Rwyf am gefnogi'r bobl yn fy ngofal sydd yn teimlo bod eu hiechyd yn eu hatal rhag byw bywyd

Rhiannon James - nursing student

Mae Rhiannon James, fyfyrwraig Nyrsio Anabledd Dysgu yn ei drydedd flwyddyn, y'n siarad â ni am sut beth yw cysgodi yn ystod pandemig Covid-19.

"Yn 2014, cefais ddiagnosis o 'ulcerative colitis', clefyd hunanimiwn sy'n achosi llid yn y coluddyn. Ers fy niagnosis, rwyf wedi bod ar ryw fath o feddyginiaeth gwrthimiwnedd.

Oherwydd nad wyf yn gallu gweithio'n uniongyrchol gyda phobl sydd â salwch heintus, trwy gydol fy ngradd nyrsio, mae'r brifysgol wedi gweithio i sicrhau y byddai fy lleoliadau yn ddiogel i mi.

Pan ddechreuodd y pandemig COVID-19, roeddwn i'n gwybod y byddai angen i mi fod yn ofalus

Fe wnes i ddigon o ymchwil, ac, ar ôl cael caniatâd i weithio mewn lleoliadau anabledd dysgu, ac ar yr amod nad oedd unrhyw achosion COVID-19, roeddwn i'n nerfus ac yn gyffrous.

Pan dderbyniais lythyr gan Brif Swyddog Meddygol Cymru yn fy nghynghori i cysgodi, cefais sioc.

Roedd hyn yn golygu nad oeddwn yn gallu gadael y tŷ am unrhyw reswm. Ar y dechrau, roeddwn i'n teimlo'n hynod siomedig.

Roeddwn i'n gwybod bod hyn yn golygu na fyddwn yn symud ymlaen gyda gweddill fy ngharfan, roeddwn i'n bryderu am arian ac yn poeni am golli fy sgiliau nyrsio.

Mae fy nhiwtor personol wedi rhoi llawer o gefnogaeth a sicrwydd imi yn ystod yr amser hwn

Rwyf wedi gallu gwrando ar amrywiaeth o darlithoedd ar-lein i gadw mewn cysylltiad â'r hyn sy'n digwydd yn y byd nyrsio, ac mae fy nhiwtor personol wedi fy nghefnogi i wneud cwrs fer ar awtistiaeth gyda'r Prifysgol Agored.

Mae'r amser rydw i wedi'i dreulio yn cysgodi wedi gwneud imi feddwl sut y bydd y pandemig hwn yn effeithio ar ddyfodol nyrsio a rheoli heintiau, ac, yn benodol, sut y bydd hyn yn effeithio ar unigolion ag anableddau dysgu.

Yn aml mae pobl ag anableddau dysgu yn cael rhywfaint o anhawster gyda chyfathrebu a gallant ddibynnu ar leferydd uchel a chlir, neu trwy ddarllen mynegiant wyneb i gefnogi'r broses gyfathrebu.

Fel person sy'n cysgodi ar hyn o bryd, rwy'n ffodus fy mod i'n byw gydag aelodau o'r teulu sy'n gallu gwneud y siopa a chasglu fy meddyginiaeth.

Roeddwn hefyd yn gallu deall y rhan fwyaf o'r wybodaeth ar y llythyr cysgodi ac roedd gen i'r adnoddau i ddarllen pethau nad oeddwn i'n eu deall. 

Byddai'n cofio'r profiad yma am byth

Rwy'n meddwl am y pobl sy'n byw ar eu pennau eu hunain heb gefnogaeth ac efallai nad oes ganddyn nhw'r sgiliau llythrennedd i ddeall y cyngor a roddwyd iddyn nhw ar gyfer cysgodi.

Ar y cyfan, rydw i wedi derbyn mai dyma sut y bydd hi, am y tro.

Byddai'n cofio'r profiad hwn am byth a byddaf yn defnyddio'r pethau rydw i wedi'u dysgu yn ystod fy amser yn cysgodi trwy gydol fy ngyrfa nyrsio.

Rwyf am gefnogi'r bobl yn fy ngofal a allai deimlo bod eu hiechyd yn eu hatal rhag byw bywyd i'w botensial llawn."