Mae Will yn siarad am sut beth yw astudio yn PDC gydag awtistiaeth

Will Simpson - World Autism Awareness Day.jpg

Ar gyfer Diwrnod Ymwybyddiaeth Awtistiaeth y Byd, mae Will Simpson, myfyriwr BSc Gwybodaeth a Chyfathrebu, yn siarad am ei brofiadau yn astudio yn y Brifysgol ag awtistiaeth.

Mae'n siarad am y newid i'r brifysgol, goresgyn heriau, y gefnogaeth sydd ar gael a'i gyngor i fyfyrwyr eraill ag awtistiaeth.

Sut oedd eich trosglwyddiad i addysg uwch?

Roedd y trosglwyddiad i addysg uwch yn dda. Yn ystod fy ymweliad cyntaf â'r brifysgol, cwrddais ag aelod o'r tîm cymorth, a dangosodd fi o amgylch y campws. Dychwelais ar gyfer digwyddiad ASD, ac fe helpodd hyn fi. Cwrddais ag aelod arall o staff yno o'r enw Rebecca Breen, a gwnaeth i mi deimlo bod croeso mawr i mi. Y digwyddiad ASD hwn a ddylanwadodd ar fy mhenderfyniad i ddod i Brifysgol De Cymru, a hyd yn hyn, rwyf wrth fy modd yma.

Beth wnaeth eich helpu chi i ymgartrefu ym mywyd y brifysgol a gwneud ffrindiau?

Ymunais â grŵp Facebook PDC a gwneud rhai ffrindiau drwyddo. Maen nhw'n bobl hyfryd, ac rydw i'n dal i fod mewn cysylltiad â nhw nawr, gan eu bod nhw ar yr un cwrs â mi. Rwyf hefyd yn derbyn cefnogaeth fentora arbenigol, a phrynhawn dydd Gwener, rwy'n mynychu cyfle i sgwrsio grŵp cymorth. Dyma lle y gallaf wneud ffrindiau newydd. Rwyf hefyd wedi ymuno â llawer o gymdeithasau, fel y gymdeithas LGBTQ a'r gymdeithas redeg.

Pa gefnogaeth ydych chi wedi'i derbyn gan y Brifysgol i'ch Awtistiaeth?

Mae'r gefnogaeth yn PDC wedi bod yn anhygoel, ac rwy'n ddiolchgar. Mewn gwirionedd, mor anhygoel mae wedi bod yn eithaf emosiynol. Rwy'n cael cefnogaeth yn y dosbarth, cefnogaeth sgiliau astudio a mentor arbenigol. Mae hyn i gyd yn rhan o fy DSA. Mae PDC wedi fy nghefnogi gyda fy awtistiaeth a phryder trwy gefnogaeth mentor arbenigol, ac rwy'n siarad â fy mentor yn wythnosol.

Mae hyn yn rhoi cyfle i mi gyffwrdd â sylfaen ynghylch pa mor dda rydw i'n gwneud. Rwyf hefyd yn cael nodiadau a gymerwyd ar fy nghyfer yn fy ngwersi ar-lein.

Beth fu'r her fwyaf i chi ei hwynebu, sef bod yn fyfyriwr ag Awtistiaeth yn y Brifysgol, a sut wnaethoch chi oresgyn hyn?

Fy her fwyaf fu symud i PDC, ymdopi ar fy mhen fy hun, ac rwyf wedi wneud hyn yn llwyddiannus. Roedd yn newid bywyd, a doeddwn i ddim yn meddwl y byddwn i'n gallu ei wneud, ond fe wnes i! Mae maint y gwaith hefyd wedi bod yn her. Yn ffodus, rydw i'n drefnus, a dwi ddim yn rhoi'r gorau iddi. Rwy'n ceisio rheoli fy amser yn y ffordd orau bosibl. Rwyf hefyd yn blaenoriaethu fy amserlenni.

Gan fod pethau wedi bod ar-lein eleni, bu’n rhaid i mi fod â mwy o gymhelliant nag erioed i godi o’r gwely, oddi cartref. Hyd yn hyn, rydw i'n ei reoli wrth gyflawni 65 y cant yn rhai o fy asesiadau, sy'n ddosbarthiad 2: 1!

Pa gyngor fyddech chi'n ei roi i fyfyrwyr eraill ag Awtistiaeth?

Fy nghyngor i fyfyrwyr ag awtistiaeth yw peidiwch â phoeni gan fod pethau bob amser yn gweithio allan yn y diwedd. Mae'n gwrs gradd, ac ni fydd yn hawdd. Mae angen i chi roi eich calon a'ch enaid ynddo. Os ydych chi eisiau rhywbeth digon, byddwch chi'n gweithio iddo. Mae'n ymwneud â bod â'r angerdd hwnnw am yr hyn rydych chi'n ei wneud, y penderfyniad hwnnw a bod yn wydn wrth beidio â rhoi'r gorau iddi. Rwy'n gwneud pethau nad oedd unrhyw un yn meddwl y gallwn i byth eu gwneud.