Yn dilyn colli ei gefell, mae Jayde eisiau gwneud gwahaniaeth trwy nyrsio iechyd meddwl

Jayde Murray.jpg

Mae Jayde Murray yn fyfyriwr nyrsio iechyd meddwl sydd wedi ysbrydoli staff nyrsio yn y Brifysgol. Mae Jayde eisiau gwneud mwy i gefnogi unigolion sy'n dioddef o faterion iechyd meddwl yn dilyn colli ei gefell.

“Dewisais nyrsio iechyd meddwl oherwydd rwy’n teimlo bod angen llawer mwy o gefnogaeth ar gael i unigolion sy’n dioddef o afiechydon iechyd meddwl. Collais fy ngefell trwy hunanladdiad ddwy flynedd yn ôl, ac nid oedd help ar gael iddo. Rwyf am i hynny newid i unigolion a'u teuluoedd.

Trwy ddod yn nyrs iechyd meddwl, rwy'n gobeithio defnyddio fy mhrofiad personol i gael gwell dealltwriaeth o bobl â phroblemau iechyd meddwl ac i allu darparu help a chefnogaeth ar adeg pan mae ei angen arnynt fwyaf.

Dros y 18 mis diwethaf, rwy'n teimlo fy mod i wedi tyfu cymaint fel person, trwy astudio fy nghwrs nyrsio. Nid yn unig rydw i wedi dysgu sgiliau i gefnogi eraill pan maen nhw'n cael trafferth â'u hiechyd meddwl, ond rydw i hefyd wedi dod o hyd i ffyrdd o helpu i ddeall fy meddyliau a'm teimladau yn ystod y broses.

Fy nghyngor i rywun sy'n cael trafferth â'u hiechyd meddwl fyddai estyn allan a derbyn cefnogaeth. Mae cymaint o stigma yn ymwneud ag iechyd meddwl, ac mae angen siarad amdano yn amlach fel bod pobl yn teimlo eu bod yn gallu gofyn am gymorth a'i dderbyn. Mae angen i ni i gyd fod mor garedig â hynny a sylweddoli y gall hyd yn oed y bobl hapusaf fod yn mynd trwy amseroedd tywyll weithiau.”

Dywedodd Maria Parry, Arweinydd Cwrs Nyrsio bod Jayde wedi bod yn ysbrydoliaeth iddi:

“Cyn gynted ag y dechreuodd Jayde ar ei hyfforddiant, fe wnaeth hi sefyll allan. Roedd ei phersonoliaeth a'i gallu i ryngweithio gyda'r staff a'i chyfoedion yn gadarnhaol ac yn aml yn rhannu ei chyfrifon personol yn ysgogol.

Mae hi wedi rhannu ei rhesymau am astudio nyrsio, a’i hawydd i wneud gwahaniaeth a helpu mewn unrhyw ffordd y gallai.

Mae Jayde wedi gwirfoddolodd i helpu lle y gallai, gan ddod yn llysgennad i ddweud wrth unrhyw un pa mor wych yw'r proffesiwn y mae hi wedi penderfynu ei ddilyn, ac roedd hyn yn destun edmygedd gyda phlant bach a chwrs amser llawn. Mae Jayde hefyd yn gynrychiolydd cwrs, ac rwy'n teimlo y gallai llawer ohonom ddysgu oddi wrth ei phersonoliaeth fyrlymus a chymwynasgar."

Dywedodd Karyn Davies, Uwch Ddarlithydd mewn Nyrsio Iechyd Meddwl:

“Mae Jayde wedi perfformio'n dda mewn ymarfer clinigol ac academaidd, yn gyson. Mae ganddi lefel uchel iawn o ymgysylltiad â'r rhaglen gyfan er gwaethaf gweld rhai pynciau'n heriol, o ystyried ei phrofiadau personol.

Mae angen nyrsys Iechyd Meddwl nawr yn fwy nag erioed, a does gen i ddim amheuaeth y bydd Jayde yn ased da i'r maes arbenigol, ac yn un sy'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i'r rhai sydd angen cefnogaeth iechyd meddwl."