Beth i'w ddisgwyl fel therapydd chwaraeon sy'n gweithio i dîm rygbi proffesiynol

Rugby Pitch - Getty Image.jpg

Mae Kate Williams, Uwch Ddarlithydd mewn Therapi Chwaraeon, yn sôn am rôl Therapydd Chwaraeon.


Mae'n rhannu ei phrofiad o benwythnos chwaraeon nodweddiadol, gan weithio i dîm rygbi'r undeb proffesiynol ar gyfer Diwrnod Rhyngwladol y Menywod.


Mae gyrfa Therapydd Chwaraeon yn canolbwyntio ar reoli anafiadau athletwyr. Mae llawer o fenywod yn gweithio ym maes rygbi proffesiynol dynion yng Nghymru – yn yr adrannau meddygol fel fi ac mewn uwch reoli hefyd.


Mae'r rôl yn canolbwyntio ar ddiagnosis, triniaeth ac adsefydlu'r holl anafiadau cyhyrysgerbydol sy'n digwydd mewn chwaraeon. Felly, mae ffocws mawr ar sgrinio meddygol ac atal anafiadau.


Dyma'r hyn y gallwch ei ddisgwyl o benwythnos nodweddiadol yn gweithio fel Therapydd Chwaraeon Graddedig, wedi'i gymryd o'm profiadau personol:


Dydd Iau
Rydym yn mynd i'n gêm olaf o dymor prysur, gan chwarae Caeredin i ffwrdd yn Murrayfield mewn gêm gynghrair Pro 14. Cyn mynd i'r maes awyr, rwy'n trin ac yn adsefydlu ein chwaraewyr a anafwyd sydd ddim yn teithio, cyn i'r sgwad sy'n chwarae cyrraedd ar gyfer Rhediad y Tîm. Mae chwaraewyr sgwad yn cael unrhyw driniaeth sydd ei hangen arnynt ac yn cael unrhyw dapio neu strapio. Mae'r tîm yn ymarfer unrhyw symudiadau, gan sicrhau eu bod yn berffaith, a strategaethau ar gyfer y gêm.


Yn ystod rhediad y tîm, bydd y tîm meddygol wedi'i leoli ar ochr y cae rhag ofn y bydd unrhyw anafiadau neu ddamweiniau. Yn dilyn hyn, rydym yn bwyta cyn gadael am ein taith hedfan i Gaeredin. Pan gyrhaeddwn ein gwesty, rydym yn darparu sesiwn driniaeth fer i'r chwaraewyr.


Dydd Gwener (Diwrnod y Gêm!)
Mae'r chwaraewyr yn cofrestru ar gyfer eu slotiau triniaeth yn ystod eu brecwast. Yn dilyn hyn, mae eu lefelau hydradu yn cael eu mesur gan y tîm cryfder a chyflyru cyn sesiwn ymestynnol a symudedd. Bydd y blaenwyr hefyd yn mynd drwy eu set chwarae yn barod ar gyfer y gêm. Mae ychydig o chwaraewyr yn dod i mewn i gael triniaeth ar ôl y sesiwn.


Yn ystod y prynhawn, mae ein hapwyntiadau'n dechrau dod yn brysur. Rydym yn ymgymryd â gwaith cynnal a chadw ar chwaraewyr sydd wedi cael anaf blaenorol.


Gyda'r nos, rydym yn dechrau tapio a strapio chwaraewyr ar gyfer y gêm cyn mynd i'r bws. Mae'r chwaraewyr a'r hyfforddwyr yn cael eu cyfarfod cyn y gêm. Yna, rydym yn teithio i Murrayfield ac yn sefydlu ein hardal driniaeth, yn barod i dapio a strapio chwaraewyr ar gyfer y gêm. Rydym yn delio â phopeth o draed i ysgwyddau.


Yn ystod y cyfnod cynhesu, rydym yn gwirio ein hoffer trawma chwaraeon. Mae'n cynnwys popeth o'r diffibriliwr i becyn anafiadau i'r asgwrn cefn a nwyon meddygol. Rydym hefyd yn cael cyfarfod cyflym gydag Adran Feddygol y tîm cartref i sicrhau ein bod i gyd yn barod ar gyfer y gêm.


Mae un o chwaraewyr y tîm yn cael ei anafu yn ystod y gêm. Yr ydym yn amau arddwrn toredig, ac mae'n cael ei amnewid. Yn ystod hanner amser, rydym yn ei asesu eto gyda'n tîm meddygol ac yn penderfynu ei roi mewn plastr dros dro fel y gallwn ei hedfan adref y diwrnod wedyn i gael ei asesu'n lleol, yn hytrach na gadael chwaraewr ar ôl yn yr Alban!

 

Rydym yn colli'r gêm, 31-24, sy'n drist gan mai hon yw'r gêm olaf i nifer o chwaraewyr sy'n gadael y clwb. Rydym yn cyrraedd yn ôl yn y gwesty'n hwyr ac yn ailasesu unrhyw chwaraewyr sydd wedi codi unrhyw bympiau yn ystod y gêm.


Dydd Sadwrn

Yn dilyn brecwast cynnar rydym yn hedfan yn ôl. Wrth i ni gyrraedd y clwb, rydym yn gwirio unrhyw chwaraewyr sydd ag anafiadau o'r gêm, ac rydym yn trefnu apwyntiadau sganiau/x-ray/apwyntiadau orthopedig. Mae'r chwaraewr, gydag anaf i'r arddwrn yn cael ei gymryd am x-ray, sy'n cadarnhau'r torasgwrn. Felly, bydd angen i'r chwaraewr gael llawdriniaeth ymhen ychydig ddyddiau, i drwsio. Byddaf yn gyfrifol am ei driniaeth a'i adsefydlu nes ei fod yn gwbl ffit.

 

Os oes gennych ddiddordeb mewn dilyn Kate a dod yn Therapydd Chwaraeon Graddedig, mae gennym gwrs newydd sbon, o'r enw BSc (Anrh) Therapi Chwaraeon ac Ymarfer Corff, yn y Brifysgol. Rydym wrthi'n cael ein hachredu gan Gymdeithas y Therapyddion Chwaraeon (SST). Drwy astudio'r cwrs, byddwch yn cwrdd â chleifion, yn rhoi diagnosis ac yn trin eu hanafiadau, gan eich paratoi ar gyfer eich gyrfa ddyfodol yn y byd chwaraeon.