Sut wnaeth fy rôl wirfoddoli yn Tsieina arwain at ei diddordeb mewn cefnogi pobl â'u hiechyd meddwl

Mae Kaitlyn Whittaker eisiau cefnogi pobl gyda'u hiechyd meddwl, a dyma'r rheswm mae hi'n astudio ar gyfer gradd Seicoleg gydag Anhwylder datblygiadol.

Daw ei hymgyrch i ddilyn gyrfa yn y maes hwn ar ôl cyfnod o wirfoddoli yn Tsieina, yn dysgu Saesneg i fyfyrwyr nyrsio rhyngwladol.

Mae Kaitlyn yn rhannu ei phrofiadau gyda ni ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod:

"Wrth astudio ar gyfer fy Lefel A, daeth ymwelydd o 'Project Trust' i siarad â ni yn ystod gwasanaeth.

Dysgwn ni am eu profiadau dramor a'r gwahanol wledydd a phrosiectau lle'r oedd cyfleoedd y gallem gymryd rhan ynddynt. Wedi'i ysbrydoli, cwblheais ffurflen gais a derbyniais wahoddiad i gwrs dethol cyn ennill lle gwirfoddoli. Treuliais fy mlwyddyn olaf o goleg yn godi arian i ddechrau ar fy nhaith gyda 'Project Trust'.

Ym mis Awst 2018, cyrhaeddais Heathrow, Llundain ar gyfer fy nhaith i Beijing. Ar ôl treulio ychydig wythnosau yno, cymerais drên 20 awr i fyny i ddinas Jiamusi, lle treuliais ddeg mis nesaf fy mywyd. Gwirfoddolais fel athro Saesneg mewn ysgol feithrin a choleg ar gyfer myfyrwyr nyrsio rhyngwladol. Yr oeddent am wella eu Saesneg i wneud cais am astudiaeth bellach

Roedd gan fy myfyrwyr dyddiau hir yn y coleg. Felly, cynlluniais fy ngwersi gan ddefnyddio llawer o weithgareddau, gemau a chrefftau er mwyn iddyn nhw gael amser i ffwrdd o'u dulliau astudio arferol. Cawsant ychydig o hwyl hefyd wrth ddysgu Saesneg. Roedd gan fy myfyrwyr 'Kindergarten' fwy o ryddid o gwmpas eu dysgu, gan eu bod yn dal yn ifanc, felly treuliais y rhan fwyaf o'n gwersi yn canu caneuon, yn chwarae gemau, ac yn adeiladu ar sylfeini eu sgiliau Saesneg.

Un o'r heriau mwyaf yn fy rôl oedd gweld y straen yr oedd llawer o'm myfyrwyr yn ei brofi. Yn enwedig o wybod nad oedd llawer o gefnogaeth ynghylch iechyd meddwl yn y gymuned. Lle y bo'n bosibl, cynigiais wrando arnynt a'u cefnogi gystal ag y gallwn. Sbardunodd fy nyddir mewn astudio seicoleg, gan yr hoffwn helpu pobl sy'n cael trafferth gyda'u hiechyd meddwl mewn cymunedau.

Roeddwn wrth fy modd gyda fy mrofiadau gyda 'Project Trust' wrth i mi ddysgu am ddiwylliant gwahanol, dysgu iaith newydd a chael cwrdd â llawer o bobl anhygoel ac ysbrydoledig. Mae'r elusen addysgol bellach yn agored i bobl ifanc 17 i 25 oed. Felly, gall llawer mwy o bobl fanteisio ar yr un cyfle roeddwn i'n lwcus i'w brofi. Cwrddais â phobl newydd o wahanol gefndiroedd, a wnaeth fy hyder tyfu llawer. Rwy'n gobeithio mynd yn ôl i Tsieina i ymweld â fy ffrindiau yno, a byddwn wrth fy modd yn cael y cyfle i wirfoddoli dramor eto.

Ar ôl i mi ddychwelyd o Tsieina, rwyf bellach yn gweithio mewn llety â chymorth fel Gweithiwr Cymorth gyda phobl ifanc. Mae'r rôl hon wedi fy ngalluogi i brofi seicoleg yn ymarferol. Rwy'n defnyddio fy ngradd i ddod â syniadau a gweithgareddau i'r prosiect. Mae wedi rhoi profiad i mi mewn seicoleg, ac mae'n mynd law yn llaw â'm gradd bresennol, 'Seicoleg gydag Anhwylderau Datblygiadol'. Mae'r rôl yn gwella fy hyder hyd yn oed ymhellach, ac mae'n fy helpu i greu llwybr ar gyfer fy ngyrfa mewn seicoleg.

Oherwydd y pandemig, bu'n rhaid i'r 'Project Trust' drefnu i'w gwirfoddolwyr ddod adref yn gynnar. Nawr, mae'n cynnal hyfforddiant a sesiynau dethol ar-lein. Mae fy ngweithle hefyd wedi addasu i'r rheolau newydd sy'n ymwneud â'r pandemig. Rydym yn ceisio ymgysylltu â phobl ifanc drwy weithgareddau ar-lein a galwadau ffôn. Alla i ddim aros i'r pandemig fod ar ben, felly gallaf ddod yn fwy ymarferol gyda fy swydd ac ymgysylltu ag 'Project Trust' unwaith eto."