, naill ai i gysgodi, gofalu am blant ac anwyliaid bregus, neu gyfuniad o ffactorau cymhleth. Caeodd y Brifysgol, a bu’n rhaid i fyfyrwyr ddewis a ddylid optio i mewn neu allan o leoliadau taledig. Aeth y byd yn llai i'r rhai a wnaeth optio allan. Daeth bywyd pryderus i'r rhai wnaeth dewis i optio i mewn.
 
Fel myfyriwr Nyrsio Anabledd Dysgu rydych chi'n ei ffurfio bod cryf gyda'ch cyd-fyfyrwyr. Rydym yn rhannu'r un nod cyffredin o gynhwysiant yn ddieithriad, sy'n ein clymu ynghyd â'n hangen cyffredinol i wneud gwahaniaeth. Mae'r ethos hwnnw wedi gweld myfyrwyr yn estyn allan at ein gilydd, ac yn sicrhau ein bod ni i gyd yn aros mewn cysylltiedig yn ystod y cyfnod anodd yma.
 
Mae'r cyfeillgarwch a wnaed ac a gynhaliwyd trwy'r cwrs wedi symud i ofodau ar-lein, lle rydym wedi aros yn gysylltiedig. Mae wedi bod yn gyfnod heriol gyda thraethodau hir i'w cwblhau, yn ogystal â lleoliadau i'r rhai wnaeth ddewis i optio i mewn, ac arwahanrwydd posibl i'r rhai wnaeth optio allan. Mae pa mor angerddol rydyn ni wedi cefnogi ein gilydd, yn dyst cywir i'r mewnwelediad a'r empathi rydyn ni fel nyrsys y dyfodol wedi'u dangos.
 
Mae cyfryngau cymdeithasol wedi galluogi ni i aros yn gysylltiedig. Rydym wedi cyfarfod am 'frecwastau' ar-lein i gymryd lle'r rhai y byddem wedi'u cael ar y campws. Rydyn ni wedi cwrdd ag anifeiliaid anwes a phlant ein gilydd trwy alwadau grŵp. Rydyn ni hefyd wedi rhoi awgrymiadau i’n gilydd ar bobi a ryseitiau, wedi cymharu lluniau o’n hymarfer corff dyddiol a hyd yn oed wedi rhannu dawns  ar ‘TikTok’. Rydym wedi codi ein gilydd pan rydyn ni wedi wynebu amseroedd heriol, a chefnogi'r rhai oedd angen y gwthiad ychwanegol.
 
Mae'r bond rhwng myfyrwyr nyrsio wedi aros yn gryf trwy gydol yr amser anodd hwn. Er bod yr argyfwng presennol yn anfeidrol, bydd y cyfeillgarwch a'r cysylltiadau rydyn ni wedi'u gwneud yn ystod y misoedd diwethaf yn cael effaith barhaol arnom ni i gyd.
 
Emma Rapier, myfyriwr blwyddyn olaf o’r cwrs Nyrsio Anableddau ar ‘Gyfeillgarwch, Cysylltiadau a Chwarantin’.